A A A A A

Kuwedzera: [Kubaya / mhete]


1 VaKorinte 9:27
Ndinorova muviri wangu ndichiutonga ndichiitira kuti ndirege kuraswa, ini ndakamboparidzira vamwe.

1 VaKorinte 15:44
Chinodyarwa somuviri unobatika asi chinomutswa chava muviri womweya.

2 Timoti 3:16
Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka

Dheuteronomio 14:1
“Imi muri vana vaTenzi Mwari wenyu. Musazvicheke-cheke kana kuzviveura vhudzi rapahuma dzenyu pamunenge mafirwa.

Dheuteronomio 15:17
pakadaro apo tora mutsunda, uboorere nzeve yake pagonhi, anobva ava muranda wako narini, kana ari muranda wechikadzi itawo saizvozvo kwaari.

Ekisodho 21:6
pakadaro, tenzi wake ngaauye naye kuna Mwari, amumise negwatidziro romusuo, atore mutsunda amuboore nzeve yake, achava muranda watenzi wake upenyu hwake hwose.’

Revhitiko 19:28
Kana mafirwa, musazvichekechekere kana kuzvitaratadzira miviri yenyu izvozvo. Ndini Tenzi ndinodaro.

Mateu 5:18
Nokuti ndinokutaurirai zvechokwadi chaizvo kuti denga napasi zvingapfuure zvazvo asi hapana kana kabhii kana kaga zvako komutemo kachabviswa mumutemo kusvikira zvose zvaitika.

1 Petro 3:3-4
[3] Kuzvishongedza kwenyu ngakurege kuva kokunze zvakaita sokugadzira vhudzi nokuzvishongedza nendarama nokupfeka hanzu dzamandiriri.[4] Runako rwenyu ngaruve rwohunhu hwakavandika rwomumwoyo nechishongo chisingaparari chomweya wakapfava worunyararo wakakosha kwazvo pana Mwari.

1 VaKorinte 3:16-17
[16] Handiti munoziva kuti muri Temberi yaMwari here uye kuti Mweya waMwari anogara mamuri?[17] Nezvo ani naani anoparadza Temberi yaMwari, Mwari achamuparadza nokuti Temberi yaMwari inoera. Temberi yacho ndimi.

1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri.[20] Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008