A A A A A

Mwari: [Mazita aMwari]


Ekisodho 3:14-15
[14] Mwari akapindura Mosesi achiti, “Ndiri iye wandiri. Unofanira kutaurira vaIsiraeri kuti, ndiri ndiye andituma kwamuri.”[15] Mwari akataurirazve Mosesi achiti, “Unofanira kutaurira vaIsiraeri kuti, ‘Tenzi, Mwari wamadzitateguru enyu, Mwari waAbhurahamu, Mwari waIsaki, Mwari waJakobho andituma kwamuri.’ Iri ndiro zita rangu narini narini. Zvizvarwa zvenyu zvose zvichandidaidza nezita irori.

Ekisodho 20:7
“Usataure zita raTenzi, Mwari wako zvisina maturo nokuti Tenzi haangaregi kupa mhosva munhu anotaura zita rake zvisina maturo.

Ekisodho 34:14
“Ndinodaro nokuti hamufanire kunamata mumwe mwari, nokuti Tenzi zita rake ndiNyashanje; ndiMwari aneshanje.

Genesisi 1:1
Pakutanga Mwari akasika denga napasi.

Genesisi 17:1
Abhuramu paakanga ava namakore makumi mapfumbamwe, Tenzi akazviratidza kwaari akati, “Ndini Aripagomo. Tevera gwara rangu uvewo munhu akarurama.

Isaya 7:14
Naizvozvo Tenzi pachavo ndivo vachakupai chiratidzo. Chiteererai munzwe, mhandara yava napamuviri ichabereka mwana mukomana waichatumidza zita rokuti Imanueri.

Isaya 42:8
Ndini Yahweh, irori ndiro zita rangu. Hakuna zvako kana mumwe wandinopa ukuru hwangu kana kupa kurumbidzwa kwandinoitwa kuzvifananidzo zvokunamata zvakavezwa.

Isaya 45:5
Ndini Tenzi hakuna mumwe, hakuna mumwe Mwari kunze kwangu anokupa simba ndini kunyange usingandizivi

Isaya 55:6
“Tsvagai Tenzi achiri kuwanika, daidzai kwaari achiri padyo.

Jeremiya 16:21
“Naizvozvo, chinzwa, ndichaita kuti vazive, rwendo runo ndichaita kuti vazive simba rangu noukuru hwangu ndipo pavachazoziva kuti ini ndini ndinonzi Mwari.

John 1:1
Pakutanga Izwi akanga atovapo; Izwi iyeyo akanga ari pamwechete naMwari; Izwi akangawo ari Mwari.

John 14:6
Jesu akamuti kwaari, “Ndini nzira nechokwadi noupenyu. Hapana anosvika kuna Baba asina kuuya nokwandiri.

Vatongi 13:18
Mutumwa waTenzi akati kwaari, “Chaunobvunzira zita rangu chii, ko zvariri zitazve rinoshamisa zvisingatauriki?”

Revhitiko 19:12
Musapike nhema nezita rangu muchiipisa zita raMwari wenyu, ndini Tenzi ndinodaro.

Mateu 6:9
Nezvo namatai sezvizvi muchiti: ‘Baba vedu muri kudenga zita renyu ngariereswe.

Mateu 28:19
Naizvozvo endai mundodzidzisa marudzi ose avanhu muvaombeke muzita raBaba neroMwanakomana neraMweya Mutsvene

Mabasa 4:12
Hakuna mumwezve munhu anogona kuponesa nokuti hakuna rimwezve zita pasi pose rakatumidzwa munhu pakati pavanhu ratinofanira kuponeswa naro.”

Zvirevo 18:10
Zita raTenzi inhare yakasimba mururami anomhanyira mariri anochengeteka.

Zvirevo 30:4
Ko ndiani akambokwira kudenga akaburuka? Ndiani ati aunganidza mhepo muchanza chake? Ndiani amboti aputira mvura mujira? Ndiani akaisa miganhu yose yenyika? Zita rake ndiani, mwana wake mukomana zita rake ndiani, kana uchiriziva?

Mapisarema 61:8
Naizvozvo ndichaimbira zita renyu ndichikurumbidzai pandinopira pazuva nezuva zvandakatsidza.

Zvakazarurwa 1:8
Ndini Arifa naOmega ndizvo zvinotaura Tenzi Mwari, iye aripo, akanga aripo uye achazovapo, iye Samasimbaose.

VaRoma 8:15
nokuti hamuna kugamuchira mweya wouranda kuti mupindezve mukutya asi makagamuchira Mweya wokuti muve vana. Ndiye anotigonesa kudaidza tichiti, “Abha, Baba.”

Mapisarema 20:7-8
[7] Vamwe vanovimba nengoro dzehondo; vamwe vanovimba namabhiza asi isu tinovimba nezita raTENZI Mwari wedu.[8] Ivo vachaputsikira pasi vagowa asi isu tichamuka tigomira takati twi.

VaFiripi 2:10-11
[10] zvokuti kuremekedza zita raJesu, mabvi ose avari kudenga navari pasi pano navari pasi penyika, anofanira kumupfugamira[11] uye kuti rurimi rumwe norumwe rutaure pachena kuti Jesu ndiTenzi kuitira kuti Mwari Baba varumbidzwe.

Ekisodho 3:13-15
[13] Mosesi ndokuti kuna Mwari, “Hongu kuenda kuvaIsiraeri ndingaende zvangu ndichisvikovaudza kuti Mwari wamadzibaba enyu andituma kwamuri. Ko vakandibvunza kuti, ‘Zita raMwari iyeyo ndiani?’ Ndichavapindura ndichiti kudii?”[14] Mwari akapindura Mosesi achiti, “Ndiri iye wandiri. Unofanira kutaurira vaIsiraeri kuti, ndiri ndiye andituma kwamuri.”[15] Mwari akataurirazve Mosesi achiti, “Unofanira kutaurira vaIsiraeri kuti, ‘Tenzi, Mwari wamadzitateguru enyu, Mwari waAbhurahamu, Mwari waIsaki, Mwari waJakobho andituma kwamuri.’ Iri ndiro zita rangu narini narini. Zvizvarwa zvenyu zvose zvichandidaidza nezita irori.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008