A A A A A

Mwari: [Zvirongwa]


Zvirevo 19:21
Munhu anogona kuzvirongera, mumusoro make, zvinhu zvakawanda asi zvinodiwa naTenzi ndizvo zvinozoitika.

Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

Zvirevo 15:22
Zvirongwa hazvibudirire kana pasina vokupa mazano asi navapi vemazano vakawanda zvinobudirira.

Mapisarema 33:11
Zano raTENZI rinoramba riripo nokusingaperi zvaanofunga mumwoyo make zvinosvika kuzvizvarwa zvose.

Zvirevo 16:3
Turira basa rako kuna Tenzi zvirongwa zvako zvinobudirira.

Zvirevo 21:5
Kunyatsoronga zvinhu nemazvo, kunowanisa zvakawanda, mandichimbidzike anobereka urombo.

Mapisarema 20:4
Dai angokupai zvinoda mwoyo wenyu aite kuti zvirongwa zvenyu zvibudirire.

Mapisarema 33:10
TENZI anoshaisa basa mazano amarudzi anoshaisa maturo zvirongwa zvavanhu.

Ruka 14:28
Ndiani wenyu anenge achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi achiverenga mari yaingadye kuti ane inokwana kuipedza here?

Zvirevo 16:9
Munhu anogona kuzvirongera zvaanoda kuita asi Tenzi ndiye anototungamirira kufamba kwake.

VaRoma 8:28
Tinozivawo kuti muna zvose, Mwari anoshanda kuti zvinakire vanhu vanomuda, vaya vakadaidzwa maererano nezviri pamwoyo pake

VaFiripi 1:6
Ndine chokwadi chokuti iye akatangisa basa iri rakanaka mamuri, acharipedzisa pazuva raKristu Jesu.

Isaya 14:26-27
[26] Ichi ndicho chinangwa chakatemwa chakanangana napasi pose uye urwu ndirwo ruoko rwacho ruchine shamhu ichiri mudenga yokuranga marudzi ose avanhu.[27] Nokuti Tenzi wehondo nehondo atema izvozvo ndiani achazvidzivisa, ruoko rune shamhu ruchiri mudenga ndiani acharudzora.

John 6:44
“Hapana angauye kwandiri kana Baba vakandituma vasina kutomukweva. Iniwo ndichazomumutsa nezuva rokupedzisira.

Mapisarema 143:8
Regai ndinzwe nezvemwoyochena wenyu mangwanani nokuti ndinovimba nemi. Ndidzidziseiwo nzira yandingafambe nayo, nokuti ndinosimudzira pfungwa nemwoyo wangu kunemi.

Zvirevo 23:4
Usazviuraye nebasa kuti uwane upfumi iva noungwaru wombozororawo

Mapisarema 90:12
saka tidzidziseiwo kuverenga mazuva edu kuti tingwarire.

Mapisarema 3:31-32
[31] Mweya wanguwo wapinda nhamo; asi nhai, TENZI, kusvikira rini chaizvo?[32] Dzokai TENZI mundiponese. Ndinunurei pamusana pemwoyochena wenyu.

Isaya 46:3-11
[3] Chimboteererai kwandiri munzwe, imi vemba yokwaJakobho imi mose chitsama chavanhu vokwaIsiraeri chakasara, imi vandakatakura kubvira pakuberekwa kwenyu. Ndakakutakurai kubvira muchiri mudumbu[4] kusvikira pamunochembera, ndini, kusvikira muchene musoro ndini ndinokutakurai. Ndini ndinosika, ndini ndinochengeta, ndini ndinotakura, ndini ndinonunura.[5] Munondifananidza naani chaizvo wamunoti akaita seni, munondienzanisa naani wamungandifananidza naye?[6] Vanoodzvora ndarama muhomwe dzavo vachiera sirivha pazvikero, vanokumbira mupfuri wesimbi ovaumbira mwari ivo vototi pasi gwadagwa kuchipfugamira![7] Vanochisumudza vochichiisa pamapfudzi vochitakura vondochigadzika panzvimbo pacho chobva chati ipapo mbikiti zvokutsukunyuka ipapo hachigoni Kana munhu akachema kwachiri hachipinduri kana kumununura munhamo yake.[8] Yeukai zvinhu izvozvi muchinyatsofungisisa murangarire izvozvi izvi mumwoyo menyu imi vakanganisi[9] rangarirai zvinhu zvaiveko chigariro nokuti inini ndini Mwari hakuna mumwe. Ndini Mwari iyeni hakuna mumwe akaita seni,[10] ndakaparidza kubvira pakutanga magumiro achaita zvinhu kubvira pasi chigare zvinhu zvainge zvisati zvaitika ndichiti, “Zvandinenge ndaronga zvinotoitika chandinenge ndafunga kuita ndinotobudirira kuchiita.”[11] Ndichadaidza kumabvazuva shiri inodya nyama munhu wokuita zvandakaronga wokunyika yokurekure. Ndini ndazvitaura uye ndichaita kuti zviitike ndini ndazvironga ndichazviita.

John 1:12-13
[12] Asi vose vakamugamuchira vakatenda muzita rake akavapa simba rokuva vana vaMwari[13] vasina kuberekwa nokuda kwoukama hweropa kana kuti nezvinodiwa nenyama. Kana nechido chomurume asi nokuda kwaMwari.

Zvakazarurwa 17:8
Chikara chawakaona chaivapo iye zvino hachisisipo chichabuda mugomba risina parinoperera chichindoparadzwa. Vanhu, panyika, vasina kunyorwa mazita avo mubhuku roupenyu pasi pasati pavapo, vachashamiswa vachiona chikara chiya, kuti chaimbovapo zvino hachichisipo asi chichavapozve.

Amosi 3:7
TENZI Mwari haana chaanomboita asina kutanga ambozivisa vaporofita, varanda vake.

James 4:1-17
[1] Chii chinokonzera hondo uye chii chinokonzera kurwisana pakati penyu? Hadzisi havi dzenyu here dzinokonzera kurwisana mukati memitezo yenyu?[2] Munoda chinhu motadza kuchiwana nezvo munobva monouraya. Munochiva chinhu asi motadza kuchiwana nezvo morwa zvokuita hondo. Hamuwani chinhu nokuti hamukumbiri.[3] Kana mukakumbira hamuwane nokuti hamukumbiri nenzira kwayo muchitoda zvenyu kuzvipedzera muhavi dzenyu.[4] Vanhu vasingatendeki! Hamuzivi here kuti kushamwaridzana nenyika kunoita kuti muvengane naMwari? Naizvozvo munhu anoda kuva shamwari yenyika anozviita mhandu yaMwari.[5] Kana kuti munofunga here kuti Magwaro Matsvene anotaura pasina paanoti, “Mwari anorwadziwa mumwoyo neshanje pamusoro paMweya waakati agare matiri[6] asi anopa nyasha dzakatowanda.” Ndosaka Magwaro Matsvene achiti, “Mwari anopikisana navanozvikudza achipa nyasha dzake kune vanozvininipisa.”[7] Naizvozvo zviisei pasi paMwari. Rwisai Satani iye achakutizai.[8] Swederai kuna Mwari iyewo achaswederawo kwamuri. Shambai maoko enyu imi vatadzi muchenese mwoyo yenyu, imi vanhu vemwoyo miviri.[9] Suwai muungudze mucheme. Kuseka kwenyu ngakusanduke kuve kuungudza; kufara kwenyu kuve kusuruvara.[10] Zvirerekei pamberi paTenzi iye achakukwidziridzai.[11] Hama dzangu musataure zvakaipa nezvavamwe. Munhu anotaura zvakaipa nezvehama kana kutsoropodza hama yake anotaurawo zvakaipa nezvomutemo uye anotsoropodza mutemo. Zvino kana uchitsoropodza mutemo hausi kuchengeta mutemo watova mutsoropodzi.[12] Kunongova nomupi mumwechete womutemo nomutongi anogona kuponesa nokuparadza. Ko iwe uri aniwo zvako iwe, unotsoropodza mumwe wako?[13] Ko zvino imi munoti, “Nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rakati tondopedza gore tiriko tigoshava tiwane upfumi”[14] asi zvamangwana musingambozviziva? Upenyu hwenyu chii? Nokuti muri mhute inongooneka kwechinguva yobva yanyangarika.[15] Zvamunotofanira kutaura ndezvokuti: “Kana Tenzi achida tichararama uye tichaita ichi nechocho.”[16] Asi sezvazviri munotozvitutumadza mukuzvikudza kwenyu. Kuzvitutumadza kose kwakadaro kwakashata.[17] Munhu anoziva zvinofanira kuitwa zvakarurama, asi asingazviiti, kwaari chitadzo.

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

2 Petro 3:9
Tenzi haanonoki nezvechitsidzo chake sokufunga kunoita vamwe, asi ari kutoita mwoyo murefu kwamuri asingadi kuti ani naani zvake aparare asi kuti vose vasvike pakutendeuka.

1 Timoti 2:4
anoda kuti munhu wose aponeswe uye kuti azive chokwadi.

Genesisi 1:26
Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.”

Mateu 28:18-20
[18] Jesu akauya akati kwavari, “Simba rose pasi nokudenga rakapiwa kwandiri.[19] Naizvozvo endai mundodzidzisa marudzi ose avanhu muvaombeke muzita raBaba neroMwanakomana neraMweya Mutsvene[20] muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakuudzai. Uye tarisai muone, ndinemi nguva dzose kusvikira kuguma kwapasi.”

Zvirevo 6:6-8
[6] Iwe tsimbe, enda kumujuru uongorore maitiro awo udzidze ungwaru.[7] Mujuru hauna mambo, hauna muchinda kana mutongi[8] asi unogadzirira sadza rawo muzhizha unounganidza chokudya chawo pakukohwa.

Jeremiya 1:5
“Ndisati ndambokuumba mudumbu ramai, ndaitokuziva, usati waberekwa ndakakutsaura. Ndakakureresa ndakakusarudza somuporofita kumarudzi avanhu.”

VaEfeso 1:4
Akatisarudza maari pasi pasati pasikwa kuti tive vatsvene vakarurama pamberi pake.

VaHebheru ४:३
Isu takatenda tinopinda muzororo iroro sokureva kwaakaita achiti, “Sokupika kwandakaita, ndakashatirwa, ndichiti havachazombopinda muzororo rangu,” kunyange zvazvo mabasa ake akapera kubvira pakuvamba kwapasi.

VaRoma 3:10-18
[10] Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi: “Hakuna akarurama kana mumwechete zvake.[11] Hakuna anonzwisisa hakuna anotsvaka Mwari.[12] Vose vakatsauka, vose zvavo pamwechete vakashata. Hapana anoita zvakanaka kana nomumwechete zvake.[13] Gurokuro ravo iguva rakashama, vanoshandisa rurimi rwavo kunyengedza. Mukanwa mavo mune uturu hwenyoka.[14] Miromo yavo izere nokutuka nokuvava.[15] Tsoka dzavo dzinomhanyirira kudeura ropa.[16] Mavanopfuura namo munosara ava matongo nejemedzanwa.[17] Mugariro worugare havauzivi.[18] Mwari havambomuona kuti chii.”

Isaya 55:10-11
[10] “Nokuti sezvinongoita mvura nechando kunaya zvichibva mudenga zvisingambodzokerako zvisina kudiridza nyika zvichiita kuti imerese nokutumbutsa, ichipa mbeu kuna anodyara nechokudya kuna anodya,[11] ndizvo zvakangoitawo shoko rangu rinobva mumuromo mangu, haridzokeri kwandiri risina charinacho asi richatoita zvandinenge ndati riite richibudirira kuita zvandinenge ndarituma kuita.

Isaya 9:6-7
[6] nokuti tazvarirwa mwana, tapiwa mwana mukomana; umambo uchava mumaoko make uye zita rake richanzi, “Gurukotarinoshamisa,” “Mwarisamasimbaose,” “Babanyakugaranokugara,” “Jindarorugare.”[7] Umambo hwake hucharamba huchingoenderera mberi huine rugare rusina mugumo ari pachigaro chaDhavhidhi paumambo hwake kuti hudzike midzi nokuhutsigisa noruenzaniso noururami kubvira zvino kusvikira narini wose. Tenzi wehondo nehondo neshungu dzake achatozviita izvozvo.

Dheuteronomio 29:29
“Zvinhu zvinenge zvakavanzika ndezvaTenzi Mwari wedu, asi zvakaburitswa pachena ndozveduwo navana vedu nokusingaperi kuti tichengete zvose zvinorehwa nomutemo uyu.

VaRoma 9:22-24
[22] Ndizvozvowo zvina Mwari, ko dai kuri kuti anoda zvake kuratidza hasha dzake nokuranga achiratidza simba rake iye achizvidzora zvake achiitira mwoyo murefu kwazvo midziyo inofanira kuparadzwa[23] pamusana pokuda kuratidza kukura kwembiri yake kumidziyo inofanira kuitirwa tsitsi yaakafanogadzirira mbiri.[24] Kunyange iyesu takadaidzwa tichibva kwete kuvaJudha voga asi tichibvawo mukati mevechirudzi?

1 Petro 2:9-10
[9] Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, vapristi vokumba huru, rudzi runoera, vanhu vaMwari kuti muparidze mabasa anoshamisa ouya akakudaidzai kuti mubve murima muchipinda muchiedza chake chinoshamisa.[10] Makambenge musiri rudzi, asi iye zvino mava rudzi rwaMwari. Makambenge musina kuitirwa tsitsi asi zvino makaitirwa tsitsi.

VaRoma 8:18-25
[18] Ndinofunga kuti matambudziko enguva ino haangamboenzaniswa nembiri yaticharatidzwa.[19] Zvisikwa zvose zviri kumirira zvichisuwira kwazvo kuratidzwa kwavana vaMwari,[20] nokuti zvisikwa zvakaitwa zvinhu pasina kwete nokuda kwazvo asi nokuda kwaiye akazviita kuti zvidaro asi chitarisiro chiripo.[21] Chikonzero ndechokuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa muuranda hwokuora zvichiwana rusununguko rune mbiri rwavana vaMwari.[22] Tinoziva kuti zvisikwa zvose zvanga zvichigomera pamwechete mukurwadziwa kusvikira iye zvino.[23] Hazvisi zvisikwa zvoga asi kana iyesuwo tine zvipo zvokutanga zvaMweya, tinogomera mukati medu, tichimirira kuti titorwe savana kuri iko kununurwa kwemiviri yedu.[24] Nokuti takaponeswa nechitarisiro ichocho. Chinhu chaunotarisira kana chichionekwa zvokutarisira hapana nokuti ndiani angatarisire chinhu chaarikuona.[25] Asi kana tichitarisira chatisiri kuona tinochimirira nomwoyo murefu.

Ekisodho 20:1-17
[1] Mwari akataura mashoko ose ano aya[2] achiti, “Ndini Tenzi, Mwari wako ndakakuburitsa kuIjipiti kwawaiva muuranda.[3] “Usave navamwe vamwari kunze kwangu.[4] Usazvigadzirire chifananidzo chokunamata kana kuita chinhu chakafanana nechii zvacho chiri kumusoro kudenga, kana chiri panyika pasi pano, kana chiri mumvura pasi pasi penyika.[5] Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.[6] Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.[7] “Usataure zita raTenzi, Mwari wako zvisina maturo nokuti Tenzi haangaregi kupa mhosva munhu anotaura zita rake zvisina maturo.[8] “Yeuka zuva reSabata urierese.[9] Kwamazuva matanhatu shanda zvako, uite basa rako rose,[10] asi zuva rechinomwe iSabata raTenzi, Mwari wako. Pazuva iroro usaite kana basa zvaro, iwe kana mwana wako mukomana kana musikana, kunyange munhu anokushandira murume kana mukadzi, kana chipfuwo chako, kunyange muuyi agere nemi.[11] Ndinodaro nokuti mumazuva matanhatu, ini Tenzi ndakasika denga nenyika negungwa nezvose zviri mazviri, ndikazorora pazuva rechinomwe. Naizvozvo Tenzi akakomborera zuva reSabata akariita zuva rinoera.[12] “Remekedza baba naamai vako, kuti mazuva ako awande munyika yauri kupiwa naTenzi, Mwari wako.[13] “Usauraye.[14] Usaite upombwe.[15] Usabe.[16] Usapupurire mumwe wako zvenhema.[17] Usachive imba yomumwe wako. Usachive mudzimai womumwe, kana munhu anomushandira, murume kana mukadzi, kunyange mombe yake, kana dhongi rake, kana chii zvacho chomumwe wako.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008