A A A A A

Kuwedzera: [Shanda]


VaKorose 3:23
Chipi nechipi chamunoita chiitei nomwoyo wose sokunge munoshandira Tenzi, kwete vanhu,

VaEfeso 4:28
Mbavha ngaachirega kuba ichiita basa kwaro namaoko ayo [rinoiraramisa] kuti ibatsire vasina chokubata.

John 6:27
Musashandire chokudya chinopera asi chokudya chinogara kusvikira kuupenyu husingaperi chamunopiwa noMwanakomana womunhu, nokuti Mwari Baba vakaisa rupawo rwavo paari.”

VaGaratiya 6:4-5
[4] Munhu wose ngaazviongorore mabasa ake. Pakadaro chaanozozvirovera dundundu zvinhu zvinenge zviri maari pachake kwete zvokuzvienzanisa navamwe[5] nokuti mumwe nomumwe ane zvinomuremera zvaanofanira iye pachake kutakurana nazvo.

Mapisarema 90:17
Nyasha dzatenzi Mwari wedu ngadzive patiri. Basa ramaoko edu muite kuti ribudirire. Hongu ngaribudirire basa ramaoko edu.

Zvirevo 12:11
Munhu anorima munda wake anowana chokudya chakawanda asi munhu anotandana nezvisina maturo kushaya musoro.

Zvirevo 13:4
Nyope yomunhu inosuwira zvinhu asi haina chainowana, vanochamirira basa vanokora.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

VaKorose 3:24
sezvamunoziva kuti muchagamuchira nhaka somubayiro wenyu, nokuti Tenzi Kristu ndiye wamuri kushandira.

Zvirevo 12:24
Munhu anogwinyisa maoko achatonga asi anogara maoko achaendeswa kuchibharo.

Zvirevo 14:23
Basa rose rose rine chimuko, asi kungotaura bedzi kunosvitsa pakushaiwa.

Genesisi 2:3
Mwari akakomborera zuva rechinomwe akarieresa nokuti pazuva irori Mwari akazorora pabasa rake rose raakaita rokusika.

Ruka 1:37
Nokuti pana Mwari hapana chisingagonekwi.”

1 Timoti 5:8
Kana munhu asingachengeti hama dzake, zvikuru vemhuri yokwake, munhu akadaro atorasa chitendero chake uye akatoipa kupinda asingatendi.

Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

Zvirevo 6:10-12
[10] Izvo zvokuti, “Regai ndimboti kotsire kashoma.” “Regai ndimboti tsomwaire kashoma. Ndimboti maoko gumbate kuzorora.”[11] Urombo hunobva hwati pauri tutururu serombe uye kushaiwa kunouya kwauri somunhu akapakata zvombo zvokurwa.[12] Nhubu munhu akaipa anongofamba achikanganisa mashoko.

2 Timoti 2:6
Murimi anoshanda zvakasimba ndiye anofanira kuwana mukoho wokutanga wembeswa.

Genesisi 2:15
Mwari Tenzi akatora munhu akamuisa mubindu reEdheni riya kuti aririme arichengete.

Tito 2:7-8
[7] Mune zvinhu zvose, iwe pachako vape muenzaniso wezviito zvakanaka uye mukudzidzisa kwako varatidze kuva pachokwadi uine chiremera[8] nechidzidziso chakakwana chisina chingatsoropodzwe kuti vanopikisana newe vanyare vasina chakaipa chavangataure nezvedu.

Zvirevo 16:3
Turira basa rako kuna Tenzi zvirongwa zvako zvinobudirira.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008