A A A A A

Kuwedzera: [Kusuruvara]


Mateu 5:4
Vakakomborerwa zvavo vanochema nokuti vachanyaradzwa

Dheuteronomio 31:8
Tenzi ndiye achakutungamirira, achava newe, haazokufuratira kana kukusiya woga. Usatye kana kuzeza.”

Mateu 11:28
“Uyai kwandiri imi mose makaremerwa, makatakura mutoro unorema, ini ndichakuzorodzai.

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

1 Petro 5:7
Turirai zvinokudyai mwoyo zvose kwaari nokuti anehanya nemi.

1 VaKorinte 10:13
Hamuna kumbova nechiedzo chisina kumbowira vamwe. Mwari akatendeka. Haakuregei muchiedzwa zvinopfuura simba renyu. Pamwe nechiedzo anopawo nzira yokupukunyuka nayo kuti ukwanise kuchirwisa.

Mapisarema 30:5
Nokuti hasha dzake ndedzekanguvana; asi mwoyochena wake ndehweupenyu hwose. Kuchema kunombouya usiku; asi rufaro runouya namangwanani.

Mapisarema 34:18
TENZI ari pedyo navakasuruvara anoponesa vanenge varasa mwoyo.

Zvirevo 12:25
Kuzvidya mwoyo kunoonza asi shoko rakanaka rinomunyevenutsa mwoyo.

1 Petro 5:6-7
[6] Nokudaro zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba kuti nenguva yakafanira azokupembedzai zvikuru.[7] Turirai zvinokudyai mwoyo zvose kwaari nokuti anehanya nemi.

Mapisarema 23:4
Kunyange ndikafamba mumupata werima rakati kwirindindi handingatyi chakaipa nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

VaRoma 12:2
Musatevedzere zvenyika asi vandudzwai muve vatsva mupfungwa dzenyu kuti munyatsoziva kuti zvinoda Mwari ndezvipi uye kuti zvakanaka ndezvipi zvinofadza Mwari uye zvakaruramisisa.

Mapisarema 38:9
TENZI zvandinosuwira munozviziva kugomera kwangu kuri pachena kwamuri.

Muparidzi 1:18
Chandinodariro ndechokuti ungwaru hukawanda nhamowo dzinobva dzaita murwi kuwanda. Anozviwanzira ruzivo anozviwanzirawo matambudziko.

Zvakazarurwa 21:3-4
[3] Ndakanzwa izwi guru richibva pachigaro choumambo richiti, “Tarisai muone kuti Mwari ava kuzoita musha wake pakati pavanhu. Achagara navo; ivo vachava vanhu vake iyewo Mwari pachake achava navo.[4] Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura.”

Muparidzi 11:10
Rega kuzvidya mwoyo bvisa zvose zvinokurwadza muviri nokuti uduku noujaya hazvinzwisisiki.

VaRoma 12:15
Farai navanofara, muchemewo navanochema.

Joeri 2:12
“Asi kunyange nazvino, ndozviri kutaura TENZI dzokerai kwandiri nomwoyo wenyu wose muchitsanya nokuhwihwidza nokuungudza.

Zvakazarurwa 7:16-17
[16] Havazonzwi nzara kana kunzwazve nyota zuva harichazovapisizve kana kunzwa kupisa kunobvuraudza[17] nokuti Hwayana iya iri pakati pechigaro choumambo ndiyo ichava mufudzi wavo. Iyo ichavatungamirira kuzvisipiti zvemvura mhenyu. Mwari achapukuta misodzi yose pamaziso avo.”

Jobho 1:20-21
[20] Ipapo Jobhu akasimuka akabvarura gemenzi rake. Akaveura musoro wake ndokuti pasi zvambarara achinamata.[21] Akati: “Ndakabuda mudumbu ramai vangu ndisina chandakapfeka ndichadzokerazve ndisina chandakapfeka; Tenzi ndiye akapa; Tenzi ndiye atora. Zita raTenzi ngarirumbidzwe.”

VaEfeso 4:30
Muregewo kutsamwisa Mweya Mutsvene waMwari nokuti ndiye wamakapiwa naye rupawo kuitira zuva reruponeso.

Ekisodho 20:17
Usachive imba yomumwe wako. Usachive mudzimai womumwe, kana munhu anomushandira, murume kana mukadzi, kunyange mombe yake, kana dhongi rake, kana chii zvacho chomumwe wako.”

2 VaKorinte 7:10
Kurwadzirwa mwoyo zvaMwari kunoita kuti munhu apinduke zvinosvitsa kuruponeso uye hazvirwadzise mwoyo; asi kurwadzirwa zvenyika kunounza rufu.

Isaya 53:3
Akashorwa akarambidzanwa navanhu iye munhu wokutambura munhu anoziva nhamo uye somunhu wokuti vanhu vakamutarisa vanotofuratira zvavo. Akazvidzwa tikatadza kumuyemura.

Mateu 27:46
Neawa inenge yechitatu masikati Jesu akadaidzira nezwi guru achiti, “Eri Eri rama sabhakitani” zvinoreva kuti, “Mwari wangu Mwari wangu mandisiireiko.”

1 Petro 1:6-7
[6] Munofanira kufara kwazvo munezvizvi, kunyange zvazvo iye zvino, kwekanguva kaduku, munogona kupindana nezviedzo zvakasiyana — siyana.[7] Izvi kuti chitendero chenyu chechokwadi, chinokosha kupfuura ndarama inoedzwa nomoto, kunyange iri chinhu chinopera, kurumbidzwe zvikuru uye kuve nembiri norukudzo pachazooneswa Jesu Kristu.

VaFiripi 4:7
Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

VaRoma 8:18
Ndinofunga kuti matambudziko enguva ino haangamboenzaniswa nembiri yaticharatidzwa.

VaHebheru 10:24-25
[24] Ngatinyatsofungisisai nzira dzokukurudzirana rudo namabasa akanaka.[25] Tisaregere kusangana setsika inoitwa navamwe asi kuti tikurudzirane, zvikuru sei sezvamunoona kuti Zuva riya ravakusvika.

2 VaKorinte 1:3-4
[3] Ngaarumbidzwe Mwari Baba vaTenzi wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi, Mwari anonyaradza muna zvose,[4] anotinyaradza mumatambudziko edu ose, kuti tikwanisewo kunyaradza vamwe vanenge vari mumatambudziko api naapi zvawo nokunyaradzwa ikoko kwatinenge taitwa naMwari.

Mateu 22:36-40
[36] “Mudzidzisi ndoupi murao mukuru mumutemo?”[37] Jesu akati kwaari, “Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.[38] Iwoyu ndiwo mutemo mukuru uye wokutanga.[39] Wechipiri wakafanana naiwo unoti, ‘Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.’[40] Mirao miviri iyoyi ndiyo misimboti yemitemo yose navaporofita.”

John 10:10
Mbavha inouya chete kuzoba, nokuzouraya nokuparadza, ini ndakauya kuti vanhu vawane upenyu, uye kuti vawane upenyu huzere.

Zvakazarurwa 21:4
Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura.”

VaHebheru 13:5
Usakarire mari. Gutsikana nezvaunazvo nokuti Mwari akati, “Handimbokushaisa chokubata kana kukusiya.”

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008