A A A A A

Kuwedzera: [Sayenzi]


1 Timoti 6:20
Iwe Timoti chengetedza zvakaiswa mumaoko mako kuti uchengete. Siyana nokutaura kusinei naMwari zvinopesana nezvinenge zvichinzi ichokwadi izvo zvisiri chokwadi.

Ruka 11:52
Zvichakuwanai imi magweta nokuti makabvisa kii yoruzivo. Imi hamuna kupinda uye makadziviridza vaida kupinda.”

VaRoma 2:20
kana uchigona kudzora mapenzi uye uri murairidzi wavana uchiziva kuti mumutemo ndimo muno ruzivo rwose nechokwadi,

Genesisi 2:4-25
[4] Iyi ndiyo nhoroondo yokusikwa kwakaitwa denga napasi. Mwari Tenzi panguva yaakasika nyika nedenga,[5] pasi pose pakanga pasati pava namakwenzi. Kwakanga kusinawo zvinomera nokuti Mwari Tenzi akanga asati anayisa mvura panyika uye hakuna airima nokuti kwakanga kusati kwava nomunhu aivapo.[6] Asi mhute yaisimuka panyika ichinyorovesa pasi pose.[7] Mwari Tenzi akatora ivhu panyika akaumba munhu, akamufemera mweya woupenyu mumhuno dzake. Munhu ndokubva ava noupenyu.[8] Mwari Tenzi akasima bindu muEdheni kumabvazuva ndokuisamo munhu waakanga aumba.[9] Mwari Tenzi akameresa muEdhenimo miti yorudzi norudzi yaiyevedza kutarisa, yaiva yakanaka kudya. Muti woupenyu waivawo pakati pebindu iroro, maivawo nomuti woruzivo rwezvakanaka nezvakaipa.[10] Kwaiva norwizi rwaibva muEdheni rwaidiridza bindu iroro rwaizobudamo rwokamukana ruchiita nzizi ina.[11] Rwizi rwokutanga ndiPishoni. Ndirwo runopoterera nenyika yeHavhira, kune ndarama.[12] Ndarama yenyika iyoyo yakanaka kwazvo, kunowanikawo masiriridzi edheriumu anonhuhwirira uye notumabwe tunokosha tweonikisi.[13] Rwizi rwechipiri ndiGihoni. Ndirwo runopoterera nyika yose yeKushi.[14] Rwizi rwechitatu ndiTigirisi, runopfuura nechokumabvazuva kweAsiria. Rwizi rwechina ndiYufuratesi.[15] Mwari Tenzi akatora munhu akamuisa mubindu reEdheni riya kuti aririme arichengete.[16] Mwari Tenzi akaudza munhu kuti, “Idya zvako michero yemiti yose iri mubindu umu.[17] Asi usadye muchero womuti woruzivo rwezvakanaka nezvakaipa, nokuti zvechokwadi musi waunoudya unofa.”[18] Mwari Tenzi akazoti, “Hazvina kunaka kuti munhu agare oga. Ndichamusikira mubatsiri akakodzerana naye.”[19] Mwari Tenzi akatora ivhu akaumba mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akauya nadzo kuna Adhamu achida kuona kuti achadzitumidza mazita api. Mazita ose akatumidzwa zvinhu zvipenyu naAdhamu, ndiwo akava mazita azvo.[20] Adhamu akatumidza mazita zvipfuwo zvose, neshiri dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi Adhamu akanga asina mubatsiri aikodzerana naye.[21] Mwari Tenzi akavatisa Adhamu hope dzorufu. Avete kudaro, Mwari akamubvisa mbabvu yake imwechete ndokubva aisa nyama panzvimbo yayo.[22] Mwari Tenzi akatora mbabvu iya ndokuumba munhukadzi ndokumupereka kuna Adhamu.[23] Adhamu akati, “Hounoka zvino bvupa ramapfupa angu, nyama yomuviri wangu chaiyo. Achanzi munhukadzi, nokuti akatorwa pamunhurume.”[24] Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.[25] Izvozvi murume nomukadzi wake vose vari vaviri vakanga vasina kusimira asi vakanga vasinganyarani.

Zvakazarurwa 11:15-18
[15] Mutumwa wechinomwe akaridza bhosvo rake kukava namazwi okudaidzira mudenga aiti, “Umambo hwapasi hwava humambo hwaTenzi naMesia wake. Achatonga narini narini.”[16] Vakuru vakuru makumi maviri ana vana vaya vagere pazvigaro zvavo zvoumambo vakati kota kota nouso pamberi paMwari vachinamata Mwari[17] vachiti, “Tinokutendai Tenzi Mwari Samasimbaose. Imi muripo, makanga muripo kuti makatora ukuru hwenyu mukatangisa kutonga.[18] Vechirudzi vakaita bope asi makavavirukira nehasha uye nguva yokutongwa kwavakafa neyokupa mubayiro kuvaranda venyu, vaporofita navatsvene navanotya zita renyu vakuru navadiki yasvika, nguva yokuparadza mharadzi dzapasi.”

VaKorose 1:15-16
[15] Ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi. Dangwe — rume rechisikwa chiri chose[16] nokuti maari, Mwari ndomaakasika namo zvinhu zvose, zviri pasi nezviri kudenga, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kunyange vezvigaro zvokutonga kana voumambo kana kuti vane ukuru — ukuru kana madzishe. Zvinhu zvose zvakasikwa nemaari uyewo ndiye wazvakasikirwa.

Zvakazarurwa 1:5
uyezve chichibva kuna Jesu mupupuri akatendeka, dangwe ravafi, mutongi wamadzimambo apanyika. Iyeyu anotida, akatisunungura kuzvitadzo zvedu neropa rake akaita kuti tive umambo,

Zvakazarurwa 5:6
Ipapo ndakaona Hwayana ichitarisika seyakambouraiwa; yakanga yakamira nechapakati pechigaro choumambo yakatenderedzwa nezvisikwa zvipenyu zvina zviya uye navakuru vakuru vaya. Yakanga iine nyanga nomwe namaziso manomwe. Ndiyo mweya minomwe yaMwari yakatumwa pasi pose.

Zvakazarurwa 13:14
Nezvishamiso izvozvo zvachaibvumirwa kuita pamberi pechikara chiya chainyengedza vagari vapasi, chichivati vaite chifananidzo chechikara chakakuvadzwa nebakatwa chiya, asi chikararama.

Zvakazarurwa 17:18
Mukadzi wawaona ndiro guta guru rinotonga madzimambo apasi pano.”

Jobho 26:7
Mwari ndiye akatambanudza zidandanakutanda mumhene. Akapaikira nyika pasina pokupaikira.

Isaya 40:22
Iye agere pamusoro peziendanakuenda rakatenderedza nyika ina vanhu vageremo, vakaita sezvitaunhau iye akawarira matenga sejira rokudzikatirisa anoatambanudza somusasa wetendhe wokugara,

Genesisi 1:1-3
[1] Pakutanga Mwari akasika denga napasi.[2] Pasi pakanga pasati panyatsoumbwa, pasina chinhu. Rima rakanga rakaputira zigungwa, Mweya waMwari achidzengerera pamusoro pemvura.[3] Mwari akati, Mwari akati, “Chiedza ngachivepo,” chiedza chikavapo.

Muparidzi 1:13-17
[13] Ndakazvipira kunyatsotsvaga nokuongorora noungwaru zvose zvinoitika pasi pedenga. Aiwaiwa! Mutoro wacho wakapiwa vanhu naMwari kuti vatakure haufadzi.[14] Ndakatarisa mabasa ose anoitwa pasi pezuva ndikaona zvangu kuti zvose hazvinzwisisiki uye kuti kunongova kudzingirirana nemhepo zvako.[15] Chakakombama hachitasanudziki chisipo hachigone kuverengwa.[16] Ndakambozvifunga zvangu mumwoyo ndichiti, “Ini ndakawana ungwaru hunokunda vamwe vose vakanditangira kuva vatongi veJerusaremu. Zvakanyatsondipindawo mumwoyo kuti chinonzi ungwaru chii uye kuti chinonzi ruzivo chii.”[17] Ndakazvipira kwazvo kuti ndizive kuti chinonzi ungwaru chii uyewo kuti chinonzi upenzi chii. Ndakaonawo ikoku kuri kungodzingirirana zvako nemhepo.

Genesisi 2:4
Iyi ndiyo nhoroondo yokusikwa kwakaitwa denga napasi. Mwari Tenzi panguva yaakasika nyika nedenga,

Dhanyeri 12:4
“Asi iwe Dhanieri viga mashoko aya unamire bhuku racho kusvikira nguva yokuguma, vazhinji vachatsvagurudza uye ruzivo ruchawedzerwa.”

Isaya 42:5
Zvanzi naTenzi Mwari, iye akasika matenga achiatambanudza nokokoko iye akawarira nyika nezviri mairi iye anopa vanhu mweya wokufema iye anopa upenyu vanofamba mairi,

Jobho 26:7-14
[7] Mwari ndiye akatambanudza zidandanakutanda mumhene. Akapaikira nyika pasina pokupaikira.[8] Anosungirira mvura mumakore ake makobvu asi gore haribvaruki nokurema kwayo.[9] Anofukidza mwedzi wejenaguru achiwarira pauri gore rake.[10] Akatara denderedzwa pamusoro pemvura pamuganhu wechiedza nerima.[11] Mbiru dzedenga dzinodedera dzinokangaidzwa nezwi rake rokuyambira.[12] Akanyaradza gungwa nesimba rake nohungwaru hwake akaparadza zigaranyanya Rahabhu.[13] Nezwi rake akaita kuti denga riti ngwee, noruoko rwake akauraya zigaranyanya parainge rotiza.[14] Izvi zvinongova kadimbu kadiki kezvaanoita, zvatinonzwa rinongova zevezeve razvo. Ndiani anganzwisise kutinhira kwesimba rake?”

Mapisarema 104:5
Makamisa nyika paugaro hwayo kuti irege kumbozunguzwa.

Mapisarema 104:9
Makaimisira miganhu yaisingafaniri kupfuura kuti irege kufukidzazve nyika.

Isaya 45:12
Ndini ndakaita nyika ndikasika munhu pairi; ini namaoko angu ndini ndakatambanudza matenga uko nekokoko. Ndini ndakabata mumaoko gurusvusvu rezvose zvomudenga imomu.

Amosi 9:6
iye wacho anovaka dzimba dzenhurikidzwa mudenga, akasika ziendanakuenda rapamusoro penyika, iye anodaidza mvura yegungwa achiidira pasi panyika, zita rake iyeyo, ndiYahweh.

Genesisi 6:12
Mwari akatarisa panyika ndokuona kuti paora kwazvo nouipi nokuti vanhu vose panyika vakanga voita zviito zvakaora.

Genesisi 8:9
Asi njiva yakashaya pokumhara, ikadzokera kungarava nokuti mvura yakanga ichiripo panyika. Akaburitsa ruoko akaibata ndokuidzosera mungarava.

Genesisi 9:11
Chitenderano chandinoita nemi ndechichi chokuti, ‘Handichazomboparadza zvakare zvipenyu zvose namafashamo emvura uye hakuchazovizve namafashamo emvura okuparadza pasi pose.’ ”

Isaya 11:12
Achasimudzira marudzi avanhu chiratidzo achikokorodza vasemwi veIsiraeri agounganidza vanhu vokwaJudha vakamwarariswa kubva kumativi mana enyika.

Dhanyeri 12:1-3
[1] “Panguva iyoyo ndipo pachamuka Mikaeri, iye muchinda mukuru anomiririra vanhu vokwako. Pachaita nguva yenhamo isati yambovapo kubvira pakatanga kuva norudzi rwavanhu kusvikira panguva yacho iyoyo. Asi nguva iyoyo munhu wose wokwako anenge aine zita richawanikwa rakanyorwa mubhuku, achanunurwa.[2] Vazhinji vevavete muvhu renyika vachamuka, vamwe vachamukira upenyu husingaperi, asi vamwe vachimukira kunyadziswa nokushorwa kusina mugumo.[3] Vangwaru vachapenya sechiedza cheziendanakuenda romudenga uye vanhu vanotendeutsira vazhinji kuururami vachapenya senyenyedzi narini narini.

Isaya 51:13
uchikanganwa Tenzi akakusika akawarira matenga akaita ugaro hwenyika uchiswerotya zvako ukasha hwomunhu anodzvanyirira, iye akaisa mwoyo mune zvokuparadza? Hwava papiko ukasha hwomunhu anobata vamwe zvakaipa wacho?

Jeremiya 10:12
“Iye ndiye akaita nyika nesimba rake ndiye akasika nyika noungwaru hwake uye nokunzwisisa kwake akawarira matenga.

Isaya 55:10
“Nokuti sezvinongoita mvura nechando kunaya zvichibva mudenga zvisingambodzokerako zvisina kudiridza nyika zvichiita kuti imerese nokutumbutsa, ichipa mbeu kuna anodyara nechokudya kuna anodya,

Genesisi 10:25
Ebheru akabereka vanakomana vake vaviri, mumwe ndiPeregi nokuti panguva yake nyika yakanga yakakamuraniswa. Munun'una wake ainzi Jokitani.

Judha 1:9
Kunyange Mikaeri mutumwa mukuru paaikakavadzana naDhiabhori, pavaiitirana nharo kuti ndiani achatora chitunha chaMosesi, haana kutaura namazwi okushora achimupa mhosva asi akati, “Tenzi ndiye achakupa mhosva.”

VaKorose 1:15
Ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi. Dangwe — rume rechisikwa chiri chose

1 VaTesaronika 4:16
nokutiwo Tenzi pachake achaburuka achibva kudenga pachidaidzirwa. Pachanzwika izwi romutumwa mukuru uye pacharira hwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu ndivo vachatanga kumuka.

Zvakazarurwa 3:14
“Nyorera mutumwa wesangano rokuRaodhekia uti zvanzi naAmeni, “ ‘Iye chapupu chinotendeka chechokwadi, iye mavambo ezvisikwa zvaMwari.’

Isaya 9:6
nokuti tazvarirwa mwana, tapiwa mwana mukomana; umambo uchava mumaoko make uye zita rake richanzi, “Gurukotarinoshamisa,” “Mwarisamasimbaose,” “Babanyakugaranokugara,” “Jindarorugare.”

Dhanyeri 11:1
“Asi ini mugore rokutanga rokutonga kwaDhariusi wechiMidhi, ndakasimuka kuti ndimusimbise nokumutsigira.

Mapisarema 22:16
Imbwa dzakandikomberedza, chikwata chavakaipa chakanditenderedza; vabaya maoko angu namakumbo angu,

Jobho 28:25
Paakapa mhepo simba rayo achiyera mvura nechiyereso

Jobho 38:16
“Wati wambopinda here muzvisipiti zvegungwa, kana kufambawo zvako muhwenje hwakadzama?

Muparidzi 1:7
Nzizi dzose dzinoyerera kugungwa asi gungwa harizari. Nzizi kwadzinoyerera dzinoyererazve ikoko.

John 1:18
Hakuna akamboona Mwari asi Mwanakomana mumwechete waMwari iye wapamwoyo paBaba ndiye akaita kuti vazivikanwe kuvanhu.

Genesisi 1:6-8
[6] Mwari akati, “Pakati pemvura ngapave neziendanakuenda rinokamuranisa mvura.”[7] Mwari akabva aita ziendanakuenda riya ndokukamuranisa mvura yakanga iri pasi peziendanakuenda iroro neyaiva nechapamusoro paro, zvikabva zvaita saizvozvo.[8] Mwari akatumidza ziendanakuenda riya kuti denga. Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechipiri.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008