A A A A A

Kuwedzera: [Kuzviuraya]


2 Samueri 17:23
Ahitoferi paakaona kuti zano rake harina kuteverwa, akati padhongi rake kata achibva aenda kumusha, kuguta rokwake. Akasiya aronga zvomumusha make ndokubva azvisungirira akafa, ndokuvigwa muguva rababa vake.

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

Isaya 55:11
ndizvo zvakangoitawo shoko rangu rinobva mumuromo mangu, haridzokeri kwandiri risina charinacho asi richatoita zvandinenge ndati riite richibudirira kuita zvandinenge ndarituma kuita.

Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

John 10:10
Mbavha inouya chete kuzoba, nokuzouraya nokuparadza, ini ndakauya kuti vanhu vawane upenyu, uye kuti vawane upenyu huzere.

1 Johani 4:4
Vanangu imi muri vanhu vaMwari, imi makatovakurira Nokuti iye ari mamuri mukuru kupinda satani ari pasi pano.

Mako 16:16
Anenge atenda akaombekwa achaponeswa, asi uyo asingatendi achapiwa mhosva.

Mapisarema 55:22
Turira mutoro wako kuna TENZI iye achaita kuti urambe wakagwinya. Haambobvumira kuti vakarurama vazunguzwe.

VaRoma 8:1-2
[1] Nokudaro hapachisina anopiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu,[2] nokuti muna Kristu Jesu mutemo waMweya woupenyu wakandisunungura kumutemo wechitadzo noworufu.

VaRoma 8:38-39
[38] nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba,[39] kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.

Mateu 27:3-4
[3] Judhasi, uya akamutengesa, paakaona kuti Jesu atongerwa rufu akatendeuka akadzorera mari iya yesirivha makumi matatu kuvapristi vakuru navakuru — vakuru achiti,[4] “Ndakatadza nokutengesa kwandakaita ropa risina mhaka.” Ivo vakati, “Ko isu tinei nazvo. Ndezvako izvo.”

Mapisarema 34:18-19
[18] TENZI ari pedyo navakasuruvara anoponesa vanenge varasa mwoyo.[19] Nhamo dzawakarurama dzakawanda asi TENZI anomuponesa madziri dzose.

1 Samueri 31:3-5
[3] Hondo yakanga zvino yaomera Sauro, vemiseve vakabva vamuwana vakamukuvadza zvakaipisisa kwazvo.[4] Sauro akati kune wokumutakurira zvombo zvehondo, “Buritsa bakatwa rako mumuhara undibaye naro, vangadaro vanhu ava vasina kudzingiswa vakauya vakandibaya, ivo, vachindiita zvavo chiseko.” Asi wokumutakurira zvombo zvehondo uyu akaramba nokuti akatya kwazvo. Sauro ndokubva atora bakatwa rake pachake ndokuzviwisira pariri.[5] Uya aimutakurira zvombo zvehondo achionawo kuti Sauro afa, naiyewo akazviwisira pabakatwa rake, akafawo pamwechete naye.

1 Madzimambo 16:15-20
[15] Mugore ramakumi maviri nechinomwe rokutonga kwaAsa mambo wokwaJudha, Zimuri akatonga kwamazuva manomwe ari muTiriza. Izvozvo hondo dzake dzakanga dzakakomba kurwisa guta ravaFirisitia reGibhetoni.[16] Hondo idzi dzakanga dziri mumatendhe iwayo dzakanzwa kuti Zimuri akamukira mambo akamuuraya naizvozvo vokwaIsiraeri vose vakabva vatora Omuri mutungamiriri wehondo vakamugadza umambo hwokwaIsiraeri zuva iroro kumatendhe avo ikoko.[17] Nokudaro Omuri akabva kuGibhetoni vokwaIsiraeri vose vainaye vakandokomba Tiriza vorirwisa.[18] Pakaona Zimuri kuti guta rakurirwa akatizira mumuzinda wamambo. Akapisa imba yamambo nomoto akatsviramo akafa[19] pamusana pezvitadzo zvake zvaakapara zvokuita zvakaipa zvisingadiwi naTenzi achitevera zvake gwara raJerobhoamu, uyewo pamusana pechitadzo chake chaakaita chaakapinza nacho vokwaIsiraeri muchitadzo.[20] Inga dzimwe nyaya dzezvaZimuri nokupanduka kwaakaita zvakanyorwa wani muBhuku reNhoroondo dzaMadzimambo okwaIsraeri.

Vatongi 9:50-55
[50] Abhimereki akavinga guta reTebhezi. Akakomba Tebhezi iri, akarikurira.[51] Asi muguta iri maiva neshongwe yakasimba kwazvo. Varume vose navakadzi navatungamiriri vose veguta iroro vakatizirako vakazvizaririramo vakabva vakwira kudenga reshongwe iyoyo.[52] Abhimereki akasvika pashongwe iyi akairwisa. Akaswedera pamusuo chaipo peshongwe iyi kuti aipise nomoto.[53] Mumwe mukadzi akapotsera huyo pamusoro waAbhimereki, ikamutekesha dehenya rake.[54] Akabva akurumidza kudaidza rimwe jaya raimutakurira zvombo zvake, akariti, “Buritsa bakatwa rako muhara undipfuudze, vanhu vangazonditi akaurayiwa nomukadzi.” Jaya rake riya rakamubaya akabva afa.[55] Varume vechiIsiraeri pavakaona kuti Abhimereki afa vakadzokera kumisha yavo.

Vatongi 16:25-30
[25] Vakati zvino vafarisa, ndokuti, “Tidaidzirei zvedu Samusoni ativaraidze.” Nokudaro vakandotora Samusoni mujeri maakanga ari, akatamba achivavaraidza. Vakamumisa pakati pembiru dzaivamo.[26] Samusoni ndokutaurira mukomana aimutungamirira achiti, “Ndisvitsewo pane mbiru dzakatsigira imba ino iyi, undirege ndimbozembera zvangu padziri.”[27] Zvino mumba iyoyo makanga makaita zvokutsikana kuwanda, varume navakadzi. Madzishe ose evaFirisitia akanga arimowo. Nechomudenga memba iyoyo makanga mune zviuru zvitatu zvavanhu, varume navakadzi vakanga vachitarisa zvavo Samusoni achivavaraidza nokutamba.[28] Ipapo Samusoni akachema kuna Tenzi achiti, “Tenzi Mwari, ndiyeukeiwo, ndateterera mundisimbisewo kwanhasi uno chete Mwari, ndapota zvangu ndibve ndangotsividza kamwechete vaFirisitia maziso angu ari maviri.”[29] Samusoni akabata mbiru mbiri dziya dzapakati dzakanga dzakatsigira imba iyoyo, imwe akaibata noruoko rwake rorudyi imwe noruboshwe achidzisunda.[30] Ndokubva Samusoni, ati, “Chiregai ndichifa zvangu pamwechete navaFirisitia.” Akakotama nesimba rake rose, imba ikabva yati ririri kuwira pamusoro pamadzishe ose navanhu vose vaivamo. Nokudaro vanhu vaakauraya pakufa kwake vakanga vakawanda kwazvo kupfuura vaakambouraya achiri mupenyu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008