A A A A A

Chechi: [Vafundisi]


2 Timoti 4:2
Paridza shoko. Ramba uchingoriparidza panguva yarinofanira kuparidzwa kana panguva isiri yokuriparidza. Vataurire vazvinzwe; tsiura; uye vakurudzire. Usanete kuva nomwoyo murefu uye usanete kudzidzisa.

Mabasa 20:28
Zvingwarirei imi pachenyu nedanga rose ramakaitwa vatariri varo naMweya Mutsvene kuti muchengete sangano raMwari raakawana neropa roMwanakomana wake pachake.

VaHebheru 13:17
Teererai vatungamiriri venyu muchizviisa pasi pavo nokuti vari kufudza mweya yenyu savanhu vachazozvidavirira kana vobvunzwa. Regai vaite izvi vachifara, kwete vakasuwa nokuti hazvina zvazvinokubatsirai.

James 3:1
Hama dzangu, vazhinji venyu ngavarege kuva vadzidzisi nokuti munoziva kuti isu tinodzidzisa tichatongwa zvakatonyanya kuomarara.

Jeremiya 3:15
“Ndichakupai vafudzi vangu vapamwoyo vachakupai chokudya choruzivo nokunzwisisa.

Zvirevo 23:27
Pfambi igomba rakadzika, mukadzi asina kwake, itsime rakamanikana.

VaEfeso 4:11-12
[11] Zvipo zvake zvaiva zvokuti vamwe vave vapositori, vamwewo vave vaporofita uye vamwe vave vaparidzi veShoko Rakanaka, vamwe vari vafudzi, vamwe vari vadzidzisi[12] kuti vatsvene vawaniswe ruzivo rwebasa rezvokwaMwari kuti muviri waKristu uumbwe

1 Petro 5:1-4
[1] Naizvozvo ndinokurudzira vakuru — vakuru pakati penyu somumwe wavakuru — vakuruwo uye somupupuri wamatambudziko aKristu uyewo somumwe waavo vachawana mugove mumbiri icharatidzwa.[2] Fudzai danga raMwari rakaiswa mumaoko menyu, kwete sokunge munomanikidzwa asi nomwoyo unoda, kwete pamusana pokuda kuzvipfumisa zvinonyadzisa asi muchitozvifarira.[3] Musaite zvechisimba navari pasi penyu asi mukutova muenzaniso kudanga iroro.[4] Kana mufudzi mukuru wooneswa, muchawana ndaza isingabhuruvari yembiri.

Tito 1:5-9
[5] Ndizvo zvandakakusiira kuKiriti kuti unyatsoronga zvisina kurongeka uye kuti usarudze nokugadza vakuru vesangano mumaguta ose sokukuudza kwandakaita.[6] Anofanira kunge munhu asina chaangashorwe nacho, murume womukadzi mumwechete ana vana vatendi vasiri nhunzvatunzva dzavana kana tsvuuramuromo.[7] Mubhishopi somutariri wezvaMwari anofanira kuva munhu asina chaanopomerwa. Haafaniri kuva munhu ano mukundo kana chinya kana chiradza chedoro kana munhu wedzivo kana kuti anokarira pfuma.[8] Asi anofanira kuva munhu anogamuchira vaenzi zvakanaka nomunhu anoda zvakanaka ane hunhu akamira pachokwadi, mutsvene anozvibata.[9] Anofanira kubatisisa kushoko rechokwadi sokudzidziswa kwazvakaitwa kuti agone kudzidzisa chidzidziso chechokwadi uye kugona kupwisa vanopesana naro.

Ezekieri 34:1-10
[1] Izwi raTenzi rakauya kwandiri richiti,[2] “Iwe mwanakomana womunhu porofita wakanangana navafudzi veIsiraeri, porofita uti kwavari, kuvafudzi ivava uti, zvanzi naTenzi Mwari, ‘Nhaimi vafudzi veIsiraeri, imi munozvifudza zvenyu. Vafudzi havafaniri kufudza hwai here?’[3] Munodyaka imi mafuta muchizvipfekedza zvenyu newuru, muchiuraya zvenyu hwayana dzakakodzwa asi kufudza hwai musingafudzi.[4] Dzakarukutika hamuna kudzisimbisa, dzinorwara hamuna kudzirapa, dzakatyoka makumbo hamuna kudzisunga kasekete, dzinotetereka hamuna kudzidzora, dzakarasika hamuna kudzitsvaga. Uye makadzitonga nechisimba nehasha.[5] Naizvozvo dzangopararira zvadzo pamusana pokuti pakanga pasina mufudzi dzikava zvadzo chokudya chezvikara zvose zvesango.[6] Hwai dzangu dzakapararira, dzakateterekera mumakomo mose nomuzvikomo zvose zvirefu. Hwai dzakapararira nenyika yose dzisina anodzironda kana kudzitsvaka.[7] “Naizvozvo imi vafudzi chinzwai shoko raTenzi.[8] Zvanzi naTenzi Mwari, hezvino ndakadai, pamusana pokuti hwai dzangu dzakava zvadzo nyama, hwai dzangu dzakava chokudya chezvikara zvose zvesango pamusana pokuti pakanga pasina mufudzi uye pamusana pokuti vafudzi vangu havana kutsvaka hwai dzangu asi vafudzi vakatozvifudza ivo pachavo asi hwai dzangu havana kudzifudza,[9] naizvozvo imi vafudzi chinzwai shoko raTenzi;[10] zvanzi naTenzi Mwari, ‘Chionai ndanangana navafudzi. Wandichabvunza wacho ndivo vafudzi. Ndichavamisa kufudza hwai dzacho zvokuzvifudza ivo vafudzi zvichapera. Ndichanunura hwai dzangu pamiromo yavo kuitira kuti dzirege kuva chokudya chavo.’

1 Timoti 3:1-13
[1] Shoko iri nderechokwadi rinoti kana munhu akavavarira kuva mubhishopi ari kuda basa rakakosha kwazvo.[2] Mubhishopi haafaniri kuva nechaanoshorwa nacho. Anofanira kuva murume womukadzi mumwechete asiri muraradzi, munhu anonzwisisa ane chiremera anoziva kugamuchira vaenzi uye mudzidzisi kwaye;[3] asi chidhakwa chomunhu kana munhu anoda zvokurwa asiri munhu ane mwoyo munyoro kwete munhu wenharo kana anokarira mari.[4] Anofanira kuva munhu anofambisa mhuri yake zvakanaka ana vana vanoteerera, ano rukudzo muna zvose.[5] Zviripo ndezvokuti kana munhu asingazivi kufambisa mhuri yake, angachengete sei sangano raMwari.[6] Haafaniri kuva mutendi mutsva nokuti angadaro akazvitutumadza nokuzvikudza achizowana chirango chaDhiabhori.[7] Uyewo anofanira kuva nezita rakanaka kune vokunze angadaro akafumurwa akapinda muriva raDhiabhori.[8] Ndizvo zvimwechetezvo navaDhikoni, vanofanira kuva vanhu vakadzikama kwete tsukukuviri dzavanhu kana zviradza zvewaini kana vanhu vanokarira upfumi.[9] Vanosungirwa kuchengetedza zvakavandika zvechitendero nehana yakachena[10] uye ngavatange vaongororwawo. Kana vabudirira kuti havana chinoshoreka vangapinde zvavo mubasa roudhikoni.[11] Vakadziwo ngavave vakatsiga vasina makuhwa vasiri zvidhakwa, vakatendeka muna zvose.[12] Madhikoni anofanira kuva murume womukadzi mumwechete uye vanhu vanochengeta vana vavo nemhuri dzavo zvakanaka.[13] Avo vanoita basa ravo zvakanaka samadhikoni vanozviwanira zita rakanaka uye chivimbo chikuru muchitendero chavo muna Kristu Jesu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008