A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kutonga]


1 VaKorinte 4:5
Nokudaro regai kupa munhu mhosva nguva isati yasvika, Tenzi vasati vauya. Ndivo vachaburitsa pachena zvinhu zvakavandika murima iye zvino uye vachaburitsa pachena zvinangwa zviri mumwoyo. Ipapo munhu wose achapiwa kurumbidzwa kwake naMwari.

1 VaKorinte 11:31
Asi tikanyatsozviongorora hatizotongwa.

2 VaKorinte 5:10
nokuti tose zvedu tinofanira kuuya pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti munhu wose atambire zvakanaka kana zvakaipa maererano nezvaakaita ari mumuviri.

2 Petro 2:4
Kana Mwari akaita izvi zvokuti haana kurega kuranga vatumwa pavakatadza asi kutoti akavakanda mugomba romoto achivaisa mumakomba apasi pasi ezarima mokumbovachengetera kusvikira pakutongwa.

Mabasa 17:31
pamusana pokuti akatema zuva raachatonga pasi pose noruenzaniso uye nokumunhu waakasarudza. Izvi zvakasimbisiswa kuna vanhu vose nokumumutswa kwaakaita kuvakafa.”

Muparidzi 12:14
Nokuti Mwari achatonga zviito zvose, zvose, zvakavandika zvingave zvakanaka kana zvakaipa.

VaHebheru 9:27
Izvi zvakangogara zvakatemwa kuti munhu anofanira kufa kamwechete; mushure mokufa kunouya kutongwa.

John 12:48
Anondiramba uye asingagamuchiri zvandinotaura ane anomutonga. Zvandakataura izvozvo ndizvo zvichamutonga pazuva remhedziso.

Mateu 12:36
Ndinokutaurirai kuti pazuva rokutongwa, vanhu vachazvidavirira izwi rimwe nerimwe ravanotaura zvisina mwero

Mateu 24:36
“Asi zvezuva iroro nenguva yacho hapana anozviziva kunyange vatumwa vedenga, kanawo Mwanakomana asi Baba voga.

Mapisarema 50:4
Anokoka matenga kusoro nenyika kuti atonge vanhu vake.

Mapisarema 96:13
kufarira TENZI, nokuti anouya, anouya kuzotonga nyika. Achatonga nyika zvakarurama, achatonga ndudzi zviri pachokwadi.

Zvakazarurwa 21:4
Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura.”

VaRoma 2:16
pazuva iroro, Mwari paanenge otonga zvakavandika zvavanhu nokuna Kristu Jesu maererano neShoko rangu Rakanaka.

Ezekieri 7:7-8
[7] Hoko kwauya! Mugumo wako wasvika iwe mugari wenyika ino, nguva yasvika, zuva raswedera, zuva rebongozozo kwete romupururu wokufara mumakomo.[8] Iye zvino ndava kukuvirukira nehasha ndipedzere hasha dzangu pauri ndichikutonga maererano namaitiro ako ndichikurangira zvinhu zvako zvose zvinosemesa.

Zvakazarurwa 20:11-15
[11] Ndakazoona chigaro chikuru chichena choumambo naiye akanga agerepo. Nyika nedenga zvakatiza kubva paari zvakabva zvava zvinhu pasina.[12] Ndopandakazoona vafi, vakuru navaduku vakamira pamberi pechigaro choumambo. Mabhuku akazarurwa. Kwakazarurwawo rimwe bhuku. Iroro ndiro bhuku roupenyu. Vakafa vakatongwa maererano nezvakanga zvakanyorwa mumabhuku iwayo zvichifambirana nezvavakanga vaita.[13] Gungwa rakaburitsa vakafa vaiva mariri. Rufu nenzvimbo yavafi zvakaburitsawo vakafa vakanga vari mazviri; vose vakatongwa maererano nezvavakanga vaita.[14] Rufu nenzvimbo yorufu zvakakandwa muzidziva romoto. Urwu ndirwo rufu rwechipiri; dziva romoto.[15] Kana zita romunhu rikashaikwa risina kunyorwa mubhuku iroro roupenyu, munhu iyeyo anokandwa mudziva riya romoto.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008