A A A A A

Chechi: [רוח קודש]


Vatongi 3:10-14
[10] י ותהי עליו רוח יהוה וישפט את ישראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים[11] יא ותשקט הארץ ארבעים שנה וימת עתניאל בן קנז  {פ}[12] יב ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויחזק יהוה את עגלון מלך מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני יהוה[13] יג ויאסף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל ויירשו את עיר התמרים[14] יד ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה

Mateu 12:31-33
[31] Naizvozvo ndinokutaurirai kuti, chitadzo chipi nechipi zvacho nokushonha Mwari kupi nokupi zvako kunoregererwa vanhu, asi kushonha Mweya hakuregererwi.[32] Uyo anotaura chinhu chakaipa nezvoMwanakomana womunhu acharegererwa asi uyo anotaura zvakaipa nezvaMweya Mutsvene haaregererwi, muupenyu huno kana muupenyu huchauya.[33] “Itai kuti muti uve wakanaka, muchero wawo uchavawo wakanaka; itai kuti muti uve wakaipa muchero wawo uchavawo wakaipa, nokuti muti unozivikanwa nomuchero wawo.

Ruka 24:45-49
[45] Akavazarura pfungwa kuti vanzwisise Magwaro Matsvene.[46] Akati kwavari, “Zvakanyorwa zvichinzi, ‘Kristu aifanira kutambudzika uye kuti amuke kuvafi nezuva retatu[47] uyewo kuti kutendeuka nokuregererwa kwezvitadzo kuparidzwe muzita rake kumarudzi ose, zvichitangira kuJerusaremu.[48] Imi ndimi zvapupu zvezvinhu izvi.[49] Chinzwai, ndichatumira pamuri chipikirwa chababa vangu. Asi imi garai muguta rino, kusvikira mapiwa simba rinobva kumusoro.’ ”

John 3:6-8
[6] Chinenge chazvarwa nenyama inyama chinenge chazvarwa naMweya mweya[7] usashamisike nezvandati unofanira kuzvarwa patsva.[8] Mhepo inovhuvhuta kwainoda, unonzwa kuvhuvhuta kwayo asi hauzivi kwainobva kana kwainoenda. Ndizvo zvimwechetezvo nomunhu wose anoberekwa naMweya.’ ”

VaRoma 8:2-6
[2] nokuti muna Kristu Jesu mutemo waMweya woupenyu wakandisunungura kumutemo wechitadzo noworufu.[3] Mwari, nokutumira kwaakaita mwana wake pachake akafanana navanhu venyama uye sechibayiro chezvitadzo, akaita zvisina kukwanisika kuitwa nomutemo pamusana poutera hwavanhu, zvokuti akatongera chitadzo chiri muvanhu mhosva yokuparadzwa.[4] Izvi zvakaitirwa kuti zviri pamwero zvinodiwa nomutemo zvizadzikiswe matiri isu tisingagari upenyu hwenyama asi upenyu hwomweya[5] nokuti vanogara upenyu hwenyama pfungwa dzavo dziri pazvinhu zvenyama asi vanogara upenyu hwomweya pfungwa dzavo dziri pazvinhu zvomweya.[6] Kutorwa mwoyo nezvinhu zvenyama rufu. Asi kuisa mwoyo wako kune zvomweya upenyu norugare

2 VaKorinte 5:16-18
[16] Saizvozvo kubvira zvino hatichaona munhu sokuonekwa kwaanoitwa navanhu; kunyange zvazvo takamboona Kristu sokuonekwa kwaanoitwa navanhu, hatichamuona saizvozvo.[17] Saizvozvo kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvakare zvakapera, zvitsva zvakauya.[18] Zvose izvi zvinobva kuna Mwari akatiwadzanisa naye nokuna Kristu akatipawo basa rokuwadzanisa

1 Makoronike 12:18-20
[18] Ipapo Mweya wakaputira Amasai mutungamiriri wamakumi matatu avanhu aya iye ndokuti, “Tiri venyu isu vaDhavhidhi Tinemi isu mwana waJese! Rugare ngaruve nemi! Uye dai rugare rwangovawo nemi, navanokubatsirai ngavavewo norugare, nokuti Mwari wenyu anokubatsirai!” Dhavhidhi akazovagamuchira akavaita vakuru vakuru vezvikwata zvehondo yake.[19] Vamwe varume vokwaManase vakapomokerawo kuna Dhavhidhi paakanga oti auye nevaFirisitia kuzorwisa Sauro. Zvakadaro zvazvo haana kuvabatsira nokuti vatongi vevaFirisitia vakazowirirana zvokuti adzoke zvake vachiti, “Kana zvikazotiipira munhu uyu anotisiya opomokera kuna tenzi wake Sauro.”[20] Paaidzokera kuZikiragi ava ndivo varume vokwaManase vakapomokera kwaari panoti: Adhina naJozabhadhi naJedhiyaeri naMikaeri naJozabhadhi naErihu naZiretai vatungamiriri vezviuru kune vokwaManase.

Mapisarema 52:1-3
[1] Mugumo wowakaipa Nhai iwe gamba unozvikudzireiko nezvakaipa uchiti Mwari akanaka misi yose.[2] Saka zuva rose uchitoronga zvako zvokuparadza. Rurimi rwako rwakaita sechisvo chinopinza, iwe murongi wounyengedzi.[3] Unoda zvakaipa kupinda zvakanaka, unoda nhema kupinda kutaura zvakarurama. Dzepfunde

Mika 3:8-10
[8] Asi ini ndakazara nesimba ndizere naMweya waTenzi uye ndakazara neruenzaniso nesimba kuti nditaurire vokwaJakobho kukanganisa kwavo, nevekwaIsiraeri chitadzo chavo.[9] Chinzwai izvi, imi vatungamiri vemba yokwaJakobho nemi vatongi vemba yokwaIsiraeri. Munovenga ruenzaniso, uye zvose zvinenge zviri pamwero muchizviminamisa.[10] Munovaka Zioni neropa, Jerusaremu iyoyi nezvakaipa.

Mabasa 2:1-5
[1] Zuva rePendekositi parakasvika, vakanga vari panzvimbo imwechete.[2] Pakarepo kwakava nokutinhira kuchibva kudenga kuchinge kuvhuvhuta kwemhepo inesimba kukazadza imba yose yavakanga vagere.[3] Vakaona marimi anenge omoto akapararana achindogara pano mumwe nomumwe wavo.[4] Vakabva vazadzwa vose naMweya Mutsvene vakabva vatangisa kutaura nedzimwe ndimi sokupiwa kwavakaitwa naMweya kuti vataure.[5] Izvozvo muJerusaremu makanga muina vaJudha, vanhu vakanga vakazvipira pakunamata, vakanga vauya kuzombogaramo vaibva kumarudzi ose avanhu enyika dzose dziri pasi pedenga.

Ruka 24:45-47
[45] Akavazarura pfungwa kuti vanzwisise Magwaro Matsvene.[46] Akati kwavari, “Zvakanyorwa zvichinzi, ‘Kristu aifanira kutambudzika uye kuti amuke kuvafi nezuva retatu[47] uyewo kuti kutendeuka nokuregererwa kwezvitadzo kuparidzwe muzita rake kumarudzi ose, zvichitangira kuJerusaremu.

1 Johani 2:19-27
[19] Vakabva mukati medu, asi vakanga vasiri vamwe vedu nokuti dai vakanga vari vedu, vangadai vakaramba vanesu. Asi vakabva mukati medu kuti zvibude pachena kuti, vose zvavo, havasi vedu.[20] Asi imi makazodzwa naiye Mutsvene imi mose munozviziva.[21] Ndinokunyorerai, kwete, nokuti hamuzivi chokwadi asi nokuti munochiziva uye nokuti hakuna manyepo anobva muchokwadi.[22] Ndiani munyepi? Kusiya uyo anoramba kuti Jesu ndiye Kristu. Iyeyo ndiyo mhandu yaKristu nokuti anoramba Baba naMwanakomana.[23] Wose anoramba Mwanakomana, Baba haanavowo. Wosewo anobvuma Mwanakomana, Baba anavowo.[24] Regai zvamakanzwa pakutanga zvirambe zviri mamuri. Kana zvamakanzwa kubvira pakutanga zvikaramba zviri mamuri ipapo imi mucharamba muina Mwanakomana uye muina Babawo.[25] Upenyu husingaperi ndicho chitsidzo chaakatitsidzira.[26] Ndiri kukunyorerai izvi nezvevavo vangakunyengedzei.[27] Mweya Mutsvene wamakazodzwa naye, anoramba ari mamuri. Hazvichisina basa kwamuri kuti muve neanokudzidzisai, nokuti iye wamakazodzwa naye anokudzidzisai uye ndewechokwadi ari pachokwadi haarevi nhema sokukudzidzisai kwaakakuitai, rambai muinaye.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008