A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kupusa]


VaKorose 3:17-23
[17] Chiri chose chamunoita, kungave kutaura kana kuita, zviitei muzita raTenzi Jesu, muchitsvitsirwa naye kutenda kwenyu kuna Baba.[18] Madzimai zviisei pasi pavarume venyu sezvazviri izvo zvinokodzerana nomunhu muna Tenzi.[19] Imi varume idai vakadzi venyu musave norushusho kwavari.[20] Imi vana, teererai vabereki venyu muna zvose nokuti ndizvo zvinofadza Tenzi.[21] Vanababa musashatirise vana venyu, vangadaro vakarasa mwoyo.[22] Imi varanda teererai muna zvose vanhu vanenge vari vatenzi venyu pasi pano, kwete zvokubata vanhu kumeso savanhu vokungoda kufadza vanhu. Zviitei nomwoyo mumwechete mutye Tenzi.[23] Chipi nechipi chamunoita chiitei nomwoyo wose sokunge munoshandira Tenzi, kwete vanhu,

Muparidzi 9:10
Chaunenge wagona kuita namaoko ako chiite nesimba rako rose nokuti kunzvimbo yavafi kwauri kuenda hakuna basa kana pfungwa kana ruzivo kana ungwaru.

1 Timoti 5:8
Kana munhu asingachengeti hama dzake, zvikuru vemhuri yokwake, munhu akadaro atorasa chitendero chake uye akatoipa kupinda asingatendi.

Genesisi 2:15
Mwari Tenzi akatora munhu akamuisa mubindu reEdheni riya kuti aririme arichengete.

Ruka 16:10
Munhu anovimbika mune zvidiki anovimbika mune zvikuru. Uyowo asingavimbiki mune zvidiki haavimbikiwo mune zvikuru.

Zvirevo 10:4
Kugara maoko kunounza urombo asi kugwinyisa maoko kunopfumisa.

Zvirevo 10:5
Mwana anounganidza pazhizha mwana akangwara asi mwana anorara pakukohwa anonyadzisa.

Zvirevo 12:11
Munhu anorima munda wake anowana chokudya chakawanda asi munhu anotandana nezvisina maturo kushaya musoro.

Zvirevo 12:24
Munhu anogwinyisa maoko achatonga asi anogara maoko achaendeswa kuchibharo.

Zvirevo 13:4
Nyope yomunhu inosuwira zvinhu asi haina chainowana, vanochamirira basa vanokora.

Zvirevo ౧౪:౨౩
Basa rose rose rine chimuko, asi kungotaura bedzi kunosvitsa pakushaiwa.

Zvirevo 19:15
Nungo dzinopfodoresa munhu hope, nyope yomunhu inofa nenzara.

Zvirevo 20:4
Tsimbe hairime pakurima, pakukohwa inondotsvaka asi hapana chainowana.

Zvirevo ౬:౬
Iwe tsimbe, enda kumujuru uongorore maitiro awo udzidze ungwaru.

Zvirevo 26:15
Nyanungo anoti ruoko mundiro tindindindi achizoita nungo dzokurudzorera kumuromo.

VaEfeso ౫:౧౫-౧౭
[౧౫] Naizvozvo fambai makachenjera kwete savanhu vasina kungwara asi savanhu vakangwara.[౧౬] Nyatsoshandisai nguva yenyu nokuti kwaipa mazuva ano.[౧౭] Naizvozvo musave mazirema asi nzwisisai zvinoda Tenzi

Zvirevo 6:9-12
[9] Uchasvika riniko wakarara nhaiwe tsimbe uchamuka riniko muhope dzako?[10] Izvo zvokuti, “Regai ndimboti kotsire kashoma.” “Regai ndimboti tsomwaire kashoma. Ndimboti maoko gumbate kuzorora.”[11] Urombo hunobva hwati pauri tutururu serombe uye kushaiwa kunouya kwauri somunhu akapakata zvombo zvokurwa.[12] Nhubu munhu akaipa anongofamba achikanganisa mashoko.

2 VaTesaronika ౩:౬-౧౦
[౬] Zvino tinokuudzai hama muzita raTenzi Jesu Kristu kuti siyanai nehama inenge iri nyope isingatevedzi magamuchidzanwa amakagamuchira kwatiri.[౭] Imi munoziva wani kuti munofanira kutitevedzera zvakadii. Isu takanga tisingagari maoko patanga tiinemi.[౮] Hatina kudya chokudya chomunhu mahara, asi taishanda zvakaoma tichifondoka siku nesikati kuti tirege kuwana watinoremedza.[౯] Hazvirevi kuti isu hatina mvumo yokubatsirwa nemi asi kuti tikupei muenzaniso wokuti mutevedzere.[౧౦] Kunyange pataiva tiinemi takakuudzai kuti kana munhu asingadi kushanda ngaarege kudya.

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndapfuura nepamunda wenyope napamunda webenzi wemugirepisi.[31] Wonei wakati ndu neminzwa pasi pakazara norukato. Rusvingo rwawo rwakanga rwakapazika[32] Ndakaona ndikarangarira ndakatarisa ndikawona chidzidzo.[33] Kuti regai ndimboti kotsirei kashoma regai ndimboti tsomwairei kashoma ndimboti maoko gumbatei kuzorora zvangu[34] urombo hunobva hwati pauri tutururu segandanga uye kushaiwa kunouya kwauri somunhu akapakata zvombo zvokurwa.

Mateu ౨౫:౨౪-౨౯
[౨౪] Uyawo akagamuchira mari yetarenda rimwechete akauyawo akati, ‘Changamire, ndakazviziva kuti muri munhu akaoma. Imi munokohwa pamusina kudyara. Munounganidza pamusina kumbokusha.[౨౫] Ndakatya, naizvozvo ndakaenda ndikandoviga mari yenyu pasi. Hei mari yenyu.’[౨౬] Tenzi wake akamupindura achiti, ‘Iwe uri muranda wakaipa, nyope yomunhu. Heya waitozviziva zvako kuti ndinokohwa pandisina kurima, ndichiunganidza pandisina kukusha?[౨౭] Saka waifaniraka iwe kunge wakaisa mari yangu muBhangi. Pandainge ndauya ndaizowana mari yangu nemari yayainge yabereka.[౨౮] Saka mutorerei mari iyoyo yetarenda muipe kune ane gumi remari yamatarenda.[౨౯] Nokuti uyo anazvo anotopamhidzirwa zvimwe achitova nezvakatowanda — wanda asi uyo asina, kunyange chaanenge anacho achatorerwa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008