A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kutsiva]


1 Petro 3:9
Musadzorere chakaipa nechakaipa kana kurengerera nokurengerera asi chenyu imi itotii ngavakomborerwe nokuti ndizvo zvamakadaidzirwa kuti muwane chikomborero.

1 VaTesaronika 5:15
Onai kuti hapana anodzorera chakaipa nechakaipa, asi rambai muchingoedza kuitirana zvakanaka uye muitirewo vamwe vose zvakanaka.

2 VaKorinte 13:11
Pokupedzisira, hama dzangu, ndinoti chisarai. Gadziridzai nzira dzenyu. Teererai zvandinotaura, wiriranai, garisanai zvakanaka. Mwari werudo norugare achava nemi.

2 VaTesaronika 1:8
mumoto unonganduma. Achatsividza avo vasingazivi Mwari navavo vasingateereri Shoko Rakanaka raTenzi wedu Jesu.

Dheuteronomio 32:35
Kutsiva ndokwangu, kudzosera ndokwangu. Nguva ichasvika yokuti rutsoka rwavo rwutsvedzemuke, nokuti zuva renjodzi yavo rava kusvika, kuparara kwavo kuchaitika nokukurumidza.

VaHebheru 10:30
Inga tinoziva wani iye akati “Kutsiva ndokwangu, ndichatsividza.” Uyezve anoti, “Tenzi achatonga vanhu vake.”

Revhitiko 19:18
Usatsive kana kuita daka uchivenga vamwe vako. Asi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako, ndini Tenzi ndinodaro.

Mako 11:25
Nguva dzose pamunomira muchinamata, kana pano mumwe wamuine chigumbu naye, muregererei, kuti Baba venyu vari kudenga vakuregerereiwo zvikanganiso zvenyu.’ ”

Zvirevo 10:12
Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.

Zvirevo 20:22
Usati ndinoda kudzorera chakaipa vimba naTenzi achakubatsira.

Zvirevo 24:29
Usati kumunhu ndinoda kumuitira sezvaakandiitirawo ndichinotsivawo zvaakandiitira.

VaRoma 12:18-19
[18] Kana zvichikwanisika sokugona kwenyu garisanai navanhu vose zvakanaka.[19] Hama dzangu dzadiwa, musatsividze asi zvisiirei kuna Mwari anoranga nehasha dzake nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Kutsividza ndokwangu. Ini ndini ndinodzorera.” Ndizvo zvinotaura Tenzi.

VaRoma 13:4
nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa.

Mateu 18:21-22
[21] Jesu akati kwaari, “Handikuti kanomwe asi makumi manomwe akapetwa kanomwe.”[22] Saizvozvo umambo hwedenga hungafananidzwe namambo akanga achida kupedzerana navaranda vake vaiva nezvikwereti naye.

Mapisarema 94:1-2
[1] TENZI muri Mwari anotsiva, imi Mwari anotsiva, zviratidzei.[2] Simukai imi mutongi wapasi mupe vanozvikudza zvavanokodzerana nazvo.

Mateu 5:38-39
[38] “Makanzwa kuti zvakanzi ziso rinofanira kutsiviwa neziso zino richitsiviwa nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Usadzivise wakaipa.’ Kana munhu akakurova mbama padama rorudyi mutendeudzire rimwezve.

Ruka 6:27-28
[27] “Asi kunemi makateerera ndinoti, Idai mhandu dzenyu, itirai zvakanaka vanokuvengai.[28] Komborerai vanokurengererai rushambwa. Namatirai vanokunyombai.

VaEfeso 4:31-32
[31] Bvisai mamuri nduramwa dzose nokutsamwa, nehasha nokupopota namakuhwa nouipi hwose.[32] Itiranai zvakanaka muve nomwoyo murefu muchiregererana sokuregererwa kwamakaitwa naMwari muna Kristu.

1 Petro 2:21-23
[21] Izvi ndizvoka zvamakadaidzirwa nokuti Kristu akakutambudzikiraiwo achikusiirai muenzaniso kuti mutevere makwara ake.[22] Haana kumbopara chitadzo. Hapana unyengedzi hwakambowanikwa pamuromo pake.[23] Paakanyombwa haana kudzorera nokunyombawo. Paakarwadziwa haana kuti muchazviona asi akavimba naiye anotonga zvino ruenzaniso.

Zvirevo 25:20-22
[20] Kuimbira munhu akasuruvara kwakafanana nomunhu anobvisa bhachi pazuva rinotonhora kana kuisa vhiniga paronda.[21] Kana muvengi ane nzara mupe chokudya kana ane nyota mupe mvura yokunwa[22] nokuti izvozvo kutotutira mazimbe omoto pamusoro pake Tenzi achakupa mubayiro.

VaRoma 12:17-21
[17] Musatsive chakaipa nechakaipa. Vavarirai kuita chinenge chichinzi navose chakanaka.[18] Kana zvichikwanisika sokugona kwenyu garisanai navanhu vose zvakanaka.[19] Hama dzangu dzadiwa, musatsividze asi zvisiirei kuna Mwari anoranga nehasha dzake nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Kutsividza ndokwangu. Ini ndini ndinodzorera.” Ndizvo zvinotaura Tenzi.[20] Kwete, kana muvengi wako ane nzara mupe chokudya. Kana ane nyota mupe chokunwa. Nokuti ukaita zvakadaro unotounganidza mazimbe omoto pamusoro pake.[21] Usakundwe nezvakaipa asi kunda zvakaipa nokuita zvakanaka.

Mateu 5:40-45
[40] Kana munhu achida kukukwirira dare achida kukutorera bhatye rako ibva wamupa nejasi rako.[41] Kana munhu akakumanikidza kuti umuperekedze kiromita imwechete, muperekedze kwamakiromita maviri.[42] Munhu anokukumbira, mupe. Usanyime uyo anoda kukukwereta.[43] “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ida mumwe wako uvenge muvengi wako.’[44] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Idai vavengi venyu munamatire vanokutambudzai kuti muve vana vaBaba venyu vari kudenga,’[45] nokuti ivo vanobudisira zuva ravo vakaipa navakanaka; uye vanonaisira mvura yavo vakarurama navasina kururama.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008