A A A A A

Zvivi: [Ruvengo]


1 Johani 1:6
Kana tichiti tinowadzana naye asi tichifamba murima, tinoreva nhema uye hatigari muchokwadi.

1 Johani 2:9-17
[9] Ani naani anoti ari muchiedza asi achivenga hama yake achiri murima.[10] Ani naani anoda hama yake anogara muchiedza, uye maari hamuna chinhu chingamugumbusa.[11] Asi ani naani anovenga hama yake ndiye ari murima uye anofamba murima; haazivi kwaanoenda, nokuti rima rakamupofumadza.[12] Ndinokunyorerai, vana vangu vandinoda, nokuti zvivi zvenyu zvakaregererwa nokuda kwezita rake.[13] Ndinokunyorerai, madzibaba, nokuti makamuziva iye akanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai, imi majaya, nokuti makakunda iye akaipa. Ndinokunyorerai, vana vanodikanwa, nokuti makaziva Baba.[14] Ndinokunyorerai, madzibaba, nokuti makamuziva iye akanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai, imi majaya, nokuti mune simba, shoko raMwari rinogara mamuri, uye makakunda iye akaipa.[15] Musada nyika kana zvinhu zviri mairi. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari.[16] Nokuti zvinhu zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwemunhu, kuchiva kwameso uye kuzvikudza nokuda kwezvaanazvo munhu nezvaanoita, hazvibvi kuna Baba asi zvinobva kunyika.[17] Nyika nokuchiva kwayo inopfuura, asi munhu anoita kuda kwaMwari anorarama nokusingaperi.

VaEfeso 4:31
Bvisai shungu dzose, hasha nokutsamwa, kupopota namakuhwa pamwe chete nokuvenga kwose.

Zvirevo 8:13-25
[13] Kutya Jehovha ndiko kuvenga zvakaipa; ndinovenga kuzvikudza namanyawi, maitiro akaipa nokutaura kunonyangadza.[14] Zano nokutonga kwakanaka ndezvangu; ndine kunzwisisa nesimba.[15] Madzimambo anobata ushe neni uye vatongi vanodzika mirayiro yakarurama;[16] machinda anofambisa ushe neni, navakuru vose vanotonga panyika.[17] Ndinoda avo vanondida, uye vaya vanonditsvaka vanondiwana.[18] Pfuma nokukudzwa zvineni, upfumi hunogara nokururama.[19] Chibereko changu chakanaka kupfuura goridhe rakaisvonaka; zvandinobereka zvinopfuura sirivha yakaisvonaka.[20] Ndinofamba munzira dzokururama, pamakwara okururamisira,[21] ndichipa upfumi kuna avo vanondida, uye ndichiita kuti matura avo azare.[22] “Jehovha akandibudisa sebasa rake rokutanga pamabasa ake, kutangira mabasa ake akare;[23] ndakagadzwa kubva pakusingaperi, kubva pakutanga, nyika isati yavapo.[24] Makungwa asati avapo, ndakaberekwa, pasati pava nezvitubu zvine mvura zhinji;[25] makomo asati aiswa munzvimbo dzawo, zvikomo zvisati zvavapo, ndakaberekwa,

Zvirevo 10:12-18
[12] Ruvengo runomutsa kupesana, asi rudo runofukidzira zvakaipa zvose.[13] Uchenjeri hunowanikwa pamiromo yavane njere, asi shamhu yakafanira musana wouyo asina njere.[14] Vanhu vakachenjera vanochengeta zivo, asi muromo webenzi unotsvaka kuparara.[15] Upfumi hwavakapfuma ndiro guta ravo rina masvingo, asi urombo ndiko kuparadzwa kwavarombo.[16] Mubayiro wavakarurama ndihwo upenyu, asi zvinowanikwa nowakaipa ndiko kurangwa.[17] Uyo anoteerera kurayira anoratidza nzira youpenyu, asi ani naani anozvidza kudzorwa anotsausa vamwe.[18] Uyo anovanza ruvengo rwake ane miromo inoreva nhema, uye ani naani anoparadzira guhwa ibenzi.

Mapisarema 5:5
Munhu anozvikudza haangamiri pamberi penyu; munovenga vose vanoita zvakaipa.

Mapisarema 31:6
Ndinovenga vanonamatira kuzvifananidzo zvisina maturo; ndinovimba naJehovha.

Mapisarema 36:2
Pamaonero ake anozvirumbidza, nokuti anozvibata kumeso kwazvo pakuona kwake, zvokuti anotadza kuona kana kuvenga chivi chake.

Mapisarema 45:7
Imi munoda kururama uye munovenga zvakaipa; naizvozvo Mwari, Mwari wenyu, akakuisai pamusoro peshamwari dzenyu nokukuzodzai namafuta omufaro.

Mapisarema 97:10
Vanoda Jehovha ngavavenge zvakaipa, nokuti anorinda upenyu kwavanhu vake vakatendeka uye anovarwira muruoko rwowakaipa.

Mapisarema 119:163
Ndinovenga uye ndinosema nhema, asi ndinoda murayiro wenyu.

VaRoma 12:9
Rudo ngaruve rwechokwadi. Vengai zvakaipa; namatirai pane zvakanaka.

Revhitiko 19:17-18
[17] “ ‘Usavenga hama yako mumwoyo mako. Tsiura muvakidzani wako zviri pachena kuitira kuti usazova nomugove pamhosva yake.[18] “ ‘Usatsvaka kutsiva kana kugara nedaka nomumwe wavanhu vokwako asi ida muvakidzani wako sokuda kwaunozviita iwe. Ndini Jehovha.

Ruka 6:27-28
[27] “Asi ndinokuudzai imi munondinzwa kuti: Idai vavengi venyu, itai zvakanaka kuna avo vanokuvengai,[28] ropafadzai vanokutukai, nyengetererai vaya vanokunetsai.

Mateu 5:23-24
[23] “Naizvozvo kana wada kupa chipo chako paaritari, ukayeuka pakarepo kuti wakatadzira hama yako,[24] siya chipo chako ipapo pamberi pearitari. Tanga waenda undoyanana nehama yako, wozouya wopa chipo chako.

1 Johani 3:14-15
[14] Tinoziva kuti takabva murufu tikaenda muupenyu, nokuti tinoda hama dzedu. Ani naani asingadi anogara murufu.[15] Ani naani anovenga hama yake imhondi, uye munoziva kuti hakuna mhondi ino upenyu husingaperi mairi.

1 Johani 4:19-20
[19] Tinomuda nokuti iye akatanga kutida.[20] Kana munhu achiti, “Ndinoda Mwari,” asingadi hama yake, murevi wenhema. Nokuti ani naani asingadi hama yake yaakaona, haagoni kuda Mwari, waasina kumboona.

Muparidzi 3:1-8
[1] Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho, uye basa rimwe nerimwe rine nguva yaro pasi pedenga:[2] nguva yokuberekwa nenguva yokufa, nguva yokusima nenguva yokudzura;[3] nguva yokuuraya nenguva yokuporesa, nguva yokuputsa nenguva yokuvaka;[4] nguva yokuchema nenguva yokuseka, nguva yokuungudza nenguva yokudzana;[5] nguva yokurasa mabwe nenguva yokuaunganidza pamwe chete, nguva yokumbundikira nenguva yokurega;[6] nguva yokutsvaka nenguva yokurega zvirasike, nguva yokuchengeta nenguva yokurasa;[7] nguva yokubvarura nenguva yokusona, nguva yokunyarara nenguva yokutaura;[8] nguva yokuda nenguva yokuvenga, nguva yehondo nenguva yorugare.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®