A A A A A

Kuwedzera: [Revivial]


Dhanyeri 9:3-10
[3] Ipapo ndakatarisa kuna Tenzi Mwari ndichimutsvaka nomunamato neminyengetero nokutsanya ndakapfeka hanzu dzemasaga ndakazvidira dota.[4] Ndakanamata kuna Tenzi, Mwari wangu ndichireurura ndichiti: “Imi Tenzi, Mwari mukurukuru anotyisa anochengeta chitenderano achiitira mwoyochena kuvanhu vanomuda vanochengeta mitemo yake;[5] takatadza, takaita zvakaipa, takakanganisa. Takapanduka tikatsaukana nemitemo nemirao yenyu.[6] Hatina kuteerera varanda venyu vaporofita vaitaura nomuzita renyu kumadzimambo edu nokumachinda edu nokumadzibaba edu uye kuvanhu vose zvavo venyika iyoyi.[7] Imimi Tenzi, ndimi muridzi woururami asi isusu, uso inyadzi dzoga dzoga sezvazviri pari nhasi kuvanhu vokwaJudha kuvagari veJerusaremu nokuIsiraeri yose zvayo vari padyo navari kure chaiko kunyika dzose zvadzo kwamakavadzingira pamusana pounyengedzi hwavakaita kwamuri.[8] Tenzi, kwatiri uso inyadzi dzoga dzoga uye nokumadzimambo edu nokumachinda edu nokumadzibaba edu pamusana pokuti takakutadzirai.[9] Imimi Tenzi Mwari wedu ndimi muridzi wetsitsi nokuregerera nokuda kokuti isu takakupandukirai[10] tikarega kuteerera zvamakareva imi Tenzi Mwari wedu tichitevera mitemo yenyu yamakatipa nomuromo wavaranda venyu, vaporofita.

Ezira 9:5-7
[5] Panguva yechibayiro chemanheru ndakasimuka kubva pandaitsanya nehanzu dzangu nejasi rangu zvakabvaruka. Ndakapfugama ndikasumudza maoko angu kuna Tenzi, Mwari wangu[6] ndichiti, “Mwari wangu ndinonyara, zvabva zvandishayisa pokuda kuti ndisumudzewo uso kutarisa kwamuri Mwari wangu pamusana pokuti uipi hwedu hwareba pamusoro zvokutotipfuurira. Mhosva dzedu dzavirikidzana kusvika kudenga chaiko iko.[7] Kubvira mumazuva amadzibaba edu, kusvikira pari nhasi tanga tichingova mumhosva huru. Zvino pamusana pouipi hwedu ihwohwo, isu nemadzimambo edu navapristi vedu takaiswa mumaoko amadzimambo edzinyika idzi kumapakatwa nokuutapwa nomukupambwa nomukunyadziswa chaiko sezvazviri nhasi uno.

Ezekieri 22:28-31
[28] Uye vaporofita vayo vanodzurura nesuko vachiona zviratidzo zvenhema vachishopera chiporofita chamanyepo vachiti zvanzi naTenzi Mwari; iye Tenzi asina chaataura.[29] Vanhu venyika iyoyi vanotorera vanhu zvinhu nechisimba uye vanopamba. Vanoonesa nhamo varombo navasina chavanacho; vanoitira zvakaipa mueni zvisina ruenzaniso.[30] Zvino ndakatsvaga pakati pavo munhu angavake rusvingo, anomira pakakoromoka pamberi pangu, akamiririra nyika kuitira kuti ndirege kuiparadza. Asi hapana wandakawana.[31] Ipapo ndakavavirukira nehasha ndikavaroromesa nomoto wehasha dzangu. Maitiro avo ndakati avapfukire.” Ndizvo zviri kureva Tenzi Mwari.

Dheuteronomio 9:18-29
[18] Ndakazoti pasi zvambarara pana Tenzi siku nesikati kwamazuva makumi mana, handina kumboisa chinhu kumuromo kana kunwa mvura zvayo sezvandakamboita pamusana pezvitadzo zvenyu zvamakapara muchiita zvakaipa pana Tenzi zvokumushatirisa,[19] nokuti kukutsamwirai kwakaita Tenzi nokushatirwa kwaakakuitirai panguva iyoyo oda kukuparadzai, kwakandityisa. Asi panguva iyoyowo Tenzi akandinzwa.[20] Tenzi akashatirirwa Aroni zvikuru zvokuda kumuparadza. Asi panguva iyoyo ndakanamatira Aroni.[21] Ndakatora chitadzo chacho, chimhuru chacho ichocho chawakanga waumba, ndikachipisa nomoto, ndikachipwanya-pwanya ndikachikuya kusvikira chaita mupfumbwe. Ndakarasira mupfumbwe wacho mukakova kaibva mugomo imomo.[22] “Makashatirisa Tenzi zvakare paTabhera napaMasa nepaKibhurotihataavha.[23] Tenzi paakakutumai kubva kuKadheshibharinea achiti, ‘Chiendai mundotora nyika yandakakupai kuti ive yenyu,’ imi makasindimara, mukaramba zvakanga zvataurwa naTenzi Mwari wenyu. Hamuna kuvimba naye, kana kuteerera zvaakareva.[24] Kubvira musi wandakakuzivai, makagara makapandukira Tenzi.[25] “Saka ndakazvambarara pana Tenzi siku nesikati kwamazuva makumi mana nokuti Tenzi akanga afunga zvokukuparadzai.[26] Ipapo ndakanamata kuna Tenzi ndichiti, ‘Regai kuparadza nhaka yenyu, vanhu vamakanunura noukuru hwenyu. Makavaburitsa muIjipiti nesimba renyu guru.[27] Rangarirai varanda venyu VaAbhurahamu naIsaki naJakobho. Musaite hanya noumhandupandu hwavanhu ava, kana huipi hwavo, kana nechitadzo chavo,’[28] nokuti vokunyika kwamakatibvisa vangati, ‘Tenzi akavaburitsa kuti andovaurayira kurenje nokuti akakundikana kuvaendesa kunyika yaakavavimbisa uye aivavenga.’[29] Vanhu ava inhaka yenyu, vanhu venyu vamakaburitsa noukuru hwenyu nesimba renyu guru.

Ekisodho 32:11-13
[11] Asi Mosesi akateterera kuna Tenzi, Mwari wake achiti, “Nhai Tenzi mungagodarireiko kuvirukira vanhu venyu nehasha? Vanhu vamakaburitsa muIjipiti nesimba renyu guru![12] Munodirei kuti vaIjipiti vazoti, ‘Tenzi akabvisa vaIsiraeri muIjipiti kuti andovaurayira mumakomo achivatsakatisa panyika zvachose?’ Ndapota zvangu, regai zvenyu kushatirwa. Dai mukarega kuita zvamareva. Musaitire vanhu venyu zvakaipa zvikadaro.[13] Rangarirai varanda venyu Abhurahamu naIsaki naJakobho, vamakapikira mhiko nezita renyu pachenyu muchivati, ‘Ndichakupai vana vakawanda senyenyedzi dzedenga. Ndichavapa nyika yose yandakareva kuti ive nhaka yavo narini narini.’ ”

Ekisodho 32:31-32
[31] Saizvozvo Mosesi akadzokera kuna Tenzi akasvikoti, “VaIsiraeri vakapara chitadzo chikuru kwazvo. Vakazvigadzirira vamwari vendarama vakavanamata.[32] Ndapota varegerereiwo chitadzo chavakaita. Asi kana musingade kuvaregerera, chidzimai zvenyu zita rangu mubhuku renyu mamakarinyora.”

Nehemia 1:1-11
[1] Zvino idzi ndidzo nyaya dzaNehemiya mwanakomana waHakariya. Zvino zvakaitika kuti mumwedzi waKisirevhu mugore rechimakumi maviri ndiri muguta guru reSusa,[2] hama yangu Hanani akasvikako achibva kwaJudha aina vamwe varume. Ini ndakamubvunza nezvevaJudha vakanga vachiri vapenyu vaye vakapunyuka muutapwa uyewo nezveJerusaremu.[3] Iye akandipindura achiti, “Vapenyu vacho vari uku kunyika iyoyo vakapunyuka muutapwa vaye, vari munhamo huru kwazvo inonyadzisa. Rusvingo rweJerusaremu rwakapazirwa pasi, misuo yaro mikuru ikaroromeswa nomoto.”[4] Pandakanzwa mazwi iwaya ndakagara pasi ndikahwihwidza kuchema ndichiungudza kwamazuva akati kuti. Ndakaramba ndichitsanya ndichinamata kuna Mwari Wedenga[5] ndichiti, “Tenzi, Mwari Wedenga. Muri Mwari mukuru anotyisa anochengeta chitenderano chake navanomuda vanochengeta mitemo yenyu.[6] Tarisaiwo nemeso enyu muone, murerekere zvenyu nzeve yenyu munzwe munamato wangu ini muranda wenyu wandava kuita mberi kwenyu siku nesikati ndichinamatira vanhu veIsiraeri varanda venyu ndichireurura zvitadzo zvavanhu veIsiraeri zvatakakutadzirai nazvo, zviri zvokutadza izvi ini namadzibaba emhuri yokwangu, takatadza.[7] Takakutadzirai zvokutadza zviya. Hatina kuchengeta mitemo nemirao nezvirevo zvamakaudza muranda wenyu Mosesi.[8] Moyeukawo chirevo chamakareva kune muranda wenyu Mosesi muchiti, ‘Kana imi mukazova vanhu vasina kutendeka, ini ndichazokumwararidzai mukati memarudzi.[9] Asi mukange mazotendeukira kwandiri mukateerera mitemo yangu moichengeta kunyange zvazvo manga makamwararidzirwa kure kwakaperera denga chaiko; ndichazovakokorodza ikoko ndouya navo kunzvimbo yandakasarudza kuti ndiise zita rangu ipapo.’[10] Varanda venyu ava, vanhu venyu vamakanunura namasimba enyu makuru noruoko rune simba.[11] Nhai Tenzi rerekeraiwo nzeve yenyu kumunamato weni muranda wenyu nokumunamato wavaranda venyu vanofarira kutya zita renyu. Muitewo kuti ini muranda wenyu ndibudirire nhasi uno, mupewo kuti ndiitirwe tsiye nyoro nomurume iyeyu.” Izvozvo ndini ndaiva wokuona nezvewaini yokwamambo.

Mapisarema 85:6
Hamuchatimutsiridzazve here kuti vanhu venyu vafare nemi?

Mapisarema 22:27
Nyika dzapasi pano dzicharangarira dzigodzokera kuna TENZI mhuri dzose dzamarudzi avanhu dzigwadame pamberi penyu

Mapisarema 51:10
Ndipei mwoyo wakachena Mwari wangu muise mandiri mweya kwawo mutsva.

Mapisarema 80:18
Ipapo hatizombofa takakufuratirai, tipeiwo upenyu isu tinodaidza zita renyu.

Habhakuki 3:2
TENZI ndakanzwa nezvenyu uye basa renyu TENZI rinondityisa. Rivandudzei mukati memakore muite kuti rizivikanwe mukati memakore, kana mukushatirwa rangarirai tsiye nyoro.

Isaya 57:15
nokuti zvanzi naNyadenga iye Wokumusorosoro iye Chidzachepo ane zita rokuti Anoera, “Ndinogara kumusoro munzvimbo inoera, uye ndinogarawo navane mwoyo wakapinduka vano mwoyo wokuzvirereka kutimutsurudza mwoyo wavanozvidukupisa nokumutsurudza mwoyo yavanhu vanenge vatendeuka.

2 Makoronike 7:14
kana vanhu vanodaidzwa nezita rangu vakazvirereka, vakanamata vava kutsvaka kuti ndivacheukewo, vakasiya nzira dzavo dzakaipa; pakadaro ini ndichavanzwa kudenga uku, ndigovaregerera chitadzo chavo ndigoporesawo nyika yavo.

James 4:8
Swederai kuna Mwari iyewo achaswederawo kwamuri. Shambai maoko enyu imi vatadzi muchenese mwoyo yenyu, imi vanhu vemwoyo miviri.

Ezekieri 37:11-15
[11] Zvino akanditi, “Iwe mwanakomana womunhu mapfupa iwaya ndiyo imba yose yaIsiraeri; onaka kuti vanoti mapfupa edu aoma chitarisiro chedu chapera uye taparara isu.[12] Naizvozvo porofita uti kwavari, zvanzi naTenzi Mwari chinzwai, imi vanhu vangu, ndavakuzozarura makuva enyu ndikumutsei mumakuva enyu, ndikuunzei kumusha kwenyu kunyika yeIsiraeri.[13] Ndipo pamuchaziva, imi vanhu vangu, kuti ndini Tenzi pandichazarura makuva enyu ndichikumutsai mumakuva enyu.[14] Ndichaisa mweya wangu mamuri muchiva vapenyu. Ndichakuisai munyika menyu, ndipo pamuchaziva kuti ndini Tenzi ndataura uye ndini ndazviita.” Ndizvo zviri kutaura Tenzi.[15] Izwi raTenzi rakauya kwandiri richiti,

Mabasa 2:17-18
[17] “ ‘Mumazuva okupedzisira, ndizvo zviri kutaura Mwari, ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita. Vechidiki venyu vachaona zviratidzo, vakwegura venyu vacharotswa hope.[18] Kunyange pavaranda vangu vechirume navaranda vangu vechikadzi, mumazuva iwayo ndichadururira Mweya wangu ivo vachaporofita.

2 Timoti 4:3-4
[3] Nokuti nguva iri kuuya vanhu pavanenge vasisadi chidzidziso chechokwadi vave nenzeve dzinovava vachizviunganidzira vadzidzisi vanowirirana nezvavanoda.[4] Vachafuratira chokwadi votendeukira kune zvengano.

VaEfeso 5:14
Ndokusaka zvichinzi; “Muka iwe uvete, muka muvakafa, Kristu achakuvhenekera.”

Mateu 6:33
Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.

Mabasa 2:38
Pita akati kwavari, “Pindukai muombekwe mose zvenyu muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvitadzo zvenyu. Munobva magamuchira chipo chaMweya Mutsvene.

Mabasa 3:19-21
[19] Nezvo pindukai mutendeuke kuti zvitadzo zvenyu zvipfudzwe kuti nguva iya yokumbofefeterwa nokuvapo kwaTenzi,[20] uye kuti atumire Mesia wamakasarudzirwa, iye Jesu,[21] anofanira kumbochengetedzwa kudenga kusvikira zvinhu zvose zvaitika zvakataurwa naMwari nomuromo wavaporofita vake vatsvene vakare.

Ezekieri 18:21-33
[21] “Asi kana munhu akaipa akasiyana nezvitadzo zvake zvose zvaakapara oita zviri pamutemo zvakarurama, anofanira kurarama, haafe.[22] Hakuna kana chimwechete chaakakanganisa chinozorangarirwa. Pamusana pezvakarurama zvaanenge aita izvozvo, anofanira kurarama.[23] Ndinofarira rufu rwomuipi here?” Ndizvo zviri kubvunza Tenzi Mwari, “Ndisingatofarira kuti atendeuke kunzira dzake agorarama?[24] “Asi kana mururami akasiyana noururami hwake oita zvakaipa achiita zvinhu zvinosemesa zvimwechetezvo zvinoitwa nowakaipa, angararame here ipapo? Hakuna kana nechimwe chezvakarurama zvaakamboita chinozomborangarirwa. Pamusana pemhosva yaanayo younyengedzi uye nechitadzo chaakapara, anofanira kufa.[25] “Imi ndipo pamuri kuti maitiro aTenzi haana ruenzaniso. Chinzwai zvino, imi imba yaIsiraeri! Maitiro angu haana ruenzaniso nhai? Handiti kuita kwenyu ndiko kusina ruenzaniso?[26] Mururami kana akasiyana noururami hwake oita zvakaipa anofa nokuda kwaizvozvo. Uipi hwaanenge aita ndihwo hunoita kuti afe.[27] “Uye kana akaipa, akasiyana nouipi hwaakaita oita zviri pamutemo, zvakarurama achazviponesa upenyu hwake[28] nokuti anenge afunga akabva asiyana nezvikanganiso zvose zvaakakanga aita anofanira kutorarama, haafi.[29] Asi imba yaIsiraeri ndipo pamuri kuti maitiro aTenzi haana ruenzaniso. Nhaimi vemba yaIsiraeri, maitiro angu haana ruenzaniso here? Handiti kuita kwenyu imi ndiko kusina ruenzaniso?[30] “Naizvozvo ndichakutongai mumwe nomumwe maererano namaitiro ake, imi vemba yaIsiraeri, ndizvo zviri kutaura Tenzi Mwari. Tendeukai musiyane nezvikanganiso zvenyu zvose uipi hungadaro hukakuparadzai.[31] Kandai pasi zvikanganiso zvenyu zvose zvamakapara kwandiri muwane mwoyo mutsva nomweya mutsva. Madireiko kufa, nhaimi vemba yaIsiraeri?[32] Chikonzero ndechokuti handifariri kuti ani naani zvake afe.” Ndizvo zviri kutaura Tenzi Mwari. “Saka pindukai murarame.”[33] Chiimba rwiyo rwokuungudza kuchema machinda eIsiraeri

Jeremiya 31:17-20
[17] Chitarisiro chichiripo choupenyu hwako hweramangwana ndizvo zviri kutaura Tenzi uye vana vako vachadzoka kunyika yavo.[18] “Ndanzwa vokwaEfuremu vachichema nhamo Inga makandipingudza, ndakapinguka sejongosi risina kupingudzwa. Ndidzoserei kwakare ndiite sezvandakanga ndiri nokuti imi ndimi Tenzi, Mwari wangu.[19] Ndinodaro nokuti mushure mokunge ndarasika ndakapinduka, uyewo mushure mokunge ndadzidziswa ndakaombera maoko ndakabatwa nenyadzi ndikadumbirwa nazvo nokuti ndaitenge ndakafumuka nezvandakaita kubvira pauduku hwangu.[20] “VokwaEfuremu ava mwanakomana wangu wapamwoyo here chaizvo? Ndiye here mwana wangu wandinodisa? Chinondipa kudaro ndechokuti pose pandinotaura zvokumuyambira ndinenge ndichingomufunga chete. Ndokusaka mwoyo wangu uchimusuwa, ndichatomuitira tsitsi chete, ndizvo zviri kutaura Tenzi.

Vatongi 10:1-18
[1] Shure kwaAbhimereki kwakazomukawo mumwe wokununura Isiraeri ainzi Tora mwana waPuwa, mwanakomona waDhodho wedzinza rokwaIsakari. Aigara kuShamiri munyika yamakomo yokwaEfuraimu.[2] Akatonga vaIsiraeri makumi maviri ana makore matatu, akazofa, akavigwa kuShamiri.[3] Mushure maTora makazomuka Jairi wokuGireadhi, akatonga vaIsiraeri kwamakumi maviri amakore ana makore maviri.[4] Akanga ane makumi matatu avana vakomana, vaitasva madhongi makumi matatu, vaine makumi matatu amaguta anonzi Havhotijairi nanhasi uno, ari munyika yeGireadhi.[5] Jairi akazofa akavigwa kuKamoni.[6] VaIsiraeri vakaita zvakare zvisingadiwi naTenzi. Vakatangazve kunamata vanaBhaari naAshitaroti, vamwari vokuSiria, navamwari vokuSidhoni, navamwari vokuMoabhu, navamwari vevaAmoni, navamwari vavaFirisitia. Vakazvicheka ukama naTenzi.[7] Vakakanda pasi zvokumunamata. Tenzi akavirukira vaIsiraeri nehasha akabva avaisa mumaoko evaFirisitia nomumaoko evaAmoni.[8] Gore iroro, vakaonesa vaIsiraeri ndondo, vachivabata zvakaipa. Kwakapera makore gumi namasere vachibata zvakaipa kwazvo vaIsiraeri vokumhiri kwaJorodhani, kunyika yavaAmori, kuGireadhi.[9] VaAmoni vakayambukawo Jorodhani kundorwisa vedzinza rokwaJudha nerokwaBhenjamini nerokwaEfuraimu zvokuti vaIsiraeri vakapinda pfumvu isingatauriki.[10] VaIsiraeri vakachema kuna Tenzi vachiti, “Takakutadzirai nokuti takakufuratirai imi Mwari wedu tikandonamata vanaBhaari.”[11] Tenzi akapindura vaIsiraeri achiti, “Handina kukununurai here kuvaIjipiti, nokuvaAmori nokuvaAmoni, nokuvaFirisitia?[12] Makabatwa zvakaipa navaSidhoni navaAmareki navaMaoni, mukachema kwandiri ndikakununurai mumaoko avo.[13] Kunyange zvakadaro makandifuratira mukandonamata vamwe vamwari, saka handichakununurai zvakare.[14] Chiendaika zvenyu mundochemera vamwari vamakasarudza ivavo, vakununurei panguva yamunenge mava munhamo.”[15] Asi vaIsiraeri vakati kuna Tenzi, “Takatadza isu! Itai zvenyu zvamunoda nesu. Tateterera, chatinongokumbira chete kuti mutinunurewo nhasi uno.”[16] Saka vakabvisa pakati pavo vamwari vasingazikanwi, vakatangisa kunamata Tenzi, akabva atangawo kuva nehanya nenhamo dzavo.[17] VaAmoni vakaunganidzirana hondo, vakandodzika matendhe kuGireadhi. VaIsiraeri vakaunganidzanawo vakandodzika matendhe kuMizipa.[18] Vanhu, vatungamiriri vokuGireadhi, vechiIsiraeri, vakataurirana vachiti, “Ndiani angatange kurwisa vaAmoni? Ndiye achava mutungamiriri wavanhu, vose vokuGireadhi.”

Jobho 42:6
Naizvozvo zvose zvandakataura ndiri kutonyara nazvo uye ndinopinduka ndiri muhuruva namadota.”

Joeri 1:10-20
[10] Minda yaparara, ivhu riri kuchema nokuti mbesanwa dzaparadzwa. Waini yavakupera mafuta eorivhi avakupwa.[11] Ngazvikudumbirei imi varimi veminda. Ridzai mhere vachengeti vemigirepisi, chemai koroni nebhari nokuti zvokukohwa mumunda zvaparara.[12] Mugirepisi wasvava, muonde warezuka. Mupomegiraneti nomurara nomuapuru nemiti yesango yose zvayo yauna. Rufaro muvanhu rwapera.[13] Pfekai masaga muungudze imi vapristi, hwihwidzai kuchema, imi vashandi vepaatari. Pindai murare makapfeka masaga imi vashandiri vaMwari wangu nokuti zvomupiro wembesanwa nomupiro wokuteura zvamiswa mumba yaMwari wenyu.[14] Tsaurai zuva rokutsanya kokerai musangano wezvokunamata muunganidze vakuru vakuru navagari vose zvavo venyika iyi kumba yaTENZI, Mwari wenyu mucheme kuna TENZI.[15] Hameno zvenyu nezuva iroro nokuti zuva racho raTENZI rava kusvika rinouya sezuva rokuparadza kwaSamasimbaose.[16] Handiti chokudya chatiperera takatarisa uye mhururu norufaro zvakatiperera mumba yaMwari wedu?[17] Mbeu dzakauna mumavhinga akaoma, mokuchengetera mbesa maparara matura angova matongo zvawo nokuti mbesa dzashayikwa.[18] Idzo mhuka rangove jemedzanwa! Matanga emombe azvishayira pazvo nokuti mafuro hapachisina kunyange namatangawo ehwai zvavakukangaidzikawo.[19] Ndochema kwamuri TENZI nokuti moto waririmisa mafuro erenje rimi romoto rapisa miti yose zvayo yesango.[20] Kana nemhukawo dzesango dziri kuchema kwamuri nokuti hova dzemvura dzaoma motowo wakarorormesa mafuro erenje.

Jona 3:9-10
[9] Ndianiko angazive, zvimwe Mwari angadzore mwoyo akarega kutivirukira nehasha dzake dzinotyisa kuti tirege kutsakatika.”[10] Mwari paakaona zvavakanga vaita izvi zvokukanda pasi kwavakaita maitiro avo akaipa, akazvidzora akarega kuvaonesa nhamo yaakanga ati achauyisa kwavari. Saka haana kuzozviita.

Ruka 15:7
Naizvozvowo ndinokuudzai kuti pachava nomufaro mukuru kudenga wokufarira mutadzi mumwechete anopinduka kupfuura kufarirwa kunoitwa makumi mapfumbamwe ana vapfumbamwe avanhu vakarurama vasina chavangadire kupinduka.

Mako 1:15
achiti, “Nguva iya yazokwana zvino, umambo hwaMwari hwava pedyo. Chipindukai mutendhe Shoko Rakanaka.”

Mateu 3:6
vakaombekwa naye murwizi rwaJorodhani vachireurura zvitadzo zvavo.

Mateu 11:20-24
[20] Jesu akatanga kutsiura maguta maakanga aita zvishamiso zvake zvizhinji nokuti havana kutendeuka.[21] Akati, “Zvichakuwana zvako iwe Korezeini; zvichakuwana iwe Bhetisaidha nokuti dai kuri kuti zvishamiso zvakaitwa mamuri zvakaitwa muTire nomuSidhoni, vangadai vakapinduka kare kare vakatopfeka masaga nokuzvizora madota.[22] Ndinokutaurirai kuti pazuva rokutongwa, zvichava nyore kuguta reTire nereSidhoni panemi.[23] Ko iwe Kapenaumu uchasimudzirwa kudenga here? Uchatodzikiswa kunzvimbo yavafi. Dai zvishamiso zvakaitwa mauri zvakaitwa muguta reSodhomu ringadai richimire nanhasi uno.[24] Chandinokutaurirai ndechokuti, ‘Pazuva rokutongwa, zvichava nyore kunyika yeSodhomu panewe.’ ”

1 Petro 4:17
Chikonzero chacho ndechokuti kutongwa kwatotanga kuchitangisa nemhuri yaMwari. Zvino kana kuchitanga nesu kudai, ko kune avo vasingatendi Shoko Rakanaka raMwari zvichaperera kupi?

1 Petro 5:10
Mushure mokunge mambotambudzika kwechinguva, Mwari wenyasha dzose, iye akakudaidzai kumbiri yake isingaperi muna Kristu, iye pachake achakudzorerai kuva zvamunofanira kunge muri, mudzike midzi, achikusimbisai.

VaEfeso 1:18
uye kuti mwoyo yenyu ivhenekerwe kuti muzive chitarisiro chaakakudanirai uye upfumi hwenhaka yake inomukurumbira inowanikwa navatsvene

Hosiya 6:2
Mushure memazuva kana maviri zvawo achatimutsurudza, mune rechitatu iri achitimutsa kuti tigare zvedu naye.

Isaya 49:8
Zvanzi naTenzi, “Ndichakupindura panguva kwayo pazuva roruponeso ndichakubatsira ndichakuchengeta. Ndichaita kuti uve mumiriri wevanhu vose ndichiita chitenderano changu navo chokuvadzosera nyika uye vagogoverwa nhaka yakanga yadai kuparara

Jeremiya 33:11
chikwe-e chokuseka nemheremhere yokufara neyokupemberera mwenga nokufarira murume wacho nomumhanzi wevanoimba vachiuya nemipiro yokutenda kumba yaTenzi vachiti: “Tendai Tenzi wehondo nehondo nokuti Tenzi akanaka nokuti mwoyochena wake hauperi! Ndinodaro nokuti ndichachinja utapwa hwenyika iyoyi igova sapakutanga, ndizvo zviri kutaura Tenzi.”

Mapisarema 51:12
Ndidzorerewo rufaro rworuponeso rwenyu mundichengetedze ndiine mwoyo wokuteerera.

Mapisarema 71:20
Makandionesa nhamo nepfumvu dzakawanda, muchandimutsazve nokundiburitsa munzvimbo yapasi yakadzika.

VaRoma 6:4
Naizvozvo takavigwa pamwechete naye nokuombekwa murufu rwake kuti sokumutswa kwakaitwa Kristu kuvafi nembiri yaBaba isuwo tifambe muupenyu hutsva.

Mariro 5:20-21
[20] Munotikanganwireiko nokusingaperi munotirasireiko kwenguva yakareba kudai?[21] Tidzorerei kwamuri Tenzi kuti tidzokere pakare. Vandudzai mazuva edu ave sakare.

Maraki 4:5-6
[5] “Chinzwai, ndichakutumirai muporofita Eriya, zuva guru raTenzi rinotyisa iroro risati rasvika.[6] Iye achapindutsa mwoyo yamadzibaba kuti vanzwanane navana vavo uyewo kupindutsa mwoyo yavana kuitira kuti vanzwanane namadzibaba avo; nokuti ndingadaro ndikauya ndikapinza nyika murushambwa.”

Mapisarema 80:17-19
[17] Simba roruoko rwenyu ngarive pamusoro pomunhu ari kurudyi rwenyu Mwanakomana womunhu wamakazvisimbisira pachenyu.[18] Ipapo hatizombofa takakufuratirai, tipeiwo upenyu isu tinodaidza zita renyu.[19] Tiiteiwo zvatakanga takaita kare TENZI Mwari wehondo nehondo. Uso hwenyu ngaupenye mutiponese.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008