A A A A A

Chechi: [Kupa chegumi]


Mateu 5:17
“Regai kumbofunga zvenyu kuti ndakauya kuzoparadza mutemo kana vaporofita. Handina kuuya kuzozviparadza, asi kuzozvizadzisa.

Mateu 6:21
nokuti pano upfumi hwako ndipo pano mwoyo wakowo.

Mateu 23:23
Mapofu avatungamiriri! Munotsutsa unyunyu asi muchimedza ngamera.

Numeri 18:21
“Ndapa vaRevhi nhaka yechegumi chose chandinopiwa navaIsiraeri. Ndiwo mugove wavanopiwa pamusana pebasa ravanoita mutendhe rokusanganira.

Numeri 18:26
“Udza vaRevhi kuti, kana magamuchira chegumi chinobviswa navaIsiraeri chandinokupai chichibva kwavari senhaka bvisai mupiro pachiri mupire kuna Tenzi, chiri chegumi pane chegumi ichocho.

VaRoma 2:29
MuJudha chaiye muJudha ari muJudha mukati; saizvozvowo kudzingiswa kwechokwadi chinhu chomumwoyo chezvomweya kwete chokutevedza zvakanyorwa chete. Kurumbidzwa kwake kunobva kuna Mwari kwete kuvanhu.

VaRoma 12:1
Naizvozvo ndinokukumbirisai, hama dzangu, pamusana petsitsi dzakaitwa naMwari, kuti mupire miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene chinofadza Mwari; ndiko kunamata kwezvomweya ikoko.

Zvirevo 3:9-10
[9] Remekedza Tenzi nezvaunazvo uye nembesanwa dzinotanga kuibva.[10] Matura ako anobva azadzwa nezvakawanda makuvi ako ewaini anozopfachukira.

2 Makoronike 31:4-5
[4] Hezekiya akatemera vanhu vaigara muJerusaremu chirevo chokuti vabvise mugove unofanira kupiwa vapristi navaRevhi kuitira kuti ivo vagone kuisa mwoyo pamutemo waTenzi.[5] Pakangopararira chirevo ichocho vanhu veIsiraeri vakapa zvinhu zvakawanda kwazvo zvembesanwa dzokutanga newaini namafuta eorivhi nouchi nezvimwe zvose zvomuminda. Vakauya nezvinhu zvakawanda kwazvo zvechegumi chezvinhu zvose.

Dheuteronomio 12:5-6
[5] Asi muchandonamata Tenzi Mwari wenyu kunzvimbo imwechete yaachasarudza pakati pamadzinza enyu ose, kuisa zita rake achiita musha wake, ndokwamuchaenda ikoko.[6] Ikoko ndiko kwamuchaunza mipiro yokupisa, nezvibayiro nemipiro yezvegumi, nezvimwe zvipo zvamunopira, nemipiro yezvamunenge makambotsidzira, nemipiro yokupa nokuda kwenyu, nemipiro yamatangwe emombe neezvimwe zvipfuwo zvenyu.

Genesisi 14:19-20
[19] Akamukomborera achiti; “Mwari Wokumusorosoro, Musiki wedenga napasi, ngaakomborere Abhuramu.[20] Ngaakudzwe Mwari Wokumusorosoro, akaisa vavengi venyu mumaoko enyu.” Abhuramu akabvisa chegumi chezvinhu zvose zvaakanga adzoka nazvo, akapa kuna Merekizedheki.

Genesisi 28:20-22
[20] Jakobho ndokupika nemhiko achiti, “Kana Mwari akava neni akandichengeta parwendo rwangu rwandiri kuenda achindipa chokudya nechokupfeka,[21] ndichizodzokerazve kumusha kwababa vangu zvakanaka, Tenzi achava Mwari wangu.[22] Paibwe iri randamisa pano kuti rive ibwe rechiyeuchidzo pachava imba yaMwari. Pazvinhu zvose zvamuchandipa ndichabvisa chegumi chazvo ndichikupai.”

Nehemia 10:35-37
[35] Tinofanira kuendesa mupiro wembesa dzokutanga dzomumunda medu nemichero yokutanga yemiti yose zvayo yomuchero wose wose gore negore kumba yaTenzi[36] nokuendasawo kumba yaMwari nokuvapristi vanoita basa romumba yaMwari wedu, matangwe echirume pavana vedu napazvipfuwo zvedu sokunyorwa kwazvakaitwa mumutemo nematangwewo echikono emombe dzedu neezvimwe zvipfuwo[37] uyewo kuendesa mikanyiwa yedu yokutanga nezvimwe zvatinobvisa nomuchero womuti wose womuchero newaini namafuta eorivhi kuvapristi kudzimba dzepamba paMwari wedu, tichiendesawo kuvaRevhi zvegumi zvezvirimwa zvedu, nokuti vaRevhi ndivo vane basa rokuunganidza zvegumi zvomumaguta ose omumaruwa medu.

Mako 12:41-44
[41] Kuzoti Jesu agara pasi akatarisana nenzvimbo yaichengeterwa upfumi hweTemberi. Akaongorora uzhinji hwavanhu hwaikanda mari maichengeterwa upfumi hweTemberi. Vapfumi vazhinji vakakanda mari zhinji.[42] Pakazosvikawo imwe chirikadzi, murombo, yakakandawo tumari tuduku tuviri twekopa twaisvitsa sendi.[43] Jesu akadaidza vadzidzi vake ndokuti kwavari, “Zviro kwazvo ndinokuudzai kuti chirikadzi iyi murombo, yaisa, munochengeterwa upfumi hweTemberi zvinopfuura zvakandwa navamwe vose,[44] nokuti ivo vose vaisa zvabva mune zvakawanda zvavanazvo. Asi iyo nourombo hwayo yaisa zvose zvinoiraramisa.”

Revhitiko 27:30-34
[30] “Chegumi chembesa kana chemichero yamunorima chinoera chakatsaurirwa Tenzi.[31] Kana munhu akada kununura chegumi chake, ngaabvise mutengo wacho achiwedzera makumi maviri pazana roga roga.[32] Chegumi chose zvacho chemombe nechezvimwe zvipfuwo zvichireva kuti kana muchiverenga zvipfuwo, chipfuwo chipi nechipi chechigumi chinoera, chakatsaurirwa Tenzi.[33] Muridzi wacho ngaarege kutinha zvipfuwo zvake achizvironga nomutoo wokuti zvipfuwo zvisina maturo zvisarudzirwe Tenzi. Ngaaregewo kuzvitsinhanisa nezvimwe zvipfuwo. Kana akatsinhanisa chipfuwo ichocho nechimwe chipfuwo zvose zviri zviviri nechatsinhaniswa nacho zvatova zvinoera. Hazvifaniri kana kumbodzikinurwa.”[34] Iyi ndomirao yakatemerwa vaIsiraeri naTenzi, ikapiwa Mosesi pagomo reSinai.

Maraki 3:8-12
[8] Nhaimi, iye munhu angabire Mwari here? Asi imi munondibiraka imi. Asi munoti tinokubirai seiko? Imo muzvegumi zvenyu nomumipiro yenyu.[9] Makapinda jambwa nokuti muri kundibira, iyemi rudzi rwenyu rwose zvarwo.[10] Uyai nezvegumi zvakakwana mumba mokuchengetera zvinhu kuitira kuti mumba mangu muve nechokudya nezvo mundiedze henyu ndizvo zviri kutaura Tenzi wehondo nehondo muone kuti ini ndinorega here kukuzarurirai mahwindho okudenga ndichikuwodzvorerai mafashafasha emakomborero.[11] Ndichakumisirai mharadzi kuti irege kuparadza michero yevhu renyu uyewo mugirepisi wenyu, muminda hauzotadza kubereka. Ndizvo zviri kutaura Tenzi wehondo nehondo.[12] Ipapo marudzi ose avanhu achakutii muri vanhu vakakomborerwa nokuti muchange muri munyika yorufaro. Ndizvo zviri kutaura Tenzi wehondo nehondo.

VaRoma 3:21-31
[21] Zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa pachena zvisinei nomutemo kunyange zvazvo mutemo navaporofita zvichiupupurira.[22] Kururama ikoko kwaMwari kunoitika nechitendero muna Jesu Kristu kuna vose vanotenda pasina zvorusaruro[23] nokuti munhu wose akatadza akakundika kusvika panodiwa naMwari kuti aponeswe.[24] Vanoruramiswa nenyasha dzake sechipo nokununura kunowanikwa muna Kristu Jesu.[25] Mwari akaronga kuti neropa rake ave ndiye wokuripira naye zvitadzo zvichiitika pamusana pechitendero. Izvi zvakaitirwa kuti kururama kwaMwari kuratidzwe pachena nokuti pamusana pemwoyo murefu wake zvitadzo zvakare akazviti zvingopfuura zvazvo[26] kuti aratidze iye zvino kuti iye akarurama uye kuti anoruramisa munhu anotenda muna Jesu.[27] Pakadaro kuzvikudza kwedu kunozova papi? Kunobva kwashaya maturo. Kunoshaiswa maturo nei? Nezvisungo namabasa here? Kwete asi pamusana pechitendero.[28] Chikonzero chacho ndechokuti tinoti munhu anoruramiswa nechitendero zvisinei nezvisungo zvinobva mumutemo.[29] Kana kuti tingati Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Haasi Mwariwo wevechirudzi here? Hongu ndiMwariwo wevechirudzi,[30] Mwari zvaari mumwechete; uye anoruramisa nechitendero chavo vakadzingiswa, anoruramisawo nechitendero chavo, avo vasina kudzingiswa.[31] Zvinoreva here kuti naizvozvo tava kuparadza mutemo nokuda kwechitendero. Hazvidaro kwete, asi kuti tiri kutosimudzira mutemo.

VaRoma 8:4
Izvi zvakaitirwa kuti zviri pamwero zvinodiwa nomutemo zvizadzikiswe matiri isu tisingagari upenyu hwenyama asi upenyu hwomweya

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008