A A A A A

Chechi: [Kurumbidza Mwari]


VaHebheru ౧౩:౧౫
Ngatirambei tichingopira nokwaari chibayiro chokurumbidza Mwari. Ndiwo muchero womuromo unopupura nezvezita rake.

Dhanyeri 2:20
Dhanieri akati: “Zita raMwari ngarirumbidzwe narini narini wose ndiye mwene woungwaru nesimba.

Mapisarema 22:3
asi imi muri mutsvene, pakurumbidzwa, ndimi makagadzwa umambo chaihwo muIsiraeri.

Mapisarema 34:1
Kunaka kwakaita Mwari, ruenzaniso rwake Ndicharumbidza TENZI nguva dzose kumurumbidza hakuchabvi pamuromo pangu.

2 Samueri ౨౨:౫౦
Naizvozvo ndinokurumbidzai iyemi Tenzi mukati mendudzi dzisingakuzivei ndichaimba ndichirumbidza zita renyu.

Mapisarema 100:4
Pindai pamisuo yake mikuru muchitenda mupinde mumipanda yake muchirumbidza, mutendei muchirumbidza zita rake.

VaEfeso 1:6
kuti Mwari arumbidzwe pamusana penyasha dzake dzisingatauriki dzaakatiitira nokuMwanakomana wake wapamwoyo pasina muripo.

VaEfeso 5:19
Tauriranai muchiimbirana nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchiimba muchiita mumhanzi kuna Tenzi nemwoyo yenyu yose

Mapisarema 150:6
Zvose zvinofema ngazvirumbidze TENZI. Areruya.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008