A A A A A

Chechi: [Kunamata]


2 Makoronike 16:23-31
[23] Vakadzidzisa munyika maJudha vaine Bhuku roMutemo waTenzi. Vakatenderera nomumaguta ose okwaJudha vachidzidzisa muvanhu.[24] Kutya Tenzi kwakawira madzimambo enyika dzakapoteredza Judha akarega kuzorwisa Jehoshafati.[25] Vamwe vechiFirisitia vakaigira Jehoshafati zvipo nesirivha yomutero. VaArabhu vakaunzawo kwaari zviuru zvinomwe zvina mazana manomwe ehondohwe nezviuru zvinomwe zvine mazana manomwe amakotora.[26] Ukuru hwaJehoshafati hwakaramboenda mberi. Akavaka maJudha imomu maguta etsvingo neematura.[27] Aiva nemirwi nemirwi yezvaakachengeta mumaguta okwaJudha. Aivawo nevarwi vehondo, magamba chaiwo okurwa hondo muJerusaremu.[28] Mamiriro avakanga vakaita, dzinza nedzinza ndeaya: VokwaJudha: vatungamiriri vezviuru, paiti Adhina mutungamiriri wacho mukuru aina mazana matatu ezviuru zvavarume, mvumba chaidzo dzokurwa hondo[29] achitevedzerwa nomumwe mutungamiriri mukuru, Johohanani aina mazana maviri anamakumi masere ezviuru.[30] Achitevedzerwawo naAmasiya mwanakomana waZikiri aiva munhu akazvipira zvake kuita basa raTenzi aivawo namazana maviri ezviuru, mvumba chaidzo dzokurwa hondo.[31] Kune vokwaBhenjamini: kwaiva naEriyadha mvumba chaiyo, gamba chairo rokurwa hondo aine mazana maviri ezviuru zvevarume vokurwa nemiseve nenhoo;

Dhanyeri 2:20
Dhanieri akati: “Zita raMwari ngarirumbidzwe narini narini wose ndiye mwene woungwaru nesimba.

Dheuteronomio 10:21
Ndiye waunofanira kurumbidza, ndiye Mwari wako akakuitira zvinhu zvikuru zvinokatyamadza zvawakaona iwe nameso ako.

Jeremiya 20:13
Imbirai Tenzi rumbidzai Tenzi nokuti akanunura upenyu hwavasina chavanacho mumaoko mevaiti vezvakaipa.

Mapisarema 75:1
Kutonga kwaMwari Tinokutendai Mwari, tinokutendai. Tinodana zita renyu tichikurukura zviito zvenyu zvinoshamisa.

Ekisodho 20:2-6
[2] achiti, “Ndini Tenzi, Mwari wako ndakakuburitsa kuIjipiti kwawaiva muuranda.[3] “Usave navamwe vamwari kunze kwangu.[4] Usazvigadzirire chifananidzo chokunamata kana kuita chinhu chakafanana nechii zvacho chiri kumusoro kudenga, kana chiri panyika pasi pano, kana chiri mumvura pasi pasi penyika.[5] Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.[6] Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.

John 4:21-24
[21] Jesu akati kwaari, “Mukadzi iwe tenda zvandiri kutaura, nguva iri kuuya yamusingazonamati Baba mugomo rino iri kana muJerusaremu.[22] Imi munonamata chamusingazivi. Asi isu tinonamata chatinoziva nokuti ruponeso runobva kuvaJudha.[23] Asi nguva iri kuuya uye yatosvika ichanamatwa Baba navanamati vechokwadi vanomunamata muMweya nomuchokwadi nokuti Baba vanotsvaka vakadai kuti vavanamate.[24] Mwari mweya; saizvozvo, vanomunamata vanofanira kumunamata muMweya nomuchokwadi.”

Mapisarema 99:1-9
[1] TENZI ndimambo vanhu vanodedera anogara pachigaro chake choushe, pakati pamakerubhi. Nyika inodengendeka.[2] TENZI mukuru muguta reZioni mukuru mukuru pavanhu vose.[3] Ngavarumbidze zita renyu guru rinotyisa. Iye anoera.[4] Mambo wesimba munoda ruenzaniso. Imi makamisa nduramo. Ndimi makaita kuti muna Jakobho muve noruenzaniso noururami.[5] Rumbidzai TENZI Mwari wedu, mugwadamirei pachitambarariko chake. Iye anoera.[6] Mosesi naAroni vaiva vamwe vavapristi vake uye Samueri aiva mumwe wevaidana zita rake, vaidana kuna TENZI iye achivapindura.[7] Aitaura navo ari mugore, ivo vakachengeta mirao yake nemitemo yaakavapa.[8] Imi TENZI Mwari wedu maivapindura, maiva kwavari Mwari anoregerera asi muchiranga zvavainge vatadza.[9] Rumbidzai TENZI Mwari wedu mumunamate pagomo rake rinoera nokuti TENZI Mwari wedu anoera.

Dheuteronomio 29:18
Chichenjerai kuti nhasi uno, pakati penyu pangadaro pakava nedzinza kana mhuri, kunyange murume kana mukadzi anoita mwoyo wokufuratira Tenzi Mwari wedu achindonamata vamwari vendudzi idzodzo. Pakati penyu pangadaro pakava nomudzi unobereka muchero womuchetura unovava unouraya.

VaRoma 12:1-2
[1] Naizvozvo ndinokukumbirisai, hama dzangu, pamusana petsitsi dzakaitwa naMwari, kuti mupire miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene chinofadza Mwari; ndiko kunamata kwezvomweya ikoko.[2] Musatevedzere zvenyika asi vandudzwai muve vatsva mupfungwa dzenyu kuti munyatsoziva kuti zvinoda Mwari ndezvipi uye kuti zvakanaka ndezvipi zvinofadza Mwari uye zvakaruramisisa.

1 Samueri 15:22
Samueri ndokutiwo, “Tenzi anofarira here mipiro yokupisa kana kuti zvibayiro? Handiti Tenzi anotofarira kuti izwi rake riteererwe? Chinzwa! Kuteerera kuri nani pane kupira chibayiro, kuva unonzwa kuri nani pane kupira mafuta ehondohwe;

Zvakazarurwa 4:8-11
[8] Zvisikwa zvipenyu zvina zviya, chimwe nechimwe chazvo chaiva namapapiro matanhatu zvizere maziso kumativi ose mukati nokunze. Siku nesikati hazvaimbomira kuimba zvichiti: “Munoera, munoera, munoera, imi Tenzi Mwari Samasimbaose, makanga muripo, muripo, uyewo muchazovapo.”[9] Zvisikwa zviya zvipenyu pazvaipa mbiri norukudzo nokutenda kuna akanga agare pachigaro choumambo, iye anoramba aripo narini narini,[10] vakuru vakuru makumi maviri ana vana vaya vaiti pasi wareware pamberi paiye akanga agere pachigaro choumambo vachimunamata iye anoramba aripo narini narini. Vaiwarika zviremba zvavo pamberi pechigaro choumambo vachiimba vachiti,[11] “Munokodzera imi Tenzi naMwari wedu kupiwa mbiri norukudzo nesimba nokuti ndimi makasika zvinhu zvose. Kuda kwenyu kuti zvivepo uye kuti zvisikwe.”

Isaya 29:13
Tenzi akati, “Pamusana pokuti vanhu ava vanongouya kuzondinamata zvapamuromo chete vachindikudza nemiromo yavo asi mwoyo yavo iri kure neni, kundiremekedza kwavo, unongova mutemo wavakadzidziswa wavakabata nomusoro chete.

Mapisarema 29:1-11
[1] Izwi raTENZI rine simba guru Ipai TENZI mbiri imi vokudenga ipai TENZI mbiri nesimba.[2] Ipai TENZI mbiri yezita rake gwadamirai TENZI anechiremera chinoera.[3] Izwi raTENZI rinonzwika pamusoro pemvura. Mwari wembiri anotinhira TENZI ari pamusoro pemvura zhinji.[4] Izwi raTENZI rine simba, izwi raTENZI rizere nechiremera.[5] Izwi raTENZI rinotyora miti yomusidhari izwi raTENZI rinotyora misidhari yokuRebhanoni.[6] Anoita kuti Rebhanoni, semhuru, iite chamurambamhuru uye Sirioni iite sechigondora chikono.[7] Izwi raTENZI rinovaima moto.[8] Izwi raTENZI rinondengendetsa renje, izwi raTENZI rinondengendetsa renje rokuKadheshi.[9] Izwi raTENZI rinozunza mioku rinokwazhaura masango uye mutemberi yake vose vanodaidzira kuti, “Mbiri!”[10] TENZI anogara samambo pamusoro pamafashamo emvura. TENZI anogara samambo pachigaro chake nokusingaperi.[11] Dai TENZI angopa simba kuvanhu vake. Dai TENZI angopa vanhu vake chikomborero chorugare.

VaHebheru 12:28-29
[28] Saka ngatitendei kugamuchira kwatakaita umambo husingazunguniki. Nokudaro ngatipirei kuna Mwari kunamata kunogamuchirika kuno rukudzo nokutya[29] nokuti Mwari wedu moto unoparadza.

Nehemia 9:5-6
[5] VaRevhi ava vanoti: Jeshua naKadhimieri naBhani naHashabhuneya naSherebhiya naHodhiya naShebhaniya naPetahiya vakati, “Simukai murumbidze Tenzi, Mwari wenyu. Murumbidzei narini narini wose kusvikira nokusingaperi. Ngarirumbidzwe zita renyu rina mukurumbira Riri pamusorosoro chaipoipo pazvose zvinokudzwa kana kurumbidzwa.”[6] “Imi moga ndimi Tenzi. Ndimi makasika matenga nedenga rokumatengatenga negurusvusvu nezvinhu zvaro, nyika nezvose zviri mairi makungwa nezvose zviri maari Imi ndimi munozvichengeta, gurusvusvu romudenga rinokugwadamirai.

Mapisarema 86:9-10
[9] Marudzi ose amakasika achauya achizokugwadamirai TENZI achirumbidza zita renyu;[10] nokuti imi muri mukuru uye munoita zvinoshamisa, imi moga ndimi Mwari.

2 Madzimambo 17:38-39
[38] Musakanganwe chitenderano chandakaita nemi. Musanamate vamwe vamwari.[39] Asi Tenzi, Mwari wenyu ndiye wamunofanira kunamata. Iyewo achakununurai mumaoko avavengi venyu vose.”

Mapisarema 100:1-5
[1] Rwiyo rwemupiro wokutenda. Pururudzirai TENZI imi nyika dzose[2] shandirai TENZI, norufaro, uyai pamberi pake muchiimba.[3] Zvizivei kuti TENZI ndiMwari, ndiye akatisika uye kuti tiri vake. Tiri vanhu vake, hwai dzake dzaanochengeta.[4] Pindai pamisuo yake mikuru muchitenda mupinde mumipanda yake muchirumbidza, mutendei muchirumbidza zita rake.[5] Nokuti TENZI akanaka, mwoyochena wake hauperi, kutendeka kwake kunosvika kuzvizvarwa nezvizvarwa.

Dhanyeri 3:16-18
[16] Shadhiraki naMeshaki naAbhedhinego vakapindura mambo Nebhukadhineza vachiti, “Chatingakupirei mhinduro panyaya iyoyi iyi, hapana.[17] Zvikange zvaitika saizvozvo, Mwari wedu watinonamata anogona kutinunura muvira romoto unopisa ndiye achatinunurawo mumaoko menyu imi mambo.[18] Kunyange, zvazvo akarega kutinunura mochiziva, mambo, kuti hatisi kuzonamata vamwari venyu kunyange kuzopfugamira chifananidzo ichi chamakamisa.”

Zvakazarurwa 14:7
Akadaidzira nezwi guru achiti, “Ityai Mwari mumupe mbiri nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Munamatei iye akasika denga napasi negungwa nezvisipiti zvemvura.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008