A A A A A

Zvivi: [Nhema]


Genesisi 3:4
Nyoka yakati kumukadzi, “Hamungafi zvirokwazvo.

Revhitiko 19:11
“ ‘Usaba. “ ‘Usareva nhema. “ ‘Musanyengedzana.

Mapisarema 119:163
Ndinovenga uye ndinosema nhema, asi ndinoda murayiro wenyu.

Zvirevo 12:22
Jehovha anovenga miromo inotaura nhema, asi anofadzwa navanhu vanotaura chokwadi.

Zvirevo 13:5
Vakarurama vanovenga nhema, asi vakaipa vanouyisa kunyadziswa nokunyangadza.

Zvirevo 14:5
Chapupu chechokwadi hachinyengeri, asi chapupu chenhema chinodurura nhema.

Zvirevo 17:7
Kutaura kuna manyawi hakuna kufanira benzi, zvikuru sei kutaura nhema kwomubati!

Hosiya 11:12
Efuremu andikomberedza nenhema, imba yaIsraeri nounyengeri. Uye Judha akasindimara pamberi paMwari, kunyange pamberi paIye Mutsvene. Akatendeka.

Zefaniya 3:13
Vakasara vaIsraeri havangaiti zvakaipa; havangarevi nhema, uye kunyengera hakuzowanikwi mumiromo yavo. Vachadya uye vagorara pasi, uye hapana angavatyisa.”

John 8:44
Imi muri vababa venyu, diabhori, uye munoda kuita kuda kwababa venyu. Akanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, ndiwo mutauro wokwake iwoyo, nokuti ndiye murevi wenhema uye Baba vadzo.

Mabasa 5:3
Ipapo Petro akati, “Ananiasi, Satani azadzireiko mwoyo wako kudai, kuti usvike pakureva nhema kuMweya Mutsvene uye wazvikamurira imwe mari yawawana pakutengesa munda?

VaEfeso 4:29
Musarega kutaura kwakaora kuchibuda mumiromo yenyu, asi chete zvinobatsira pakuvaka vamwe maererano nezvavanoshayiwa, kuti zvigobatsira avo vanonzwa.

VaKorose 3:9
Musareverana nhema, sezvo makabvisa munhu wenyu wekare namabasa ake

1 Timoti 4:2
Dzidziso dzakadai dzinouya navaya vanoreva nhema, vane hana dzakapiswa sokunge nesimbi inopisa.

James 3:1
Vazhinji venyu havafaniri kuva vadzidzisi, hama dzangu, nokuti munoziva kuti isu vanodzidzisa tichatongwa zvikuru.

Zvakazarurwa 22:15
Kunze ndiko kune imbwa, vaya vanoita zvouroyi, mhombwe, mhondi, vanonamata zvifananidzo navose vanoda nhema uye vachidziita.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®