A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kudada]


VaGaratiya 6:4
Munhu wose ngaazviongorore mabasa ake. Pakadaro chaanozozvirovera dundundu zvinhu zvinenge zviri maari pachake kwete zvokuzvienzanisa navamwe

Isaya 2:12
Ndinodaro nokuti Tenzi wehondo nehondo, ane zuva rake, zuva raachaworora kudada kwose nokuzvikudza achiwororawo zvose, manyawi nokuzvitutumadza.

Isaya 23:9
Tenzi wehondo nehondo ndiye azvironga kuti aparadze kuzvikudza kweveimba youmambo kunyadzisa vose vanoremekedzwa panyika.

James 4:6
asi anopa nyasha dzakatowanda.” Ndosaka Magwaro Matsvene achiti, “Mwari anopikisana navanozvikudza achipa nyasha dzake kune vanozvininipisa.”

James 4:10
Zvirerekei pamberi paTenzi iye achakukwidziridzai.

Jeremiya 9:23
Zvanzi naTenzi, “Ngwazi ngairege kuzvikudza noungwaru hwayo, gamba rehondo rikande pasi zvokuzvitutumadza nougamba hwaro mupfumi ngaarege kuzvibhebhesa noupfumi hwake.

Mateu 2:3
Mambo Herodhi paakanzwa izvi, zvakamunetsa uye neJerusaremu yose.

Zvirevo 8:13
Kutya Tenzi kunoreva kuvenga uipi, ndinovenga kuzvikudza nokuzvitutumadza nokutaura kusina kururama.

Zvirevo 11:2
Kuzvitutumadza kukauya kunoteverwa nokunyadziswa asi vanozvirereka ndivo vanoungwaru.

Zvirevo 13:10
Kuzvikudza, chako kumutsa nharo asi vanobvuma kupiwa mazano chavo ungwaru.

Zvirevo 16:5
Munhu wose anozvitutumadza, Tenzi anomusema kurangwa haambofa akapotsana nako.

Zvirevo 16:18-19
[18] Kuzvikudza kunoteverwa nokuparadzwa uye kuviruka nehasha kunoteverwa nokukoromoka.[19] Zviri nani kuva nomwoyo wokuzvirereka pamwechete navarombo pano kugoverana zvokupamba pamwechete navanozvikudza.

Zvirevo 18:12
Munhu asati aparadzwa anombozvikudza kuti munhu ukudzwe tanga wazvidukupisa.

Zvirevo 21:4
Kutsvitsvinyara uye kuva nemwoyo wokuzvikudza chitadzo, ndiwo mwenje wavakaipa iwoyo.

Zvirevo 21:24
Mushori ndiro zita romunhu anozvikudza anozvitutumadza anoita zvehasha achizvikudza.

Zvirevo 25:27
Hazvina kunaka kudya uchi hwakawanda naizvozvo kutsvaka kurumbidzwa ita kushoma.

Zvirevo 26:12
Wakamboona here munhu anozviti pachake iye mungwaru? Benzi riri nani pane munhu iyeyo.

Zvirevo 27:2
Rega mumwe akurumbidze kwete muromo wako, angave mutorwa zvake kwete miromo yako.

Zvirevo 29:23
Kuzvikudza kunoderedza munhu pasi asi munhu anozvirereka, anozokudzwa.

Mapisarema 10:4
Munhu wakaipa, nokuzvikudza kwake, muna zvose zvaanofunga haana basa naTENZI, anoti, “Hakuna Mwari.”

Mapisarema 138:6
Kunyange zvazvo TENZI ari kumusoro ane hanya navanozvidukupisa, asi vanozvitutumadza anovazivira kurekure.

VaRoma 12:3
Pamusana pechipo chandakapiwa nenyasha dzaMwari ndinoda kudzora munhu oga oga pakati penyu kuti arege kuzvitora soopamusoro kupinda zvaari asi nepfungwa dzakagadzana kuzviera maererano nechitendero chaakapiwa naMwari.

VaRoma 12:16
Garai muchinzwanana; Musazvikudze. Fambidzanai navapasi pasi. Musambozvitutumadza.

1 VaKorinte 13:4
Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.

Dhanyeri 5:20
Asi pavakazongozvitutumadza vakaomesa mwoyo kuita kwavo kukabva kwava kwokuzvikudza, vakabviswa pachigaro chavo choumambo vakatorerwa mbiri yavo.

VaGaratiya 6:1-3
[1] Hama dzangu, kana mumwe wenyu apindwa nokukanganisa kwakadii zvako, imi vanamati, vanaMweya, mudzorei zvakapfava zvinyoro asi muchizvichenjererawo nokuti imi mungadaro mukaedzwawo.[2] Batsiranai mukutakura mitoro yenyu. Saizvozvo munobva mazadzisa mutemo waKristu.[3] Kana munhu achizviti ndini pano iye pasina zvaari anozvinyengedza.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008