A A A A A

Hupenyu: [Mavhesi eVakadzi]


Mapisarema 46:5
Mwari ari mukati maro, haringawiri pasi; Mwari acharibatsira panguva yemambakwedza.

Mapisarema 139:14
Ndinokurumbidzai nokuti ndakaitwa nomutoo unotyisa uye unoshamisa; mabasa enyu anoshamisa, ndinonyatsozviziva kwazvo.

1 Timoti 3:11
Nenzira imwe cheteyo, vakadzi vavo ngavave vanokudzwa, vasingacheri vamwe asi vanozvidzora, vakatendeka pazvinhu zvose.

1 VaKorinte 11:12
Nokuti mukadzi sezvaakabva pamurume, saizvozvowo murume anozvarwa nomukadzi asi zvose zvinobva kuna Mwari.

1 VaKorinte 15:10
Asi nokuda kwenyasha dzaMwari ndiri zvandiri uye nyasha dzake kwandiri hadzina kuva pasina. Kwete, nokuti ndakashanda kupfuura vose, asi ndisiri ini, asi nyasha dzaMwari dzaiva neni.

Ruka 1:45
Akaropafadzwa iye akatenda kuti zvakataurwa kwaari naShe zvichaitika!”

Zvirevo 11:16
Mukadzi ane mwoyo munyoro achakudzwa, asi varume vane utsinye vachawana pfuma chete.

Zvirevo 14:1
Mukadzi akachenjera anovaka imba yake, asi benzi rinoputsa imba yaro namaoko aro.

Zvirevo 19:13
Mwanakomana benzi ndiko kuparara kwababa vake, uye mukadzi anokakavara akafanana nemvura inoramba ichingodonha.

Zvirevo 21:9
Zviri nani kugara pakona yedenga remba, pano kugara mumba nomudzimai anokakavara.

Zvirevo 21:19
Zviri nani kugara mugwenga, pano kugara nomudzimai anokakavara uye ane hasha.

1 Petro 3:1-2
[1] Saizvozvo nemiwo vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu kuiitira kuti, kana mumwe wavo asingatendi shoko, angadzorwa namafambiro avakadzi vavo pasina shoko rarehwa,[2] pavanoona kuchena nokuremekedzwa kwoupenyu hwenyu.

VaEfeso 5:22-23
[22] Vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu sezvamunoita kuna She.[23] Nokuti murume musoro womukadzi saKristu ari musoro wekereke, iwo muviri wake, iyo yaari muponesi wayo.

Zvirevo 31:16-17
[16] Anonan'anidza munda agoutenga; anosima munda wemizambiringa nezvaakawana namaoko ake.[17] Anoita basa rake nesimba; kuti aite maoko ake akasimba mabasa ake.

Tito 2:3-5
[3] Saizvozvowo, dzidzisa vakadzi vakuru kuti vave nomufambiro wakafanira, vasingacheri, kana kuda waini zhinji, asi kuti vadzidzise zvakanaka.[4] Uye kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo navana vavo,[5] kuti vave vanozvidzora uye vakachena, vanoshanda kumba, vave vanyoro uye kuti vazviise pasi pavarume vavo, kuitira kuti pashayikwe angazvidza shoko raMwari.

Genesisi 2:18-24
[18] Jehovha Mwari akati, “Hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira.”[19] Zvino Jehovha Mwari akanga aumba kubva muvhu, mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga. Akazviuyisa kumunhu kuti aone kuti achazvitumidza mazita api, uye chisikwa chipenyu chimwe nechimwe sezvachakatumidzwa nomunhu, ndiro rakava zita racho.[20] Saka munhu akatumidza mazita kumombe dzose, nokushiri dzose dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi kuna Adhamu kwakanga kusina kuwanikwa mubatsiri akamukwanira.[21] Saka Jehovha Mwari akaita kuti munhu avate hope huru; uye paakanga achakavata, akatora rumwe rumbabvu rwomunhu akavhara nenyama nzvimbo yaakarubvisa.[22] Ipapo Jehovha Mwari akaita mukadzi kubva parumbabvu rwaakanga abvisa pamunhu, uye akamuuyisa kumurume.[23] Murume akati, “Zvino uyu ibvupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu; achanzi ‘mukadzi’, nokuti akatorwa kubva pamurume.”[24] Nokuda kwechikonzero ichi, murume achasiya baba namai vake agonamatira kumukadzi wake, uye vachava nyama imwe.

1 Timoti 2:9-15
[9] Ndinodawo kuti vakadzi vapfeke zvakafanira, zvakanaka zvino kuzvidzora, kwete nebvudzi rakarukwa kana negoridhe kana namaperera kana nguo dzemari zhinji,[10] asi ngavave namabasa akanaka, sezvakafanira vakadzi vanoti vanonamata Mwari.[11] Mukadzi ngaadzidze akanyarara uye nokuzviisa pasi kwose.[12] Handitenderi kuti mukadzi adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume; anofanira kunyarara.[13] Nokuti Adhamu ndiye akatanga kuumbwa, tevere Evha.[14] Uye Adhamu haasi iye akanyengerwa; mukadzi ndiye akanyengerwa uye akava mutadzi.[15] Asi vakadzi vachaponeswa nokubereka vana kana vachirambira mukutenda, murudo noutsvene, uye nokuzvidzora.

Zvirevo 31:1-31
[1] Zvirevo zvaMambo Remueri, zvirevo zvaakadzidziswa namai vake:[2] “Nhaiwe mwanakomana wangu, iwe mwanakomana wokubereka, iwe mwanakomana wemhiko dzangu,[3] usapedzera simba rako pavakadzi, nenzira dzako pane avo vanoparadza madzimambo.[4] “Hazvisi zvamadzimambo, nhaiwe Remueri, hazvina kufanira madzimambo kunwa waini, hazvina kufanira vabati kukara doro,[5] nokuti vangazonwa vakakanganwa zvakatemwa nomurayiro, uye vakazotadza kururamisira kodzero dzavanomanikidzwa vose.[6] Ipai doro kuna avo vari kuparara, newaini kuna avo vari mukurwadziwa:[7] regai vanwe vakanganwe urombo hwavo, uye varege kuzorangarirazve kutambudzika kwavo.[8] “Taurai pachinzvimbo chaavo vasingagoni kuzvitaurira, pamusoro pekodzero dzavose vanoshayiwa.[9] Taura utonge zvakanaka; udzivirire kodzero dzavarombo navanoshayiwa.”[10] Mudzimai ane unhu hwakanaka ndiani angamuwana? Mutengo wake unopfuura nokure matombo anokosha emarubhi.[11] Murume wake anovimba naye zvizere, uye haana chaanoshayiwa chinokosha.[12] Anomuitira zvakanaka, kwete zvakaipa, mazuva ose oupenyu hwake.[13] Anosarudza wuru neshinda uye anoshanda namaoko anoshingaira.[14] Akafanana nezvikepe zvavatengesi, anondotora zvokudya zvake kure.[15] Anomuka kuchakasviba; agotsvagira mhuri yake zvokudya nokupa varandakadzi vake basa ravo.[16] Anonan'anidza munda agoutenga; anosima munda wemizambiringa nezvaakawana namaoko ake.[17] Anoita basa rake nesimba; kuti aite maoko ake akasimba mabasa ake.[18] Anoona kuti kushambadzira kwake kunobatsira, uye mwenje wake haudzimi pausiku.[19] Muruoko rwake anobata chirukiso, uye anobata chirukwa neminwe yake.[20] Anotambanudzira maoko ake kuvarombo, uye anotandavadzira maoko ake kune vanoshayiwa.[21] Kana kwotonhora, haatyire mhuri yake; nokuti vose vakapfeka nguo dzinodziya.[22] Anozvigadzirira zvokuwaridza panhoo yake; anozvipfekedza nguo yomucheka wakaisvonaka, uye nomucheka wepepuru.[23] Murume wake anoremekedzwa pasuo reguta, kana agere pakati pavakuru venyika.[24] Anoita nguo dzemicheka yakanaka agodzitengesa, uye anotengesera vanotengesa micheka yokumonera muhuro.[25] Simba nokukudzwa ndizvo nguo dzake; anofara akatarisana namazuva anouya.[26] Anotaura nouchenjeri, uye kurayira kwakatendeka kuri parurimi rwake.[27] Anotarira zvakanaka mararamiro emhuri yake, uye haadyi zvokudya zvousimbe.[28] Vana vake vanosimuka vagomuti akaropafadzwa, murume wakewo, anomurumbidza:[29] “Vakadzi vazhinji vanoita zvinhu zvakanaka, asi iwe unovakunda vose.”[30] Zvinofadza zvinonyengera, uye runako runopera; asi mukadzi anotya Jehovha anofanira kurumbidzwa.[31] Mupeiwo mubayiro wake waakashandira, uye mabasa ake ngaamupe kurumbidzwa pasuo reguta.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®