A A A A A

Zvivi: [Kuverengera]


1 VaKorinte 14:40
Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo wakafanira uye zvichitevedza mutemo.

Muparidzi 9:10
Zvose zvinowanikwa noruoko rwako kuti ruzviite, zviite nesimba rako rose, nokuti muguva, mauri kuenda, hamuna kushanda kana kuronga, kana ruzivo kana uchenjeri.

Muparidzi 11:4
Ani naani anotarira mhepo haangadyari; ani naani anotarira makore haangakohwi.

VaGaratiya 6:9
Ngatiregei kuneta pakuita zvakanaka, nokuti nenguva yakafanira tichakohwa kana tisingaori mwoyo.

VaHebheru 12:11
Hakuna kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kuti kunorwadza. Asi, zvisinei, pashure kunobereka gohwo rokururama norugare kuna avo vakadzidziswa nako.

VaHebheru 10:12
Asi muprista uyu akati abayira chibayiro chimwe chete chenguva dzose, akagara kurudyi rwaMwari.

James 4:17
Ani naani, zvino, anoziva zvakanaka zvaanofanira kuita uye akasazviita, ari kutadza.

John 9:4
Kana achiri masikati kudai, tinofanira kubata basa raiye akandituma. Usiku huri kuuya, husina munhu angagona kushanda basa nahwo.

Ruka 12:35
“Zvishongedzei mugadzirire kushanda uye mwenje yenyu igare ichipfuta,

Ruka 12:40
Nemiwo munofanira kugara makazvigadzirira, nokuti Mwanakomana woMunhu achauya nenguva yamusingamutarisiri.”

Mateu 6:33
Asi tangai kutsvaka umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naiye anondipa simba.

Zvirevo 10:4
Maoko ane usimbe anoita kuti munhu ave murombo, asi maoko anoshingaira anopfumisa.

Zvirevo 12:24-25
[24] Maoko anoshingaira achatonga, asi usimbe hunopedzisira mukushanda somuranda.[25] Mwoyo unopunyaira unoremedza munhu, asi shoko nyoro rinomufadza.

Zvirevo 13:4
Simbe inopanga asi igoshayiwa chinhu, asi zvishuvo zvavanoshingaira zvichazadziswa.

Zvirevo 14:23
Kushanda nesimba kwose kunopa mubayiro, asi kungotaura kunotungamirira kuurombo bedzi.

Zvirevo 18:9
Uyo ano usimbe pakubata kwake ihama youyo anoparadza.

Zvirevo 20:4
Simbe hairimi mumwaka wokurima; saka panguva yokukohwa anotsvaka asi hapana chaanowana.

Zvirevo 21:17
Uyo anofarira mafaro achava murombo; ani naani anofarira waini namafuta haazombopfumi.

Zvirevo 27:1
Usazvirumbidza pamusoro pezuva ramangwana, nokuti hauzivi zvingauyiswa nezuva.

VaRoma 7:20-21
[20] Zvino kana ndichiita zvandisingadi kuita, handizini ndinozviita, asi chivi chinogara mandiri ndicho chinozviita.[21] Saka ndinoona murayiro uyu uchishanda: Kana ndichida kuita zvakanaka, zvakaipa zviripo pandiri.

VaEfeso 5:15-17
[15] Zvino, muchenjere kuti munorarama sei, kwete savasina kuchenjera asi savakachenjera,[16] muchishandisa mikana yose, nokuti mazuva akaipa.[17] Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaShe ndokupi.

Ruka 9:59-62
[59] Akati kuno mumwe murume, “Nditevere.” Asi murume uyu akapindura akati, “Ishe, nditenderei kuti ndinoviga baba vangu.”[60] Jesu akati kwaari, “Rega vakafa vavige vakafa vavo, asi iwe enda undoparidza umambo hwaMwari.”[61] Mumwezve akati, “Ndichakuteverai, Ishe; asi kutanga regai ndimbondoonekana nemhuri yangu.”[62] Jesu akapindura akati, “Hakuna munhu anoti kana akaisa ruoko rwake pagejo akacheuka angafanirwa nokushumira muumambo hwaMwari.”

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndakapfuura napamunda wesimbe, ndikapfuura napamunda womuzambiringa womunhu asina njere;[31] minzwa yakanga yamera pose pose, munda wakanga wafukidzwa nesora, uye rusvingo rwamabwe rwakanga rwakoromoka.[32] Ndakafungisisa zvandakanga ndacherechedza ndikadzidza chidzidzo pane zvandakanga ndaona.[33] Kumbovata zvishomanana, kumbotsumwaira, kumbofungatira maoko kuti ndizorore,[34] ipapo urombo huchauya pauri segororo uye kushayiwa kuchauya somunhu akashonga nhumbi dzokurwa nadzo.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®