A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Mapenzi]


Mateu 5:22
Asi ini ndinoti kwamuri munhu wose anoshatirirwa hama yake achatongwa. Ani naani anoti kuhama yake, ‘Uri munhu pasina.’ Achakwidzwa padare. Ani naani anoti, ‘Uri rema romunhu’ anokodzera gomba romoto.

Zvirevo 1:7
Kutya Tenzi ndiko kutanga kworuzivo mapenzi anoshora ungwaru nechidzidziso.

Zvirevo 3:35
Vangwaru vanowana mugove worukudzo asi mapenzi, chavo kuwanziridza kunyara.

Zvirevo 10:8
Munhu akangwara anoteerera mitemo asi benzi rinotaura chero charataura rinoparara.

Zvirevo 10:23
Kune benzi kuita zvakaipa unotova mutambo asi kumunhu anonzwisisa kuita zvinoungwaru ndozvinomufadza.

Zvirevo 12:16
Kushatirwa kwebenzi kunobva kwaoneka pakarepo asi munhu akangwara haaite hanya nokushatiriswa.

Zvirevo 13:20
Anofambidzana navangwaru, anovawo mungwaru asi shamwari yamapenzi inopinda nhamo.

Zvirevo 17:28
Kunyange benzi rinonyarara rinoonekwa somungwaru. Kana akaramba akati zvake muromo bo vanhu vanofunga kuti anonzwisisa.

Zvirevo 18:2-7
[2] Benzi harinei nokunzwisisa charo kuda chete kutaura zvarinoda.[3] Kana uipi hwouya, zvinobva zvateverana nokuzvidzwa kushorwa kunouya pamwechete nokufumurwa.[4] Mazwi anotaurwa nomunhu imvura yakadzika, karwizi kanoyerera, kasipiti koungwaru.[5] Hazvina kunaka kuitira wakaipa zvakanaka uchitadzisa ruenzaniso kuna wakarurama.[6] Muromo webenzi unomutsa gakava zvarinotaura zvinoridaidzira shamhu.[7] Zvinobva mukanwa mebenzi zvinomuparadza, muromo wake musungo unosunga iye.

Zvirevo 20:3
Kunzvenga gakava chinhu chinoremekedzwa asi benzi riri rose, pane gakava, ndoparakadanwa rikadavira.

Zvirevo 23:9
Usapedze nguva uchitaura nebenzi nokuti richashora basa rezvaunotaura.

Zvirevo 26:19
ndozvakaita munhu anonyengedza mumwe wake ozoti, “A, kuseka zvangu.”

Zvirevo 28:26
Munhu ane umbimbindoga ibenzi; anoita zvinhu noungwaru anonunurwa.

Zvirevo 29:9
Kana mungwaru akaitirana nharo, nebenzi, benzi rinopengereka richiseka-seka, hapaiti runyararo.

Zvirevo 29:11
Benzi rinoratidza hasha dzaro dzose asi munhu akangwara anozvibata achizvidzora.

Mapisarema 14:1
Uipi hwavanhu Benzi rinoti nechomumwoyo, “Hakuna Mwari.” Vane tsika dzakaora; vanoita zvinhu zvinosemesa; hapana anoita zvakanaka.

Zvirevo 14:16
Mungwaru anochenjerera zvinhu uye anonzvenga zvakaipa asi benzi rinozviita suku nasai, harikendenge.

Zvirevo 15:18
Munhu wehasha anomutsa muchokoto asi ano mwoyo murefu anopodza gakava.

Zvirevo 15:20-21
[20] Mwana mukomana anoungwaru anoita kuti baba vake vafare asi benzi romunhu rinoshora amai.[21] Upenzi hunofadza munhu asina pfungwa asi munhu anonzwisisa anofamba zvakarurama.

Zvirevo 14:7-9
[7] Siana nebenzi nokuti hapana mashoko oungwaru aunowana pariri.[8] Kuziva nzira dzake ndihwo ungwaru hwomuchenjeri, asi unyengedzi ndihwo upenzi hwebenzi.[9] Benzi rinoshora mupiro wokupfupira zvitadzo asi wakarurama anofadzwa nawo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008