A A A A A

Zvivi: [Makuhwa]


2 VaKorinte 12:20
Nokuti ndinotya kuti pandichauya kwamuri handingakuwanei muri zvandinoda kuti muve, uye mungandiwana ndisiri zvamunonditarisira kuti ndive. Ndinotya kuti kana ndauya kwamuri zvimwe ndingawana pakati penyu paine gakava, godo, kutsamwa kukuru, kupesana, kucherana, makuhwa, manyawi nenyonganiso.

VaEfeso 4:29
Musarega kutaura kwakaora kuchibuda mumiromo yenyu, asi chete zvinobatsira pakuvaka vamwe maererano nezvavanoshayiwa, kuti zvigobatsira avo vanonzwa.

Ekisodho 23:1
“Usaparadzira mashoko enhema. Usabatsira munhu akaipa nokuva chapupu chakaipa.

James 1:26
Kana munhu upi zvake achizviti akarurama uye asingachengeti rurimi rwake zvakasimba, anozvinyengera uye chinamato chake hachina maturo.

James 4:11
Hama dzangu, musarevana. Ani naani anoreva hama yake kana kumutonga anotaura achirwa nomurayiro uye achiutonga. Kana uchitonga murayiro, iwe hauzi kuuchengeta, asi ugere uchitonga uri pauri.

Revhitiko 19:16
“ ‘Usafamba uchiparadzira makuhwa pakati pavanhu vokwako. “ ‘Usaita chinhu chinoisa upenyu hwomuvakidzani wako panjodzi. Ndini Jehovha.

Zvirevo 10:18-19
[18] Uyo anovanza ruvengo rwake ane miromo inoreva nhema, uye ani naani anoparadzira guhwa ibenzi.[19] Kana mashoko ari mazhinji, chivi hachingashayikwi, asi uyo anodzora rurimi rwake akachenjera.

Zvirevo 11:9-13
[9] Munhu asina umwari anoparadza muvakidzani wake nomuromo wake, asi kubudikidza nezivo akarurama anopunyuka.[10] Vakarurama pavanobudirira, guta rinofara; vakaipa pavanoparara, kupembera nomufaro zvinonzwikwa.[11] Kubudikidza nokuropafadzwa kwomunhu akarurama, guta rinosimudzirwa, asi nomuromo womunhu akaipa rinoparadzwa.[12] Munhu anoshayiwa uchenjeri anoseka muvakidzani wake, asi munhu anonzwisisa anodzora rurimi rwake.[13] Guhwa rinoparadza chivimbo, asi munhu akavimbika anochengetedza zvakavanzika.

Zvirevo 16:28
Munhu akaipa anomutsa kupesana, uye guhwa rinoparadzanisa shamwari dzepedyo.

Zvirevo 17:9
Uyo anofukidzira kudarika kwomumwe anotsvaka rudo, asi ani naani anomutsazve mhaka anoparadzanisa shamwari dzepedyo.

Zvirevo 18:8-21
[8] Mashoko amakuhwa akaita semisuva yakanakisisa; anoenda pakadzikadzika mukati momunhu.[9] Uyo ano usimbe pakubata kwake ihama youyo anoparadza.[10] Zita raJehovha inhare yakasimba; vakarurama vanomhanyira kwariri vagochengetedzwa.[11] Pfuma yavapfumi ndiro guta ravo rina masvingo; vanoriona sorusvingo rurefu pakufunga kwavo.[12] Kuparadzwa kusati kwasvika, mwoyo womunhu unozvikudza, asi kuzvininipisa kunotangira kukudzwa.[13] Uyo anopindura asati anzwa, ndihwo upenzi hwake nokunyadziswa kwake.[14] Mweya womunhu unomusimbisa panguva yokurwara, asi mweya wakapwanyika ndiani angaumutsa?[15] Mwoyo woune njere unowana ruzivo, nzeve dzowakachenjera dzinorutsvaka.[16] Chipo chinozarurira nzira kune achipa, uye chinomusvitsa pamberi pavakuru.[17] Anotanga kusvitsa nyaya yake anoita seakanaka, kusvikira mumwe auya mberi kuzomubvunza.[18] Kukanda mijenya kunopedza gakava, uye kunotonga pakati pavaviri vanopikisana zvikuru.[19] Hama yatadzirwa yakasimba kupfuura guta rakakomberedzwa namasvingo, uye kukakavara kwakafanana namazariro amasuo omuzinda wamambo.[20] Kubva pazvibereko zvomuromo wake dumbu romunhu rinogutiswa; nezvinobva pamiromo yake achagutiswa.[21] Rurimi rune simba roupenyu norufu, uye vaya vanoruda vachadya chibereko charwo.

Zvirevo 20:19
Guhwa rinoputsa chivimbo; saka furatira munhu anotaurisa.

Zvirevo 26:20
Pasina huni moto unodzima; pasina makuhwa kukakavara kunopera.

Mapisarema 34:13
dzora rurimi rwako pane zvakaipa nemiromo yako pakureva nhema.

Mapisarema 41:7
Vavengi vangu vose vanoita zevezeve pamwe chete pamusoro pangu; vanondifungira zvakaipisisa, vachiti,

Mapisarema 141:3
Isai murindi pamuromo wangu, imi Jehovha; chengetai mukova wemiromo yangu.

Zvirevo 18:6-7
[6] Miromo yebenzi inoriunzira kukakavara, uye muromo wake unomukokera kurohwa.[7] Muromo webenzi ndiwo kuparadzwa kwaro, uye miromo yaro ndiwo musungo kumweya waro.

1 Timoti 5:13-14
[13] Pamusoro pezvo, dzinoita tsika dzokuva nousimbe uye dzichipota nedzimba. Uye hadzizi simbe bedzi, asi vaitiwo vamakuhwa, uye vasina basa ravanoita, vachitaura zvisakafanira.[14] Naizvozvo ndinoti kuchirikadzi duku ngadziwanikwe, kuti dzibereke vana, dzichengete dzimba dzadzo uye kuti dzisapa muvengi mukana wokupomera nawo.

1 Timoti 3:9-11
[9] Vanofanira kuchengetedza zvakadzikadzika zvokutenda nehana yakanaka.[10] Vanofanira kutanga vaedzwa, uye kana pasina chavangapomerwa, ngavashumire samadhikoni.[11] Nenzira imwe cheteyo, vakadzi vavo ngavave vanokudzwa, vasingacheri vamwe asi vanozvidzora, vakatendeka pazvinhu zvose.

Zvirevo 26:20-22
[20] Pasina huni moto unodzima; pasina makuhwa kukakavara kunopera.[21] Sezvakaita mazimbe pazvitsiga zvinopfuta nehuni pamoto, ndizvo zvakaita munhu wegakava pakupfutidza rukave.[22] Mashoko eguhwa akaita semisuva yakaisvonaka inodzika mukatikati momunhu.

VaRoma 1:29-32
[29] Vakazadzwa nokusarurama kworudzi rwose, kuipa, makaro nokurasika. Vakazara negodo, umhondi, nokukakavara, unyengeri nokuvenga. Vane makuhwa,[30] vanochera vamwe, vanovenga Mwari, vanodada, vanozvikudza uye vanozvirumbidza; vanovamba nzira dzokuita zvakaipa; havateereri vabereki vavo;[31] havafungi, havana kutenda, vane mwoyo wakaipa, havana tsitsi.[32] Kunyange zvavo vachiziva mutemo wakarurama waMwari kuti avo vanoita zvakadai vakafanirwa norufu, havarambi vachiita zvinhu izvi bedzi, asi kuti vanotenderanawo navanozviita.

Tito 2:2-5
[2] Dzidzisa varume vakuru kuti vave vanozvibata, vakafanira kukudzwa, vanozvidzora, uye vakarurama pakutenda naparudo uye nomukutsungirira.[3] Saizvozvowo, dzidzisa vakadzi vakuru kuti vave nomufambiro wakafanira, vasingacheri, kana kuda waini zhinji, asi kuti vadzidzise zvakanaka.[4] Uye kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo navana vavo,[5] kuti vave vanozvidzora uye vakachena, vanoshanda kumba, vave vanyoro uye kuti vazviise pasi pavarume vavo, kuitira kuti pashayikwe angazvidza shoko raMwari.

VaRoma 1:28-32
[28] Pamusoro pezvo, sezvavasina kufunga kuti zvakakodzera kuva noruzivo rwaMwari, akavaisa kumurangariro wokurasika, kuti vaite zvisakafanira.[29] Vakazadzwa nokusarurama kworudzi rwose, kuipa, makaro nokurasika. Vakazara negodo, umhondi, nokukakavara, unyengeri nokuvenga. Vane makuhwa,[30] vanochera vamwe, vanovenga Mwari, vanodada, vanozvikudza uye vanozvirumbidza; vanovamba nzira dzokuita zvakaipa; havateereri vabereki vavo;[31] havafungi, havana kutenda, vane mwoyo wakaipa, havana tsitsi.[32] Kunyange zvavo vachiziva mutemo wakarurama waMwari kuti avo vanoita zvakadai vakafanirwa norufu, havarambi vachiita zvinhu izvi bedzi, asi kuti vanotenderanawo navanozviita.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®