A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Godo]


1 VaKorinte 3:3
Chikonzero ndechokuti muchiri vanhu venyama, nokuti kana pachine shanje nokukakavadzana pakati penyu, hamusi vanhu venyama here muchizvibata savanhuwo zvavo?

1 VaKorinte 10:13
Hamuna kumbova nechiedzo chisina kumbowira vamwe. Mwari akatendeka. Haakuregei muchiedzwa zvinopfuura simba renyu. Pamwe nechiedzo anopawo nzira yokupukunyuka nayo kuti ukwanise kuchirwisa.

1 VaKorinte 13:4
Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.

Muparidzi 4:4
Uyewo ndakaona kuti kushingaira nebasa kose kunoitwa nokubudirira kose kunoitwa kunobva mumapitse anoita munhu kune mumwe wake. Kana izvozvi hazvinzwisisiki uye kunongova kudzingirira mhepo.

James 4:11
Hama dzangu musataure zvakaipa nezvavamwe. Munhu anotaura zvakaipa nezvehama kana kutsoropodza hama yake anotaurawo zvakaipa nezvomutemo uye anotsoropodza mutemo. Zvino kana uchitsoropodza mutemo hausi kuchengeta mutemo watova mutsoropodzi.

Zvirevo 14:30
Pfungwa dzikagadzikana, muviri unoita utano shungu dzomwoyo dzinoodza mapfupa.

Zvirevo 27:4
Hasha dzina utsinye, kugumbuka kunowodzvoka asi ndiani angamirisane neshanje.

Mapisarema 143:8-9
[8] Regai ndinzwe nezvemwoyochena wenyu mangwanani nokuti ndinovimba nemi. Ndidzidziseiwo nzira yandingafambe nayo, nokuti ndinosimudzira pfungwa nemwoyo wangu kunemi.[9] Ndinunureiwo kuvavengi vangu TENZI ndinopotera kwamuri.

VaRoma 12:21
Usakundwe nezvakaipa asi kunda zvakaipa nokuita zvakanaka.

James 4:2-3
[2] Munoda chinhu motadza kuchiwana nezvo munobva monouraya. Munochiva chinhu asi motadza kuchiwana nezvo morwa zvokuita hondo. Hamuwani chinhu nokuti hamukumbiri.[3] Kana mukakumbira hamuwane nokuti hamukumbiri nenzira kwayo muchitoda zvenyu kuzvipedzera muhavi dzenyu.

VaGaratiya 5:22-23
[22] Asi Mweya anobereka muchero wokuti tive norudo norufaro norugare, tive nemwoyo murefu nomutsa nemwoyo wakanaka nokutendeka[23] uye unyoro nokuzvibata. Hakuna mutemo unorwisana nezvakadai sezvizvi.

1 Petro 2:9
Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, vapristi vokumba huru, rudzi runoera, vanhu vaMwari kuti muparidze mabasa anoshamisa ouya akakudaidzai kuti mubve murima muchipinda muchiedza chake chinoshamisa.

1 VaKorinte 1:27-29
[27] Asi Mwari akasarudza vanoonekwa nenyika samazungairwa kuti anyadzise vangwaru. Mwari akasarudza vanoonekwa nenyika savasina simba kunyadzisa vakasimba.[28] Mwari akasarudza vanoonekwa savapasi pasi navanhu vakazvidzika panyika kuti zvinonzi ndizvo zvinhu kwazvo zvive zvenhando[29] kuitirawo kuti pashaye munhu anozvikudza pamberi paMwari.

VaFiripi 2:3
Musaite chii zvacho pamusana pokungozvifunga kana pamusana pokuzvikudza. Asi zvirerekei mutore vamwe savari nani kwamuri.

Mapisarema 37:1-3
[1] Rwiyo rwaDhavhidhi. Usazvinetse nezvevanhu vakaipa, usaitire shanje vanoita zvakaipa[2] nokuti vachakurumidza kuuna souswa vachabhuruvara samakwenzi manyoro.[3] Vimba naTENZI uite zvakanaka, naizvozvo uchagara panyika ugarike.

James 3:14-16
[14] Zvino kana muine shanje yakaipisisa noundingoveni hwakaipa mumwoyo yenyu musazvirumbidze muchirevera chokwadi nhema.[15] Ungwaru hwakadai haubvi kudenga asi ndehwapasi pano hwomuberekerwo womunhu uye wohusatani.[16] Nokuti pane shanje noundingoveni hwakaipa, panoita nyonganyonga nokuita kose kwakashata.

Rwiyo rwaSoromoni 8:6-7
[6] Ndiite sechidhindo pamwoyo wako sechidhindo paruoko rwako nokuti rudo rwakasimba sorufu, shanje ino utsiye seguva kuvaima kwayo kuvaima kwemoto, moto chaiwo unoririma.[7] Mvura zhinji zvayo haikwanisi kudzimura rudo. Kunyange mapopopo emvura haagoni kunyudza rudo. Kunyange munhu akati regai nditsinhanise rudo nokupa upfumi hwose hwomusha wake zvinonyatsoshorwa.

James 4:7-8
[7] Naizvozvo zviisei pasi paMwari. Rwisai Satani iye achakutizai.[8] Swederai kuna Mwari iyewo achaswederawo kwamuri. Shambai maoko enyu imi vatadzi muchenese mwoyo yenyu, imi vanhu vemwoyo miviri.

VaGaratiya 5:14-15
[14] nokuti zvisungo zvose zvomutemo zvinozadziswa nechirevo chimwechete chinoti: “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”[15] Kana basa renyu rava sezvikara kurumana nokudyana munofanira kuzvingwarira nokuti mungatosvika pakupedzana.

Zvirevo 6:34
nokuti shanje inoitisa munhu hasha, kana wotsividza anotsividza zvisina tsitsi

VaKorose 1:11
Dai mukasimbaradzwa nesimba rose maererano nesimba rake rinomukurumbira kuti muve nokutirira nemwoyo murefu.

Ezekieri 16:42
Ndiko kupedzera hasha dzangu pauri kwandichaita. Kuva neshanje newe kunobva kwapera. Ndichabva ndagadzana mwoyo uye handichazoshatirwazve.

1 Timoti 3:10
uye ngavatange vaongororwawo. Kana vabudirira kuti havana chinoshoreka vangapinde zvavo mubasa roudhikoni.

VaHebheru 10:36
Munofanira kutirira kuti muite kuda kwaMwari kuitirawo kuti mugamuchire zvakatsidzirwa zvinoti:

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008