A A A A A

Chechi: [Womens Roles]


VaGaratiya 3:28
Hapachisina muJudha kana muGiriki, hapachisina muranda kana musununguki, hapachisina murume kana mukadzi nokuti mose mava chinhu chimwechete muna Kristu Jesu.

1 Timoti 2:9-15
[9] uye kuti vakadzi vazvishongedze zvine mwero zvino hunhu vaine hanzu dzine chimiro vasingagadziri vhudzi ravo zvokunanisira kana kurishongedza nendarama kana namatombo anokosha amapera kana hanzu dzinodhura[10] asi zvishongo zvavo ngazvive mabasa akanaka sezvinokodzerana navakadzi vanotya Mwari.[11] Mukadzi ngaadzidze chinyararire nokuzvidukupisa kose.[12] Handibvumiri mukadzi kudzidzisa kana kuva nesimba pamusoro pomurume; anofanira kunyarara[13] nokuti Adhamu ndiye akatanga kusikwa ndokuzouya Evha.[14] Adhamu haasiriye akafurirwa asi mukadzi ndiye akafurirwa akava mutadzi.[15] Mukadzi anonunurwa zvake nokubereka vana kana akaramba ari muchetendero uye aine rudo noururami.

1 Timoti 2:12
Handibvumiri mukadzi kudzidzisa kana kuva nesimba pamusoro pomurume; anofanira kunyarara

Genesisi 3:16
Kumukadzi, Mwari akati, “Ndichaita kuti urwadziwe chaizvo, paunenge wakatakura mimba napakusununguka vana. Uchagara wakapanga murume wako, iye ari wokukutonga.”

1 VaKorinte 11:3
Asi ndinoda kuti muzive kuti Kristu ndiye musoro womurume oga oga, murumewo ndiye musoro womukadzi wake, Mwari ari iye musoro waKristu.

Ruka 8:1-3
[1] Mushure maizvozvi Jesu akaenda nomumaguta nomumisha achiparidza nokushumaira Shoko Rakanaka roumambo hwaMwari. Akanga aina vane gumi navaviri vaya[2] pamwechete namamwe madzimai akanga aponeswa kumweya yakaipa nokuzvirwere. Paiti Maria ainzi Magadharena akabviswa mweya yakaipa minomwe[3] naJoana mudzimai waKusa, mushandi waHerodhi naSuzana navamwe vazhinji vaivariritira nezvinhu zvavo pachavo.

Genesisi 2:18
Mwari Tenzi akazoti, “Hazvina kunaka kuti munhu agare oga. Ndichamusikira mubatsiri akakodzerana naye.”

VaEfeso 5:22-33
[22] Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi[23] nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro.[24] Sangano sezvariri pasi paKristu, vadzimaiwo ngavave pasi pavarume vavo muna zvose.[25] Imi varume idai vadzimai venyu sokuda kwakaita Kristu sangano akazvipira[26] iye pamusana paro kuti ariite dzvene, mushure mokunge ari shambidza mumvura neshoko[27] kuti aritsvitse kwaari rakanaka kwazvo risina kana kavara kana pakaunyana kana chimwe chakadaro kuti rive dzvene risina chinoshoreka.[28] Saizvozvo varume vanofanira kuda vadzimai vavo sokuda kwavanoita miviri yavo. Munhu anoda mudzimai wake ari kutozvida iye pachake[29] nokuti hapana munhu anovenga muviri wake. Asi anotoupa chokudya nokunyatsouchengetedza sezvinoita Kristu kusangano.[30] Izvi pamusana pokuti tiri nhengo dzomuviri wake.[31] Nokuda kwaizvozvi murume anosiya baba vake naamai vake achibatanidzwa nomudzimai wake. Vose vari vaviri vachiva nyama imwechete.[32] Ichi chinhu chikuru chakavandika. Ndiri kureva nezvaKristu nesangano.[33] Asi izvi zvinorevawo imi. Mumwe nomumwe wenyu ngaade mudzimai wake sokuzvida kwaanoita iye pachake. Mudzimai ngaaremekedzewo murume wake.

1 Timoti 2:11-15
[11] Mukadzi ngaadzidze chinyararire nokuzvidukupisa kose.[12] Handibvumiri mukadzi kudzidzisa kana kuva nesimba pamusoro pomurume; anofanira kunyarara[13] nokuti Adhamu ndiye akatanga kusikwa ndokuzouya Evha.[14] Adhamu haasiriye akafurirwa asi mukadzi ndiye akafurirwa akava mutadzi.[15] Mukadzi anonunurwa zvake nokubereka vana kana akaramba ari muchetendero uye aine rudo noururami.

Ruka 10:38-42
[38] Pavakanga vachifamba rwendo rwavo, vakapinda mune mumwe musha. Mumwe mukadzi ainzi Marita akamugamuchira mumba make.[39] Akanga ane munun'una ainzi Maria akagara pasi patsoka dzaTenzi achiteerera kuzvidzidziso zvake.[40] Asi Marita akanga achikangaidzwa nokushanda kwakanyanya kwaaiita. Akaenda kuna Jesu akati, “Nhai Tenzi, hamuna hanya nazvo here zvokuti munun'una wangu ari kundirega ndichishanda ndoga. Mutaurirei andibatsire.”[41] Tenzi akamupindura achiti, “Marita, Marita iwe, unozvidya mwoyo nokuzvinetsa nezvakawanda.[42] Chinhu chimwechete chinodiwa. Maria asarudza chakanaka chacho chaasingazombotorerwa.”

Tito 2:3-5
[3] Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo[4] vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo[5] vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.

1 VaKorinte 11:2-16
[2] Ndinokurumbidzai nokundiyeuka kwenyu muna zvose uye nokuchengeta kwenyu magamuchidzanwa sokukudzidzisai kwandakaita.[3] Asi ndinoda kuti muzive kuti Kristu ndiye musoro womurume oga oga, murumewo ndiye musoro womukadzi wake, Mwari ari iye musoro waKristu.[4] Saka murume anonamata kana kuporofita akafukidza musoro anozvishoresa musoro wake.[5] Asi mukadzi wose anonamata kana kuporofita asina kufukidza musoro anozvishoresa musoro wake. Zvakangofanana nokunge akaveurwa musoro wose.[6] Kana mukadzi asingazvifukidzi musoro ngaaveure vhudzi rake. Zvino kana zviri zvakafumuka kuti mukadzi aguswe kana kuveurwa, ngaazvifukidze musoro nevhoiri.[7] Murume haafaniri kuzvifukidza musoro nokuti iye mufananidzo nembiri yaMwari. Asi mukadzi imbiri yomurume,[8] nokuti murume haana kuitwa achibva pamukadzi asi mukadzi akaitwa achibva pamurume.[9] Uye murume haana kusikirwa mukadzi asi mukadzi akasikirwa murume.[10] Pamusana paizvozvo mukadzi anofanira kuva nevhoiri mumusoro pamusana pavatumwa.[11] Zvakadaro zvazvo, muna Tenzi, mukadzi haagoni kuvapo pasina murume, murumewo haagoni kuvapo pasina mukadzi.[12] Sokuitwa kwakaitwa mukadzi achibva kumurume saizvozvowo murume anoberekwa nomukadzi. Asi vose vanobva kuna Mwari.[13] Munozvionawo sei, zvinokodzera here kuti mukadzi anamate kuna Mwari asina kufukidza musoro?[14] Ko iwo masikirwo akaitwa zvinhu pachawo haakudzidzisei here kuti, zvokuti murume achengete vhudzi refu, hazvimupi chimiro[15] asi mukadzi akachengeta vhudzi refu ndizvo zvinotomudadisa nokuti akapiwa vhudzi rakareba kuti chive chokuzvifukidza nacho.[16] Kana pane wenharo ndezvake; asi isu kana masangano aMwari hapana imwe tsika yatinoziva.

Mabasa 18:26
Akatangisa kutaura nechivindi musinagogu. Pirisira naAkwira pavakamunzwa vakamutora vakamutsanangurira nzira dzaMwari nemazvo chaimo.

1 VaKorinte 14:33-35
[33] nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga asi worugare somumasangano ose avatsvene.[34] Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo.[35] Kana pane chavanoda kuziva ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti chinhu chinonyadzisa kuti mukadzi ataure musangano.

1 Timoti 2:11
Mukadzi ngaadzidze chinyararire nokuzvidukupisa kose.

VaEfeso 5:22-24
[22] Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi[23] nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro.[24] Sangano sezvariri pasi paKristu, vadzimaiwo ngavave pasi pavarume vavo muna zvose.

VaRoma 16:1
Ndinoturira kwauri hanzvadzi yedu Febhi mutungamiriri mushandiri wesangano rokuKenikerie kuti mumugamuchire muzita raTenzi zvinokodzerana navatsvene.

Tito 2:4-5
[4] vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo[5] vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.

VaEfeso 5:22
Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi

1 Timoti 5:14
Nezvo ini ndinoti chirikadzi dzechidiki ngadziroorwe dzibereke vana dzichengetedze mhuri dzadzo dziregewo kupa muvengi mukana wokutaura zvakaipa nezvedu.

Mateu 27:55-56
[55] Pakangawo paina madzimai mazhinji ipapo akanga akatarisa ari chinhambwe, akanga atevera Jesu kubva Garirea achimushandira.[56] Pakati pavo paiva naMaria Maghadharena naMaria amai Jemusi naJosefi namai vavanakomana vaZebhedhi.

1 VaKorinte 14:34-35
[34] Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo.[35] Kana pane chavanoda kuziva ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti chinhu chinonyadzisa kuti mukadzi ataure musangano.

Vatongi 4:4
Panguva iyoyo Dhebhora muporofita wechikadzi, mudzimai waRapidhoti ndiye aitonga vaIsiraeri.

VaRoma 16:7
Ndikwazisireiwo Andironikusi naJuniasi hama dzangu vakanga vari vamwe vangu muusungwa, varume vanoremekedzeka pakati pavapositori. Vakanditangira kuva naKristu.

VaEfeso 5:21
Zviisei pasi pomumwe nomumwe wenyu pamusana pokuremekedza Kristu.

Tito 2:1
Chako iwe kudzidzisa chidzidziso chinovaka.

1 VaKorinte 11:7
Murume haafaniri kuzvifukidza musoro nokuti iye mufananidzo nembiri yaMwari. Asi mukadzi imbiri yomurume,

Zvirevo 31:10-31
[10] Ndiani zvake akawana mukadzi wakanaka anokosha zvikuru kupinda zvishongo.[11] Mwoyo womurume wake unovimba naye. Haashaye chaanowana.[12] Anomuitira zvakanaka kwete zvakaipa mazuva ose oupenyu hwake.[13] Anotsvaka wuru netseta achishanda nomwoyo unoda.[14] Akaita sengarava dzomushambadzi anobva nechokudya chake kure.[15] Anomuka huchiri usiku achipa mhuri yake zvokudya uye basa kuvasikana vake vebasa.[16] Anotsvaka munda wokutenga, anosima munda wemigirepisi nesimba remaoko ake[17] anogwinyisa chiuno nokusimbisa maoko,[18] anoona kuti zvinhu zvake zvinofamba zvakanaka rambi rake haridzimi usiku hwose.[19] Anotambanudzira maoko ake kuchivhimbo chewuru achibata chokurukisa neminwe yake.[20] Anozarura ruoko rwake kupa varombo achitambanudzira maoko ake kune vasina chavanacho.[21] Haatyiri imba yake chando nokuti mhuri yake yose inenge yakapfeka zvitsvuku.[22] Anozvigadzirira oga zvokufukidza nazvo mubhedha wake, hanzu dzake ndedzerineni yakanakisisa dzeruvara rwohute.[23] Murume wake munhu anozivikanwa padare kana agere pakati pavakuru-vakuru venyika[24] anoita machira erineni achiatengesa achiwanisa vashambadzi mabhande.[25] Simba nechiremera ndozvipfeko zvake, anotosekerera mazuva ari kuuya.[26] Anozarura muromo wake noungwaru uye zvokudzidzisa tsitsi ndozviri pamuromo pake.[27] Anoongorora kuti mhuri yake yakagara sei, haadyi chokudya chounyope.[28] Vana vake vanosimuka vachimuti, “Makakomborerwa,” uyewo murumwe wake anomurumbidza achiti,[29] “Vakadzi vazhinji vakaita zvakanakisisa asi iwe unovakunda vose.”[30] Kuyevedza kunonyengedza, runako haruna maturo asi mudzimai anotya Tenzi anofanira kurumbidzwa.[31] Anofanira kurumbidzwa pamusana pezvaakaita namaoko ake ngaarumbidzwe namabasa ake padare.

1 Timoti 2:13-14
[13] nokuti Adhamu ndiye akatanga kusikwa ndokuzouya Evha.[14] Adhamu haasiriye akafurirwa asi mukadzi ndiye akafurirwa akava mutadzi.

1 Timoti 3:2
Mubhishopi haafaniri kuva nechaanoshorwa nacho. Anofanira kuva murume womukadzi mumwechete asiri muraradzi, munhu anonzwisisa ane chiremera anoziva kugamuchira vaenzi uye mudzidzisi kwaye;

1 Timoti 3:11
Vakadziwo ngavave vakatsiga vasina makuhwa vasiri zvidhakwa, vakatendeka muna zvose.

Genesisi 1:27
Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi.

VaEfeso 5:23
nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro.

Tito 2:3
Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo

1 Petro 3:7
Ndizvozvowo nemi varume, munofanira kugara navakadzi venyu nokunzwisisa muchivaremekedza savanhu vasina simba serenyu. Varemekedzei nokuti vachagamuchira pamwechete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingidzwa.

VaKorose 3:18-19
[18] Madzimai zviisei pasi pavarume venyu sezvazviri izvo zvinokodzerana nomunhu muna Tenzi.[19] Imi varume idai vakadzi venyu musave norushusho kwavari.

Genesisi 1:26-28
[26] Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.”[27] Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi.[28] Mwari akavakomborera achiti, “Berekanai muwande, muzadze nyika, muitonge. Ivai noutongi pamusoro pehove dzomugungwa, neshiri dzedenga, nezvinhu zvose zvipenyu zvinofamba panyika.”

1 Petro 3:1-7
[1] Ndizvo zvimwechetewo nemi madzimai zviisei pasi pavarume venyu kuti vamwe vavo kunyange vasingateereri shoko, vanogona kubatwa mwoyo nomugariro wavakadzi vavo pasina chataurwa,[2] kana vaona kuremekedza kwenyu noupenyu hwenyu hwakachena.[3] Kuzvishongedza kwenyu ngakurege kuva kokunze zvakaita sokugadzira vhudzi nokuzvishongedza nendarama nokupfeka hanzu dzamandiriri.[4] Runako rwenyu ngaruve rwohunhu hwakavandika rwomumwoyo nechishongo chisingaparari chomweya wakapfava worunyararo wakakosha kwazvo pana Mwari.[5] Saizvozvo ndizvo zvaiitwa navakadzi vakare vatsvene vaiva nechitarisiro muna Mwari. Vaizvishongedza nokuzviisa pasi pavarume vavo[6] sokuteerera Abhurahumu kwakaita Sara achimuti Tenzi. Zvino imi ndimi vana vake kana mukaita zvakanaka musina chamunotya.[7] Ndizvozvowo nemi varume, munofanira kugara navakadzi venyu nokunzwisisa muchivaremekedza savanhu vasina simba serenyu. Varemekedzei nokuti vachagamuchira pamwechete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingidzwa.

Zvirevo 12:4
Mukadzi akarurama indaza kumurume wake asi mukadzi anonyadzisa akaita senhuta yamapfupa kumurume wake.

1 VaKorinte 14:34
Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo.

VaKorose 4:15
Ndikwazisireiwo hama dziri muRaodhesia naNipfa nesangano riri pamusha pake.

VaFiripi 4:2-3
[2] Ndinokukumbirisai imi vaYuodia navaSindike kuti munzwanane muna Tenzi.[3] Hongu ndinokumbirawo, iwe mumwe wangu akatendeka kuti ubatsire madzimai aya nokuti vakashanda pamwechete neni mubasa reShoko Rakanaka pamwechetewo naKeremendi navamwe vose vandaishanda navo vana mazita ari mubhuku roupenyu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008