A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Mhirizhonga]


1 Petro 3:9
Musadzorere chakaipa nechakaipa kana kurengerera nokurengerera asi chenyu imi itotii ngavakomborerwe nokuti ndizvo zvamakadaidzirwa kuti muwane chikomborero.

1 Timoti 3:3
asi chidhakwa chomunhu kana munhu anoda zvokurwa asiri munhu ane mwoyo munyoro kwete munhu wenharo kana anokarira mari.

Genesisi 4:7
Handiti kana ukaita zvakanaka unogamuchirwawo here? Asi nokuti hauna kuita zvakanaka, chitadzo chakugaririra pamusuo, chichikutsvaka. Asi iwe unofanira kuchikunda, uchitonge.”

VaHebheru 10:10
Nokuda kwaizvozvo takaitwa vatsvene pamusana pechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakamwe.

Hosiya 4:2
Kupika nhema nokureva nhema nokuuraya, nokuba nokuita upombwe, uye utsinye husina muganhu, uyezve kuuraya kusina magumo.

Isaya 60:18
Manyongori haachazombonzwikizve munyika mako. Umharadzi nokuparadza kwose hazvichazombonzwikizve munyika yakatenderedzwa nemiganhu yako. Tsvingo dzako uchadzitumidza zita rokuti Ruponeso, misuo mikuru yako zita rokuti Kurumbidza.

Zvirevo 3:29
Usaronge kuitira mumwe wako zvakaipa anogara pamwechete newe achivimba newe.

Zvirevo 3:31
Usaitire shanje munhu weganyavhu usasarudze kana imwe yenzira dzake

Mapisarema 11:5
TENZI anoedza vakarurama navakaipa asi anovenga wakaipa anoda utsinye.

Mapisarema 55:15
Ngavaerekane vaparara vaende kunzvimbo yavakafa vari vapenyu kudaro nokuti uipi huri mavanogara, huri pakati pavo.

Mapisarema 72:14
Anovanunura upenyu mukudzvinyirirwa noutsinye uye ropa ravo rakakosha kwaari.

Mapisarema 144:1
Munamato wamambo wokutenda Ngaarumbidzwe TENZI dombo rangu, anodzidzisa maoko angu hondo uye minwe yangu kurwisa.

VaRoma 13:4
nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa.

VaRoma 14:1
Garai zvakanaka nomunhu ane chitendero chisina kusimba. Mugamuchirei asi musingaiti gakava naye pane zvaanofunga.

Tito 3:2
vasingatauri zvakaipa zvaani nani zvake, vanzvenge kupopotana navanhu; vave vanhu vakanyorova uye varatidze rukudzo rwakaperera kuna vanhu vose.

Mako 7:21-22
[21] Nokuti imomo mumwoyo yavanhu, ndimo munobva pfungwa dzakaipa, nounzenza, nokuba, nokuuraya,[22] noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi.

Mateu 5:38-39
[38] “Makanzwa kuti zvakanzi ziso rinofanira kutsiviwa neziso zino richitsiviwa nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Usadzivise wakaipa.’ Kana munhu akakurova mbama padama rorudyi mutendeudzire rimwezve.

Mateu 7:1-2
[1] “Musatonge vamwe, imiwo hamuzotongwi. Matongero amunoita vamwe ndiwo amuchatongwawo nawo.[2] Mwero wamunoera nawo, ndiwo mwero wamuchaererwawo nawo.

Genesisi 9:5-6
[5] Ndinoti kuurayiwa kwenyu vanhu kunofanira kutoripwa. Mhuka kana munhu anouraya munhu ndinoda kuona kuti atoripa. Munhu anouraya mumwe munhu, mhaka iyoyo inoripwa norufu rwomunhu.[6] Ani naani zvake anodeura ropa romumwe munhu, ropa rakewo rinofanira kutoita zvokudeurwa nomunhu nokuti Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata[20] nokunamata zvinhu zvisiri Mwari kwoti kuroya nokuvengana kwozoti kunetsana, nokuitirana shanje kwouyawo hasha, nokungozvifunga, kwozotiwo kupesana nokuita mapato anovengana[21] uye kusafarira zvakanaka zvavamwe, uyezve kuraradza nokusazvibata kwezvidhakwa nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambirai sokukuyambirai kwandakamboita ndichiti vanoita zvakadai havawani nhaka youmambo hwamwari.

Mateu 26:52-54
[52] Jesu akamuti, “Dzosera bakatwa rako panzvimbo paro nokuti vose vanoshandisa bakatwa vanofa nebakatwa.[53] Unofunga here kuti handikwanisi kukumbira Baba vangu, vachinditumira pakarepo zvikwata zvavatumwa zviuru gumi nezviviri.[54] Ko zvino Magwaro Matsvene anozozadzikiswa sei anoti zvinofanira kuti zvive saizvozvo?”

VaRoma 14:10-13
[10] Unopireiko hama yako mhosva! Ko iwewo unoshorerei mumwe wako! Iyesu tose tichandomira pamberi pechigaro chokutonga chaMwari,[11] nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Hezvino ndakadai, ndizvo zviri kutaura Tenzi, ibvi rose richandigwadamira uye rurimi rwose rucharumbidza Mwari.”[12] Naizvozvo mumwe nomumwe wedu achandozvidavirira pana Mwari.[13] Saizvozvo ngatiregei kupana mhosva asi ngatitozviitirai chisungo chokuti hatimboisa chinopingiridza kana chinodzivirira panzira yehama yedu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008