A A A A A

Kuwedzera: [Mapurisa]


2 Timoti 1:7
nokuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi mweya wesimba norudo nowokuzvibata.

Isaya 1:17
Dzidzai kuita zvakanaka, onai kuti kuri kutongwa zvino ruenzaniso vanodzvinyirira vanhu ngavagadziridzwe. Miririrai nherera muchireverera chirikadzi.”

Isaya 6:8
“Ndakanzwa izwi raTenzi richiti, ‘Ndiani wandingatume, ndiani angatiendere?’ Ini ndakati, ‘Ndiri pano. Nditumei ini.’ ”

Isaya 54:17
Hakuna chombo chokurwisa chichagadzirirwa iwewe chichakwanisa kuita basa racho, uye uchakonesa munhu wese anenge akukwirira dare. Iyoyi iyi ndiyo nhaka yevaranda vaTenzi uye ndokuvatsigira kwandinoita.” Ndizvo zviri kutaurwa naTenzi.

John 15:13
Hakuna rudo runopfuura urwu rwokuti munhu anofira shamwari dzake.

Joshua 1:9
Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”

Ruka 1:79
kuzovhenekera vagere murima nomumumvuri worufu, nokutungamirira tsoka dzedu munzira yorugare.”

Ruka 10:19
nokukunda simba rose romuvengi uye hapana chichakukuvadzai.

Ruka 5:9
Nokuti iye, navose vaaiva navo, vakanga vashamiswa nokuwanda kwehove dzavakanga vabata.

Zvirevo 21:15
Kana ruenzaniso rwaitwa zvinofadza wakarurama asi zvinokangaidza vakaipa.

Zvirevo 24:11
Nunura vanenge vachindundurutsirwa kurufu umise vanenge vachidzadzarikira kundourayiwa.

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza imwe simbi vanhu vanofanira kuvandudzana.

Mapisarema 101:8
Mangwanani oga oga ndichaparadza vakaipa vose munyika ndichipedza vaiti vezvakaipa vose muguta raTENZI.

Mapisarema 82:3-4
[3] “Miririrai varombo nenherera, itai zvine ruenzaniso kunavatamburi navasina chavanacho.[4] Nunurai varombo navasina chokubata vanunurei mumaoko mavakaipa.

Tito 3:1-2
[1] Yeuchidza vanhu ivavo kuti vazviise pasi pavatongi navabati venyika kuti vave vanhu vanoteerera uye kuti vave vakagadzirira kuita basa ripi neripi zvaro rakanaka;[2] vasingatauri zvakaipa zvaani nani zvake, vanzvenge kupopotana navanhu; vave vanhu vakanyorova uye varatidze rukudzo rwakaperera kuna vanhu vose.

1 Petro 2:13-17
[13] Pamusana paTenzi, zviisei pasi pavanhu vakagadzwa ukuru pakati pavanhu, pangave pasi pamambo somukuru mukuru,[14] kana kumasadunhu vaanenge atuma kundoranga vanoita zvakaipa nokurumbidza vanoita zvakanaka.[15] Chikonzero chacho ndechokuti, nokuita zvakanaka munopwisa kutaura kusina maturo kwavanhu vasina zvavanoziva. Garai savanhu vanerusununguko, asi musingasevenzesi rusununguko rwenyu sechinhu chokuhwanda nacho mukuita zvakaipa,[16] asi garai savaranda vaMwari.[17] Remekedzai vanhu vose, idanai navose nevehama. Ityai Mwari, muremekedze mambo.

Mapisarema 18:37-43
[37] Ndakaronda vavengi vangu ndikavabata, ndikatozofuratira vapera kuti dhu.[38] Ndakavapwanya-pwanya zvokuti havana kukwanisa kumuka, vakati rakata pasi petsoka dzangu.[39] Makandipa simba rokurwa hondo mukaita kuti vavengi vangu vandigwadamire.[40] Vanondivenga makaita kuti vanditize vanondivenga ndikavaparadza.[41] Vakachemera rubatsiro asi panga pasina wokuvanunura, vakachema kuna TENZI asi haana kuvapindura.[42] Ndakavakuya-kuya seguruva revhu ndakavarasa sedhaka munzira.[43] Makandinunura mumhirizhonga yomumba mangu makandiita musoro wendudzi dzavanhu vanhu vandakanga ndisingamboziva vakandishandira.

VaRoma 13:1-14
[1] Munhu wose ngaave pasi pehurumende inenge ichitonga nokuti hapana simba rokutonga risingabvi kuna Mwari. Vari kutonga vakatoiswapo naMwari.[2] Saizvozvo munhu anoramba kuteerera vatongi, anoramba kuteerera vakagadzwa naMwari. Vanorambawo kuteerera vacharangwa.[3] Vatongi havasi chinhu chinotyisa kuna vanoita zvakanaka asi kuna vanoita zvakaipa. Unoda here kurega kutya vane simba rokutonga? Kana zvakadaro ramba uchiita zvakanaka. Iye achati kwauri zvakanaka,[4] nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa.[5] Naizvozvo kuzviisa pasi kuya kunofanira kuitwa kwete kunzvenga chete kuranga kwaMwari asi nokuda kokuterera hana yako.[6] Munoripa mutero nechikonzero chimwechetecho nokuti vatongi vashandi vaMwari vanoita basa irori.[7] Varipei vose zvavanokodzera kuripwa. Kana uri mutero wapamunhu nomunhu ripai mutero iwoyo kana uri mutero wapazvinhu ripaiwo zvinofanira kuripwa muchikudza vanofanira kukudzwa nokuremekedza vanofanira kuremekedzwa.[8] Usave nechikwereti nomunhu kusiya chokudanana nokuti munhu anoda mumwe wake azadzisa mutemo.[9] Mitemo inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usachive nemimwe mitemo yose inobatanidzwa yose mushoko iri rinoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”[10] Munhu worudo haatadziri mumwe wake. Naizvozvo rudo ndirwo runozadzisa mutemo.[11] Uyezve apa munoziva kuti inguva yakadii; kuti nguva yacho yakwana zvino yokuti muchimuka muhope. Ndinodaro nokuti ruponeso rwava pedyo nesu zvino kupinda patakatanga kudavira.[12] Usiku hwaendedzana, kwava kuda kuedza. Saka ngatichikandai pasi mabasa erima tipfeke demautare rechiedza rokuzvidzivirira naro muhondo.[13] Ngatizvibatei sezvatinoita masikati, tisingatambi zvakaipa, nokuraradza noupombwe nokuzviregerera nokukakavadzana nokuitirana shanje.[14] Regai Kristu ave ndiye demautare renyu rokuzvidziirira naro muhondo, murege kuva nehanya nezvenyama kuti mugutse havi dzayo.

Zvirevo 28:1-28
[1] Akaipa anotiza pasina anomudzingirira asi vakarurama vane chivindi kunge shumba.[2] Munyika mukapandukwa vatongi vanowanda asi kana muine munhu anonzwisisa ane ruzivo inoenderera mberi yakatsiga.[3] Murombo anodzvinyirira vamwe varombo zvakaipa imvura inopurana zvayo isina chokudya chainosiya.[4] Vanoramba mutemo vanorumbidza vaipi asi vanochengeta mutemo vari kutorwisana navo.[5] Vaipi havanzwisisi ruenzaniso asi vanotsvaka Tenzi vanonyatsorunzwisisa.[6] Zviri nani kuva murombo ari pachokwadi pane mupfumi ane tsika dzakanzvongama.[7] Mwana anochengeta mutemo ano ungwaru, anoshamwaridzana nemharadzi dzevana anonyadzisa baba vake.[8] Munhu anowanziridza upfumi hwake nechimbadzo kana kungowedzerawo anounganidzira munhu ane tsiye nyoro kuvarombo.[9] Kana munhu aisa zvimiti munzeve kumutemo kunyange munamato wake unosemesa.[10] Munhu anotsautsira mururami kunzira yakaipa anowira mugomba rake asi vanhu vasina mhaka vachawana nhaka yakanaka.[11] Mupfumi anozviona semungwaru asi murombo anonzwisisa anomubata zvaari.[12] Kana vakarurama vakakunda, kunopemberwa vakaipa vakawana chinzvimbo chapamusoro vanhu vanozvivanza.[13] Munhu anoviga unyangadzi hwake haabudiriri, asi anoreurura achisiyana nazvo anonzwirwa tsitsi.[14] Akakomborerwa zvake munhu ane kakuzeza nguva dzose asi munhu anoomesa mwoyo achapinda nhamo.[15] Mutongi wakaipa akaita seshumba inodzvova kana sebere rinorwisa varombo.[16] Mutongi asinganzwisisi munhu anobata vanhu noutsinye. Asi munhu anovenga kuwana zvinhu nenzira isiriyo anowana upenyu hurefu.[17] Munhu anoremerwa nemhosva yokuuraya munhu iguva raakazviparira, regai akadaro.[18] Munhu anoita zviri pachokwadi, achanunurwa asi ano upenyu hwoujarijari achatopaputsika.[19] Munhu anorima munda wake, anowana chokudya chakawanda asi munhu anotandana nezvisina maturo urombo huchamuwandira.[20] Munhu akavimbika, anowana makomborero akawanda asi munhu anoda kukurumidza kupfuma haazoregi kurangwa.[21] Rusarura rwakaipa, pamusana pechidimbu chechingwa munhu anotogona kuva wakaipa.[22] Munhu anonyima anomhanyirira upfumi asi haazivi kuti achashaiwa[23] Munhu anotsiura mumwe ndiye anotozoremekedzwa kupinda muzvambarara wokunyengedza norurimi rwake.[24] Anobira baba kana amai vake achiti hakusi kukanganisa ishamwari yemharadzi.[25] Munhu anemakaro anomutsa muchokoto asi anovimba naTenzi anopfumiswa.[26] Munhu ane umbimbindoga ibenzi; anoita zvinhu noungwaru anonunurwa.[27] Munhu anopa kuvarombo hapana chaanozoshaya asi asingavacheuki anova nejambwa guru.[28] Vaipi vakawana chinzvimbo chapamusoro vanhu vanozvivanza, kana vakaparara vakarurama vanobudirira.

Ruka 11:21
“Kana murume akasimba achichengetedza muzinda wake, zvinhu zvake zvinochengetedzeka.

Mateu 5:9
Vakakomborerwa zvavo vawadzanisi nokuti vachanzi vana vaMwari.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008