A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kunyunyuta]


Mapisarema 144:14
Mombe dzedu ngadzive navana vakawanda, pasina isingabereki kana inosvodza. Parege kuva nokuungudza mumigwagwa yedu.

Nehemia 8:1
Vanhu vose vakazoungana vaine chinangwa chimwe munhandare pamberi pesuo guru rokuMvura. Vakataurira Ezira nyanzvi yomutemo kuti aunze bhuku romutemo waMosesi wakanga wapiwa kuvaIsiraeri naTenzi.

Isaya 24:11
Rave jemedzanwa mumigwagwa, pamusana pokushaya waini mafaro ose asvika kumapeto kwawo, rufaro rwapanyika rwarambidzwa.

Jeremiya 14:2
“Nyika yeJudha iri mukuchema nhamo magutawo ayo ari kugurukuta, vanhu vayo vachiungudza vakati pasi rakata uye mhere yeJerusaremu yanzwika.

Zvirevo 23:29
Ndiani chaizvo ane jambwa? Ndiani munhu wenhamo? Ndiani wokushupika? Ndiani anopopota? Ndiani ane mavanga aasingazivi kwaakabva nako? Ndiani anotsvukisa maziso?

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008