A A A A A

Kuwedzera: [Tarenda]


VaEfeso 2:10
nokuti tiri basa ramaoko ake, takasikwa muna Kristu Jesu kuti tiite mabasa akanaka akafanogadzirwa naMwari kuti tiatevedze.

Ekisodho 35:10
“Nyanzvi dzose dzine ruzivo rwokuita mabasa ngadziuye kuzogadzira zvose zvakanzi naTenzi zviitwe zvinoti;

James 1:17
Chinhu chose chine munhu chakanaka nechipo chose chakaruramisisa chinobva kudenga kuna Baba vezviedza vasina mupindu kana mumvuri zvawo wokusanduka.

Zvirevo 22:29
Ndiratidzei munhu anoziva basa rake iyeyo ndiye achamira pamberi pamadzimambo haamiri pamberi pavanhu vasingazivikanwi.

Jeremiya 4:4-5
[4] Zvidzingisirei Tenzi imi vanhu vokwaJudha nemi vagari veJerusaremu. Pakudzingiswa ikoko, chinobviswa chacho, ngachibviswe mumwoyo menyu, ndingadaro ndikakuvirukirai nehasha kunge moto unopisa usina ani angaudzimure pamusana pezvakaipa zvamunoita.”[5] Paridzai maJudha'mu muzivise muJerusaremu muti, “Ridzai mabhosvo nomunyika mose mudaidzire kwazvo muchiti, ‘Unganai tiende tindopinda mumaguta etsvingo!’

1 VaKorinte 12:5-6
[5] Kune mhando dzamabasa dzakasiyana — siyana asi Tenzi ndiye mumwechete.[6] Kune mhando dzokushanda kwakasiyana — siyana asi Mwari ndiye mumwechete anozvifemera muna vose.

1 Petro 4:10-11
[10] Mumwe nomumwe wenyu zvaakagamuchira chipo, chishandisiranei savanhu vakapiwa basa rezvikomborero zvakasiyana — siyana naMwari.[11] Wokuparidza ngaataure somunhu anotaura zvirevo zvaMwari. Anoitira vamwe mabasa ngaaite somunhu anopiwa simba naMwari kuitira kuti muna zvose Mwari arumbidzwe nokuna Jesu Kristu, muridzi wembiri nesimba narini narini Ameni.

Ekisodho 31:3-5
[3] ndikamuzadza nomweya waMwari. Ndamupa kunzwisisa uye njere kuti agone kuita mabasa ose oumhizha anoti,[4] kufanotara mifananidzo yezvinhu zvingade kuzopfurwa zvendarama nezvesirivha nezvendarira[5] nokuveza tumabwe tunokosha twokuisa pazvinhu nokuvezawo miti nokuita mamwewo mabasa oumhizha.

Mateu 5:14-16
[14] “Imi muri chiedza chapasi. Guta rakavakirwa pagomo harivanziki.[15] Vanhu havatungidzi mwenje vachiukwidibira nedengu asi kuti vanotouisa pachigadzikiro chomwenje uchivhenekera vose vari mumbamo.[16] Saizvozvowo, chiedza chenyu ngachivhenekere vanhu kuti vaone mabasa enyu akanaka varumbidze Baba venyu vari kudenga.

Mateu 6:1-4
[1] “Ngwarirai kuti murege kuita zvokushamisira pamberi pavanhu kuti vakuonei mukuita kwenyu kwakarurama. Nokuti mukadaro hamuzowana mubayiro unobva kuna Baba venyu vari kudenga.[2] “Nezvo kana mopa zvipo musaridze hwamanda sezvinoita vanyengedzi mumasinagogu; nomumigwagwa kuti varumbidzwe navanhu. Zvechokwadi chaizvo, ndinoti kwamuri, vakatowana mubayiro wavo kare.[3] Asi kana mopa zvipo, ruoko rwenyu rworuboshe ngarurege kuziva zviri kuitwa norudyi kuti kupa kwenyu zvipo kuve kwomuchivande,[4] kuti Baba venyu vanoona muchivande vagokupai mubayiro.

VaRoma 12:3-8
[3] Pamusana pechipo chandakapiwa nenyasha dzaMwari ndinoda kudzora munhu oga oga pakati penyu kuti arege kuzvitora soopamusoro kupinda zvaari asi nepfungwa dzakagadzana kuzviera maererano nechitendero chaakapiwa naMwari.[4] Sezvakangoita kuti mumuviri mumwechete mune mitezo mizhinji. Uye mitezo iyoyo yose haishandi basa rimwechete.[5] Ndizvozvowo zvimwechete nesu kunyange takawanda kudai, tiri muviri mumwechete muna Kristu uye mumwe nomumwe mutezo wavamwe vose.[6] Tine zvipo zvakasiyana — siyana maererano nenyasha dzatakapiwa; ngatizvishandisei. Kana chiri chipo chokuporofita, tinofanira kuporofita zvinofambirana nechitendero chedu.[7] Kana chiri chokuitira vamwe mabasa ngatiitei mabasa, iwayo, anodzidzisa, ngaachisevenzese mukudzidzisa.[8] Ane chipo chokusimbisa vamwe, ngaachisevenzese mukusimbisa vamwe. Ane chipo chokupa, ngaave mupanegombe; kana chiri chipo choutungamiri, tungamirira nomwoyo wose kana chiri chamabasa etsitsi chiite nemwoyo unofara.

1 VaKorinte 12:1-11
[1] Panyaya yezvipo zvaMweya, hama dzangu, handingadi kuti munge musingazivi.[2] Munonyatsoziva kuti pamakanga muchiri vahedheni makateteretswa kunavamwari vasingatauri zvisinei kuti makaendeswa ikoko sei.[3] Naizvozvo ndinoda kuti munzwisise kuti hapana munhu anotaura ainaMweya waMwari kuti Jesu ngaave norushambwa. Hapanawo angati Jesu ndiTenzi iye asina Mweya Mutsvene.[4] Kune mhando dzakasiyana — siyana dzezvipo asi anozvipa ndiye Mweya mumwecheteyo.[5] Kune mhando dzamabasa dzakasiyana — siyana asi Tenzi ndiye mumwechete.[6] Kune mhando dzokushanda kwakasiyana — siyana asi Mwari ndiye mumwechete anozvifemera muna vose.[7] Mune mumwe nomumwe munoonekwa kuti muna Mweya Mutsvene anoshanda maari kuti zvibatsire ruzhinji.[8] Mumwe anopiwa, nomuna Mweya Mutsvene, kutaura noungwaru; mumwewo achipiwa kutaura noruzivo zvichibva kuna Mweya mumwecheteyo;[9] mumwewo chipo chechitendero chinobva kuna Mweya mumwecheteyo. Mumwewo chipo chokurapa chinopiwa naMweya mumwecheteyo.[10] Kuno mumwe chipo chokuita zvishamiso; kuno mumwewo chipo chokuporofita; mumwewo achipiwa chipo chokusiyanisa mweya yakaipa neyakanaka; kuno mumwewo chipo chokutaura nendimi dzakasiyana — siyana; mumwewo chipo chokududzira ndimi.[11] Zvose izvozvi zvinofemerwa naMweya mumwecheteyo anogovera munhu nomunhu sokuda kwake.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008