A A A A A

Hupenyu: [DzeBonde]


2 VaKorinte 12:21
Ndinotya kuti kanaGoudy ndauya kwamuri zvakare, Mwari wangu achandininipisa pamberi penyu, uye ndicharwadziwa nokuda kwavazhinji vakaita zvivi kare uye vasina kutendeuka kubva pakusachena kwavo, chivi choupombwe noutera hwavakaita.

VaEfeso 5:3
Asi pakati penyu hapafaniri kutaurwa kunyange zvoupombwe, kana tsvina yemhando ipi zvayo, kana kukara, nokuti izvi hazvina kunaka kuvanhu vatsvene vaMwari.

VaEfeso 5:33
Kunyange zvakadaro, mumwe nomumwe wenyuwo anofanira kuda mukadzi wake sezvaanozvida iye, uye mukadzi anofanira kuremekedza murume wake.

VaGaratiya 5:19
Mabasa enyama ndiwo aya: upombwe, tsvina, utere;

Genesisi 2:24
Nokuda kwechikonzero ichi, murume achasiya baba namai vake agonamatira kumukadzi wake, uye vachava nyama imwe.

VaHebheru 13:4
Kuwanana ngakukudzwe navose, uye nhoo yewanano ngairege kusvibiswa, nokuti Mwari achatonga mhombwe navose vanofeva.

1 VaKorinte 6:9
Ko, hamuzivi here kuti vasakarurama havagari nhaka youmambo hwaMwari? Musanyengerwa: Nokuti mhombwe kana vanonamata zvifananidzo, kana zvifeve, kana varume vanoita zvoufeve, kana varume vanodanana navamwe varume,

1 VaKorinte 6:18
Tizai upombwe. Zvimwe zvivi zvose zvingaitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri wake, asi uyo anoita chivi choupombwe anotadzira muviri wake.

1 Johani 1:9
Kana tichireurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama, uye achatikanganwira zvivi zvedu agotinatsa pakusarurama kwose.

Mateu 5:28
Asi ini ndinoti kwamuri ani naani anotarisa mukadzi neziso roruchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.

Mako 7:22-23
[22] ruchiva, nouipi, kunyengera, utere, godo, kureva, manyawi noupenzi.[23] Zvakaipa izvozvi zvose zvinobuda kubva mukati uye ‘zvinosvibisa munhu.’ ”

1 VaTesaronika 4:3-5
[3] Kuda kwaMwari kuti muitwe vatsvene:[4] kuti murege upombwe; kuti mumwe nomumwe wenyu adzidze kudzora muviri wake nenzira tsvene uye inokudzwa,[5] asingaiti mukuchiva sezvinoitwa navahedheni, vasingazivi Mwari;

Mako 10:6-9
[6] Asi kubvira kumavambo okusikwa kwezvinhu, Mwari ‘akavaita murume nomukadzi.’[7] Nokuda kwaizvozvi, murume achasiya baba vake namai vake uye agonamatira kumukadzi wake,[8] uye vaviri ava vachava nyama imwe. Saka havachisiri vaviri, asi nyama imwe.[9] Naizvozvo izvo zvabatanidzwa naMwari, munhu ngaarege kuzviparadzanisa.”

Zvirevo 5:15-19
[15] Inwa mvura pachirongo chako chaicho, mvura inoerera patsime rako chairo.[16] Ko, zvitubu zvako zvinofanira kuerera mumigwagwa here; nzizi dzako dzemvura pazvivara?[17] Ngadzive dzako woga, hadzitombofaniri kugoveranwa navatorwa.[18] Tsime rako ngariropafadzwe, uye ufadzwe nomudzimai woujaya hwako.[19] Sehadzi yengururu inofadza, nehadzi yenondo yakanaka, mazamu ake ngaakufadze nguva dzose, ugare uchigutswa norudo rwake.

1 VaKorinte 13:4-8
[4] Rudo runo mwoyo murefu, rudo runo mwoyo munyoro. Haruna godo, haruna manyawi haruzvikudzi.[5] Haruiti zvokuvirimira vamwe, harutsvaki zvarwo, harukurumidzi kutsamwa, haruna pfundi pfundi.[6] Rudo harufariri zvakaipa, asi runofarira chokwadi.[7] Runodzivirira nguva dzose, runovimba nguva dzose, rune tariro nguva dzose, runotsungirira nguva dzose.[8] Rudo harutongoperi. Zvino kana kuri kuprofita, kuchapera; kana dziri ndimi, dzichagumiswa; kana rwuri ruzivo, ruchapfuura.

Rwiyo rwaSoromoni 7:6-12
[6] Wakanaka uye unofadza sei, iwe mudiwa nezvinofadza zvako![7] Chimiro chako chakaita somuti womuchindwi; uye mazamu ako samasumbu omuchero.[8] Ndakati, “Ndichakwira muchindwi uyu, ndigobata muchero wawo.” Mazamu ako ngaaite samasumbu omuzambiringa, munhuwi wokufema kwako uite samaapuro,[9] muromo wako ugoita sewaini yakanakisisa. Waini ngaiendeswe kumudiwa wangu chaiko, igoyerera zvinyoronyoro, napamiromo yake nameno ake.[10] Ini ndiri womudiwa wangu, uye iye anondishuva.[11] Uya, mudiwa wangu, ngatiendei kumunda, tigozopedza usiku hwose kumamisha.[12] Ngatimukirei kuminda yemizambiringa tindoona kana mizambiringa yakabukira, uye kana maruva awo azaruka, uye kana mitamba yatumbuka yava namaruva, ikoko ndiko kwandichakupa rudo rwangu.

1 VaKorinte 6:13-20
[13] Zvokudya ndezvedumbu uye dumbu nderezvokudya, asi Mwari achaparadza zvose zviri zviviri. Muviri hauzi woupombwe, asi ndowaShe, uye naShe ndowomuviri.[14] Mwari akamutsa Ishe kubva kuvakafa nesimba rake uye achatimutsawo.[15] Hamuzivi here kuti miviri yenyu mitezo yaKristu? Zvino ndingatora here mitezo yaKristu uye ndigoiita mitezo youpombwe? Kwete napaduku pose![16] Hamuzivi here kuti uyo anosangana nechifeve naiye ava muviri mumwe naye? Nokuti zvinonzi, “Vaviri ava vachava nyama imwe.”[17] Asi uyo akasanganiswa naShe ava mumwe naye mumweya.[18] Tizai upombwe. Zvimwe zvivi zvose zvingaitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri wake, asi uyo anoita chivi choupombwe anotadzira muviri wake.[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene, ari mamuri, uyo wamakagamuchira kubva kuna Mwari? Hamuzi venyu;[20] makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nomuviri wenyu.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®