A A A A A

Chechi: [Pentekosti]


Ekisodho 34:22-43
[22] “Chengeta mazuva makuru anonzi mazuva aMavhiki, mazuva ekoroni yokutanga. Chengetawo mazuva okupemberera kukohwa pakupera kwegore.[23] Vanhurume vose vanofanira kuuya katatu pagore kuna Tenzi Mwari, Mwari weIsiraeri.[24] Ndinodaro nokuti ndichaita kuti ndudzi dzavanhu dzikutizei ndigokudza-kudza nyika yenyu zvokuti pamunouya katatu kwandiri hapana anozoita ruchiva rwokuda kukutorerai.[25] “Rega kupira ropa rechibayiro changu pamwechete nechingwa chine mbiriso. Nyama inosara pazuva guru rePasika ngairege kufuma mangwana acho ichiripo.[26] “Pambesa dzenyu dzokutanga kukohwa munofanira kutora dzokutangisisa dzacho muuye nadzo kuimba yaTenzi, Mwari wenyu. Musabike mbudzana nomukaka waamai vayo.”[27] Tenzi akaudza Mosesi kuti, “Nyora mashoko aya andareva nokuti ndiwo hwaro hwechitenderano chandakaita newe neIsiraeri.”[28] Mosesi akagara mugomo reSinai siku nesikati kwamazuva makumi mana aina Tenzi, asina chaainwa kana kudya. Mwari akanyora pamafendefa mitemo gumi yechitenderano.[29] Mosesi akazoburuka mugomo reSinai, paaiburuka mugomo akanga akatakura mumaoko mafendefa maviri eMitemo gumi. Asi haana kuziva kuti chiso chake chakanga chava kupenya pamusana pokutaura kwaakanga aita naMwari.[30] Aroni navaIsiraeri vose vakatarisa Mosesi, onei ganda rouso hwake riri kupenya, vakabva vatya kusvika pedyo naye.[31] Asi Mosesi akavadaidza. Aroni navakuru vakuru vose vegungano vakadzokera kwaari, Mosesi ndokutaura navo.[32] VaIsiraeri vose vakazouyawo pedyo, Mosesi ndokuvapa mitemo yose yaakanga apiwa naTenzi mugomo reSinai.[33] Mosesi akati apedza kutaura navo akatora mucheka akafukidza chiso chake.[34] Mosesi aiti kana opinda kundotaura naTenzi, aibvisa mucheka uyu kusvikira abudamo. Paaibuda aiudza vaIsiraeri zvose zvaainge audzwa naTenzi.[35] VaIsiraeri vaiona kuti chiso chaMosesi chiri kupenya, naizvozvo Mosesi aitora mucheka ofukidza chiso chake pakare kusvikira, nguva yaaindotaura naMwari zvakare.[36] Mosesi akakokera musangano wegungano rose ravaIsiraeri akati, “Hezvinoi zvinhu zvanzi naTenzi muite:[37] Kwamazuva matanhatu ita zvako basa rako rose, asi zuva rechinomwe iSabata rinoera rokunyatsozorora rinoereserwa Tenzi. Kuwana anoshanda pazuva iroro ngaaurayiwe.[38] Musabatidze moto mumisha yenyu pazuva reSabata.”[39] Mosesi akataurirawo gungano rose ravaIsiraeri kuti, “Hechinoi chirevo chakatemwa naTenzi chinoti:[40] Ipai kuna Tenzi mipiro yezvinhu zvinobva kwamuri. Ani naani ane mwoyochena wokupa ngaauye zvake nechipo kuna Tenzi. Zvinhu zvaanogona kupa ndezvizvi; ndarama nesirivha nendarira,[41] kwouya machira erineni akanakisisa, newuru yeruvara rwedenga neyeruvara rwehute netsvuku namachira akagadzirwa nemvere dzembudzi,[42] kwouyawo matehwe ehondohwe akasukwa akatsvukiswa, namatehwe etahashi, namatanda omuunga,[43] kwoti mafuta omumarambi, netwokubikisa tunonhuhwira namafuta okuzodza, norusenzi runonhuhwira,

Dheuteronomio 16:9-25
[9] “Unofanira kuverenga mavhiki manomwe, utange kuaverenga kubvira panguva yaunotanga kusimudzira jeko kucheka mbesa dzako mumunda,[10] wozoitira Tenzi Mwari wako zuva guru rokupemberera kukohwa wakabata chipo chomupiro wokupa nokuda kwako waunopa maererano nokukomborerwa kwawakaitwa naTenzi Mwari wako.[11] Pembera uchifara pana Tenzi Mwari wako panzvimbo yaakasarudza kuisa zita rake iwe navana vako vakomana navasikana, nomuranda wako wechikadzi newechirume nomuRevhi agere muguta rako, nomutorwa nenherera nechirikadzi vari pakati penyu.[12] Rangarira kuti waiva muranda muIjipiti, saka chenjerera kuchengeta mirao iyoyi.[13] “Munofanira kuchengeta Mazuva Makuru aMatumba kwamazuva manomwe mapedza kupura nokusvina magirepisi enyu.[14] Pembera uchifara pamazuva ako iwayo, iwe navanakomana vako navanasikana vako navaranda vako vechikadzi nevechirume pamwechete navaRevhi nenherera nechirikadzi vari mumaguta enyu.[15] Mazuva manomwe ngaaperere mukupemberera Tenzi Mwari wako muri panzvimbo yaachasarudza nokuti Tenzi Mwari wako achakukomborera pane zvaunokohwa zvose nebasa rose ramaoko ako, mugonyatsofara zvenyu.[16] “Vanhu venyu vose vechirume vanofanira kuuya kuna Tenzi Mwari wenyu katatu pagore, kunzvimbo yaachasarudza. Ngavauye paMazuva eChingwa Chisina Mbiriso, napaMazuva Makuru aMavhiki oKupemberera Kukohwa napaMazuva Makuru aMatumba. Hapana anouya akangobata maoko chete.[17] Munhu wese anofanira kupa sokugona kwake maererano nokukomborerwa kwaakaitwa naTenzi Mwari wako kwaanenge akupa.[18] “Unofanira kusarudza vatongi namakurukota mumaguta ako ose aunopiwa naTenzi Mwari wako mudzinza nedzinza. Ngavaite ruenzaniso pakutonga kwavanoita vanhu.[19] Usatsaudzire pakutonga. Rega kunyara maziso avanhu. Usagamuchire pfumbamuromo nokuti pfumbamuromo inodzimaidza munhu ane ungwaru, inopa kuti munhu akarurama ataure zvake zvisizvo.[20] Saka ruenzaniso, ruenzaniso chete ndirwo rwaunosungirwa kutevedza kuitira kuti urarame ugogara nhaka yenyika yauri kupiwa naTenzi Mwari wako.[21] “Rega kudzika chimuti chinomiririra Ashera pedyo neatari yaTenzi Mwari wako.[22] Regawo kumisa chero chimufananidzo zvacho chisingadiwi naTenzi Mwari wako.[23] “Usape Tenzi Mwari wako chibayiro chemombe kana chehwai ine chimwe chinoshoreka pairi kana ine chimwe chakaremara nokuti zvakadaro izvo zvinhu zvisingambodiwa naTenzi Mwari wako.[24] “Zvingaitike kuti unganzwe kuti pakati penyu, mune rimwe guta renyu ramuri kupiwa naTenzi Mwari wenyu mune mumwe murume kana mukadzi anoita chinhu chakaipa pana Tenzi Mwari wenyu[25] achityora chitenderano chaMwari. Munhu iyeyo akandoshandira vamwe vamwari achivapfugamira zvandisina kumboti muite, vamwari vacho vangava zuva kana mwedzi kana nyenyedzi dzegwara ravatonga,

Mabasa 2:1-13
[1] Zuva rePendekositi parakasvika, vakanga vari panzvimbo imwechete.[2] Pakarepo kwakava nokutinhira kuchibva kudenga kuchinge kuvhuvhuta kwemhepo inesimba kukazadza imba yose yavakanga vagere.[3] Vakaona marimi anenge omoto akapararana achindogara pano mumwe nomumwe wavo.[4] Vakabva vazadzwa vose naMweya Mutsvene vakabva vatangisa kutaura nedzimwe ndimi sokupiwa kwavakaitwa naMweya kuti vataure.[5] Izvozvo muJerusaremu makanga muina vaJudha, vanhu vakanga vakazvipira pakunamata, vakanga vauya kuzombogaramo vaibva kumarudzi ose avanhu enyika dzose dziri pasi pedenga.[6] Nokunzwa kutinhira uku, mhomho yavanhu yakaungana vakashamiswa nokuti mumwe nomumwe akanzwa vachitaura norurimi rwake.[7] Vakakatyamara vakashamiswa vachiti, “Vose vari kutaura ava havasi vokuGarirea here?[8] Zviri kuitika sei kuti mumwe nomumwe wedu ari kuvanzwa vachitaura norurimi rwake?[9] Panoti vaPatia navaMidhia koti vaEramu navagari vokuMesopatamia nokuJudhea novokuKapadhosia kozoti vokuPondusi neAsia[10] kouyawo vokuFirigia novokuPamufiria kozotiwo vokuIjipiti novokune dzimwe nzvimbo dzeRibhia pedyo neKurini. Kune vaenzi vanobva kuRoma vechiJudha navakapindukira kuchiJudha.[11] Kune vokuKiriti nevokuArabhia. Tiri kuvanzwa vachitaura mundimi dzedu mabasa makuru aMwari.”[12] Vose vakakatyamara vakakangaidzwa vachitaurirana vachiti, “Ko zvinoreveiko izvi?”[13] Asi vamwe, vachishora, vakati, “Vaguta waini itsva.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008