A A A A A

Hupenyu: [Kufambidzana Nevanhu]


Zvirevo 7:6-21
[6] Napawindo remba yangu ndakatarira panze nomumagirazi.[7] Ndakaona pakati pavasina mano ndikacherechedza pakati pamajaya, rimwe jaya rakanga risina njere.[8] Rakanga richidzika nomugwagwa pedyo nepakona yomukadzi uya, richifamba rakananga kumba kwake,[9] panguva yorubvunzavaeni, zuva ravira, kunze kwosviba.[10] Ipapo mukadzi akabuda kuzosangana naye, akapfeka sechifeve uye azere nounyengeri.[11] Anotaura noruzha uye anozvikudza, tsoka dzake hadzigari pamba;[12] imwe nguva ari munzira, imwe nguva ari pazvivara. Anorindira pamakona ose.[13] Akamubata ndokumutsvoda, uye nechiso chisina nyadzi akati:[14] “Ndine zvipiriso zvokuwadzana kumba kwangu; nhasi ndazadzisa mhiko dzangu.[15] Saka ndauya kuzosangana newe; ndanga ndichikutsvaka, zvino ndazokuwana![16] Ndawaridza mubhedha wangu machira ane mavara, anobva kuIjipiti.[17] Ndasasa zvinonhuwira pamubhedha wangu, zvinoti: mura, gavakava nesinamoni.[18] Uya, tinwe tigute norudo kusvikira mangwanani; ngatifare zvedu norudo![19] Murume wangu haako kumba, akafamba rwendo rurefu.[20] Akatakura homwe yake izere nemari uye haangadzoki kumba kusvikira pajenaguru.”[21] Namashoko okunyengetedza akamutsausa; akamukwezva nokutaura kwake kunonyengera.

Amosi 3:3
Ko, vaviri vangafamba pamwe chete vasina kunge vatenderana here?

2 VaKorinte 6:14-18
[14] Musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete navasingatendi. Nokuti kururama kungava noukama hweiko nokusarurama? Kana kuti chiedza chingawadzana seiko nerima?[15] Ko, Kristu anganzwanana seiko naBheriari? Ko, mutendi angava nomugove weiko neasingatendi?[16] Ko, temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Nokuti tiri temberi yaMwari mupenyu. Sezvakarehwa naMwari, achiti, “Ndichagara pakati pavo ndigofamba navo, uye ndichava Mwari wavo, ivo vagova vanhu vangu.”[17] “ ‘Saka budai mubve pakati pavo uye muzvitsaure,’ ndizvo zvinotaura Ishe. ‘Musabata chinhu chine tsvina, ini ndigokugamuchirai.’ ”[18] “ ‘Ndichava baba venyu, uye imi muchava vanakomana vangu navanasikana vangu,’ ndizvo zvinotaura Ishe Wamasimba Ose.”

VaEfeso 5:19
Mutaure kuno mumwe nomumwe namapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya. Muimbe uye muridzire Ishe mimhanzi mumwoyo yenyu,

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naiye anondipa simba.

James 4:4
Imi vanhu voupombwe, hamuzivi kuti ushamwari nenyika hunovengana naMwari here? Ani naani anosarudza kushamwaridzana nenyika anova muvengi waMwari.

2 Samueri 12:1
Jehovha akatuma Natani kuna Dhavhidhi. Paakasvika kwaari, akataura akati, “Pakanga pana varume vaviri mune rimwe guta, mumwe akanga akapfuma mumwe ari murombo.

1 Madzimambo 9:1
Zvino Soromoni akati apedza kuvaka temberi yaJehovha nomuzinda wamambo nezvose zvaaida kuvaka,

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®