A A A A A

Kuwedzera: [Barika]


1 Makoronike 4:5
Ashuru baba waTekoa: vaiva nebarika ravakadzi vaviri, mumwe ainzi Hera mumwe achinzi Naara.

2 Samueri 5:13
Dhavhidhi akaroorazve vamwe vakadzi navarongo kuJerusaremu mushure mokunge atama kuHebhuroni. Dhavhidhi akaberekazve vamwe vana vakomana navasikana.

2 Samueri 12:8
Ndakakupa ini imba yaiva yatenzi wako, ndakaita kuti vakadzi vatenzi wako vave vako ndikaisa mumaoko ako mhuri yokwaIsiraeri neyokwaJudha, dai izvozvo zvanga zviri zvishoma ndingadai ndakakupa zvakapetwa kaviri.

2 Makoronike 11:21
Rehobhoamu aida Maaka mwanasikana waAbhusharomu kupinda vamwe vose vakadzi vake navarongo. (Akaroora vakadzi gumi navasere navarongo makumi matanhatu uye aiva navana vakomana makumi maviri navasere vana vasikana makumi matanhatu.)

2 Makoronike 13:21
Asi Abhiya akava nesimba, akaroora vakadzi gumi navana aivawo nevanakomana makumi maviri ana vaviri navanasikana gumi navatanhatu.

Ekisodho 21:10
Kana akatora mumwe mukadzi ngaarambe achipa mukadzi wake zvaanga achimupa zvezvokudya nezvokupfeka, aregewo kushomekesa mazuva aaipinda naye mumba.

Genesisi 4:19
Rameki aiva navakadzi vaviri, mumwe ainzi Adha mumwe achinzi Zira.

Genesisi 30:4-9
[4] Saizvozvo Rakeri akapa Jakobho muranda wake wechikadzi, Bhiriha kuti ave mukadzi wake Jakobho akapinda naye mumba.[5] Bhiriha akava napamuviri ndokuberekera Jakobho mwana mukomana.[6] Rakeri akati, “Mwari andiitira ruenzaniso, anzwa chichemo changu akandipawo mwana mukomana.” Naizvozvo akamutumidza zita rokuti Dhani.[7] Bhiriha muranda waRakeri akavazve napamuviri ndokuberekera Jakobho mwana mukomana wechipiri.[8] Ipapo Rakeri akati, “Ndakwikwidzana nomukoma wangu, ndikakunda.” Akabva amutumidza zita rokuti Nafutari.[9] Rea paakaona kuti amira kubereka akapa Jakobho muranda wake Ziripa kuti ave mukadzi wake.

Isaya 4:1
Zuva iroro kana rasvika, vakadzi vanomwe vacharwidzana pamurume mumwechete vachiti, “Chokudya ndechedu, mbatya tichazvitsvakira, chatinongoda isu ndechekunzi tiri vakadzi vako chete, utinyadzurudzewo.”

Vatongi 8:30
Zvino Gidheoni uyu aiva navana vakomana makumi manomwe vake vokubereka nokuti aiva navakadzi vazhinji.

Numeri 12:1
Miriamu naAroni vakatsoropodza Mosesi pamusana pomukadzi waakanga aroora, nokuti akanga aroora mukadzi wechiKushi.

1 Samueri 1:1-2
[1] Muguta reRamataimuzofimu, munyika yamakomo yokwaEfuremu maiva nomumwe murume ainzi Erikana mwana waJeroharamu. Jeroharamu akaberekwa naErihu, Erihu akaberekwawo naTohu mwanakomana waZufu wedzinza rokwaEfuremu.[2] Erikana aiva navakadzi vaviri, wokutanga ainzi Hana wechipiri achinzi Penina. Penina aiva navana asi Hana akanga asina vana.

Dheuteronomio 21:15-17
[15] “Kana murume ane vakadzi vaviri mumwe waanoda nomumwe waasisadi vakamuberekera vana vakomana vaviri dangwe riri rouya waasingadi,[16] pazuva raanogovera vana vake nhaka ngaarege kutora mwana womukadzi waanoda omuti ndiye dangwe achisiya mwana womukadzi waasisadi anenge ariye dangwe.[17] Ngaatore dangwe sedangwe, iye mwana womukadzi waasisade wacho. Ngaaratidze izvozvo nokumupa chikamu chenhaka chakapetwa yezvaanazvo zvose kaviri nokuti ndiye mwana wake waakatanga-tanga kubereka, ane mvumo yokuwana zvose zvoudangwe.

2 Makoronike 24:1-3
[1] Joashi akanga ava namakore manomwe paakatanga kutonga. Akatonga kwamakumi mana emakore ari muJerusaremu. Zita raamai vake rainzi Zibhiya vokuBheerishebha.[2] Joashi akaita zvakarurama zvinodiwa naTenzi mazuva ose oupenyu hwomupristi Jehoyadha.[3] Jehoyadha akamuroorera vakadzi vaviri ndokubva ava navana vakomana navasikana.

Ezekieri 23:1-4
[1] Izwi raTenzi rakauya kwandiri richiti,[2] “Mwanakomana womunhu, paivapo vakadzi vaviri vaiva vana vamai vamwechete.[3] Vakaita unzenza muIjipiti. Vakaita ufeve hwacho vachiri vechiduku vachidzvanywa mazamu avo minyatso yavo youmhandara ichibatwa-batwa.[4] Mukuru wacho ainzi Ohora munun'una wake achinziwo Ohoribha. Vakava vangu vakabereka vana vakomana navasikana. Pamazita avo apa Nyadumba iSamaria, Mudumba iJerusaremu.

1 VaKorinte 7:1-5
[1] Panyaya dzamakanyora, zvakanaka kuti murume arege zvake kumbobata munhukadzi.[2] Asi pamusana peupombwe huriko, murume oga oga anofanira kuva nomukadzi wake uyewo mukadzi mumwe nomumwe anofanira kuva nomurume wake.[3] Murume anofanira kupa mukadzi wake zvaanofanira kumupa somurume wake, ndizvozvowo nomukadzi kumurume wake.[4] Mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume wake; murumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi wake.[5] Regai kunyimana, kunze kokunge mabvumirana kuregera kwechinguva, kuti mumbonamata, asi mozodzokerana zvakare nokuti Satani angadaro akakuedzai nokutadza kuzvibata.

Dheuteronomio 25:5-10
[5] “Kana vanakomana vomunhu mumwe vagere pamwechete, mumwe obva afa asina mwana mukomana, chirikadzi yaanosiya haifaniri kuroorwa nomutorwa. Muramu wake ngaamugarire nhaka achengetedzewo murao wenhaka.[6] Mwana mukomana waanotanga kubereka achapiwa zita romuchakabvu kuitira kuti rirege kutsakatika muIsiraeri.[7] Kana muramu uya asingadi kugara nhaka mukadzi womukoma kana munun'una wake ngaaende kuvakuru vakuru kuzambara kundomhan'ara achiti, ‘Muramu wangu ari kuramba kumutsiridza zita rehama yake muIsiraeri muno. Ari kuramba kuita basa rake rokundigarira nhaka.’[8] Ipapo vakuru vakuru vomuguta rake ngavamudaidze vataure naye. Kana akarambisisa achiti, ‘Handidi kutora mukadzi iyeyo.’[9] Mukadzi uya ngaaende kumuramu wake omubvisa shangu yake, omupfira mate kuuso, vakuru vakuru varipo obva ati, ‘Izvi ndizvo zvinoitwa kumunhu asingadi kuti musha womukoma kana munun'una wake ukure.[10] Zita rake muIsiraeri muno richanzi; Imbayanyakubviswashangu.’

1 Makoronike 3:1-9
[1] Vanakomana vaDhavhidhi: vakaberekerwa kuHebhuroni ndeava. Wokutanga wacho ndiAmunoni waakabereka nomukadzi wake vaAhinoamu vokuJezirieri wechipiri ari Dhanieri waakabereka naAbhigairi vokuKarimeri[2] wechitatuwo ari Abhusharomu, amai vake uyu ainzi Maaka mukunda waTarimai mambo weGeshuri. Wechina ndiAdhoniya amai vake ari Hagiti.[3] Wechishanu ndiShefatiya waakabereka naAbhitari wechitanhatu ari Itireamu waakabereka nomukadzi wake Egira.[4] Vatanhatu ava akavaberekera kuHebhuroni kwaakatonga ari kwamakore manomwe nemwedzi mitanhatu. Akazotonga kwamakore makumi matatu namatatu ari muJerusaremu.[5] Vanakomana vaakazoberekerwa muJerusaremu ndevava: kunoti Shemea naShobhabhu naNatani naSoromoni vari vana kudai vaakaberekerwa naBhatishua mwanasikana waAmieri,[6] kwoti Ibhari naErishama naErifereti,[7] kwouya Noga naNefegi naJafiya[8] kwouyawo Erishama naEridha naErifereti pamwechete vapfumbamwe.[9] Vose ivava ndivo vana vaDhavhidhi vakomana tisingaverenge vanakomana vevarongo. Tamari ndiye hanzvadzi yavo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008