A A A A A

Hupenyu: [Kuva mubereki]


VaKorose 3:21
Madzibaba, musanetsa vana venyu, nokuti vanozoora mwoyo.

VaEfeso 6:4
Vanababa, regai kutsamwisa vana venyu; asi, muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe.

Ekisodho 20:12
“Kudza baba vako namai vako, kuti ugorarama mazuva mazhinji munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.

VaHebheru 12:11
Hakuna kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kuti kunorwadza. Asi, zvisinei, pashure kunobereka gohwo rokururama norugare kuna avo vakadzidziswa nako.

Zvirevo 13:24
Anorega kushandisa shamhu anovenga mwanakomana wake, asi uyo anomuda anochenjerera kumuranga.

Zvirevo 22:6
Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, uye kana achinge akura haazotsauki kubva pairi.

Zvirevo 29:15
Shamhu yokuranga inopa uchenjeri, asi mwana anosiyiwa akadaro achanyadzisa mai vake.

Zvirevo 29:17
Ranga mwanakomana wako, ipapo achakupa rugare; achauyisa mufaro kumweya wako.

Mariro 3:22-23
[22] Nokuda kwerudo rukuru rwaJehovha, hatina kuparadzwa, nokuti tsitsi dzake hadzitongoperi.[23] Itsva mangwanani oga oga, kutendeka kwenyu kukuru.

Mateu 6:33-34
[33] Asi tangai kutsvaka umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri.[34] Naizvozvo musafunganya nezvamangwana nokuti mangwana achazvifunganyira zvawo. Zuva rimwe nerimwe rine nhamo dzaro dzakarikwanira.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose, nomunyengetero uye nomukumbiro, nokuvonga, isai zvikumbiro kuna Mwari.[7] Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kwose, rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu.

Zvirevo 1:8-9
[8] Mwanakomana wangu teerera, kurayira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako.[9] Zvichava chishongo chakanaka pamusoro wako nouketani hunoshongedza mutsipa wako.

1 Petro 5:2-3
[2] Ivai vafudzi veboka raMwari riri pasi penyu, muchibata savatariri, musingazviiti nokuroveredzwa, asi nokuda kwokuti munoda, sezvinodikanwa naMwari kuti muve; musingakariri mari, asi muchishingaira pakushanda;[3] musingaremedzi vaya vakaiswa kwamuri, asi muve muenzaniso kuboka.

Mabasa 2:38-39
[38] Petro akapindura akati, “Tendeukai mubhabhatidzwe, mumwe nomumwe wenyu, muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu, uye mugogamuchira chipo choMweya Mutsvene.[39] Chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure, navose vachazodanwa naShe Mwari wedu.”

Mapisarema 127:3-5
[3] Vanakomana inhaka inobva kuna Jehovha, vana mubayiro unobva kwaari.[4] Semiseve mumaoko emhare ndizvo zvakaita vanakomana voujaya.[5] Akaropafadzwa murume ane goba rizere navo. Havanganyadziswi pavanokakavadzana navavengi vavo pasuo.

2 Timoti 3:14-16
[14] Asi iwe, rambira pazvinhu zvawakadzidza uye ukatenda mazviri, nokuti unoziva kuti wakazvidzidza kubva kuna ani,[15] uye kuti kubva pauduku wakaziva Magwaro matsvene, anogona kukupa uchenjeri hunosvitsa kukuponeswa kubudikidza nokutenda muna Kristu Jesu.[16] Rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, kurayira, kutsiura nokurairidza mukururama,

Dheuteronomio 6:6-9
[6] Mirayiro iyi yandinokupai nhasi inofanira kuva mumwoyo yenyu.[7] Uzvisimbisise kuvana vako. Taura pamusoro payo kana ugere mumba mako uye kana uchifamba munzira, kana uchivata pasi uye kana uchimuka.[8] Isungirirei pamaoko enyu sechiratidzo mugoisungira pahuma dzenyu.[9] Muinyore pamagwatidziro emikova yedzimba dzenyu uye napamasuo enyu.

VaEfeso 6:1-4
[1] Vana, teererai vabereki venyu muna She, nokuti ndizvo zvakanaka.[2] “Kudza baba namai vako,” ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa,[3] “kuti uitirwe zvakanaka uye kuti ugare upenyu hurefu panyika.”[4] Vanababa, regai kutsamwisa vana venyu; asi, muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe.

Joshua 4:20-24
[20] Zvino Joshua akamisa matombo gumi namaviri paGirigari avakanga vatora kubva muJorodhani.[21] Akati kuvaIsraeri, “Mumazuva anotevera kana vana venyu vobvunza madzibaba avo vachiti, ‘Ko, matombo aya anorevei?’[22] muvataurire kuti, ‘Israeri yakayambuka Jorodhani pavhu rakaoma.’[23] Nokuti Jehovha Mwari wenyu akaomesa Jorodhani pamberi penyu kusvikira mayambuka. Jehovha Mwari wenyu akaita kuJorodhani sezvaakaita kuGungwa Dzvuku paakariomesa pamberi pedu kusvikira tayambuka.[24] Akaita izvi kuitira kuti ndudzi dzose dzapanyika dzizive kuti ruoko rwaJehovha rune simba uye kuti vatye Jehovha Mwari wenyu nokusingaperi.”

VaHebheru 12:7-11
[7] Tsungai pamatambudziko sokurangwa; Mwari anokubatai imi savanakomana. Nokuti ndoupiko mwanakomana asingarangwi nababa vake?[8] Kana musingarangwi (uye vamwe vose vachirangwa), naizvozvo muri vana vasiri chaivo uye hamuzi vanakomana vechokwadi.[9] Uyezve, isu tose tina madzibaba edu epanyama anotiranga uye tinovakudza nokuda kwaizvozvo. Ko, hatingazviisi zvikuru pasi paBaba vemweya yedu uye tigororama![10] Madzibaba edu aitiranga kwenguva duku sezvavaifunga kuti zvakafanira; asi Mwari anotiranga kuti zvitibatsire, kuti tigogoverwa utsvene hwake.[11] Hakuna kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kuti kunorwadza. Asi, zvisinei, pashure kunobereka gohwo rokururama norugare kuna avo vakadzidziswa nako.

Mapisarema 78:1-7
[1] Masikiri raAsafi. [1] Haiwa vanhu vangu, inzwai kudzidzisa kwangu; teererai mashoko omuromo wangu.[2] Ndichashamisa muromo wangu nditaure nomufananidzo, ndichataura zvinhu zvakavanzika, zvinhu zvakare kare,[3] zvatakanzwa nezvatakaziva, zvatakaudzwa namadzibaba edu.[4] Hatingazozvivanziri vana vavo; tichaudza rudzi runotevera mabasa angarumbidzwa aJehovha, simba rake, nezvishamiso zvaakaita.[5] Akatema zvirevo zvaJakobho akasimbisa murayiro muIsraeri, waakarayira madzitateguru edu kuti vadzidzise vana vavo,[6] kuti rudzi runotevera ruzvizive, kunyange vana vachazoberekwa, naivo vagozoudzawo vana vavo.[7] Ipapo vachavimba naMwari wavo uye havangazokanganwi mabasa ake asi vachazochengeta mirayiro yake.

Tito 2:2-8
[2] Dzidzisa varume vakuru kuti vave vanozvibata, vakafanira kukudzwa, vanozvidzora, uye vakarurama pakutenda naparudo uye nomukutsungirira.[3] Saizvozvowo, dzidzisa vakadzi vakuru kuti vave nomufambiro wakafanira, vasingacheri, kana kuda waini zhinji, asi kuti vadzidzise zvakanaka.[4] Uye kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo navana vavo,[5] kuti vave vanozvidzora uye vakachena, vanoshanda kumba, vave vanyoro uye kuti vazviise pasi pavarume vavo, kuitira kuti pashayikwe angazvidza shoko raMwari.[6] Zvimwe chetezvo, kurudzira majaya kuti azvidzore.[7] Pazvinhu zvose iwe uvaratidze somuenzaniso nokuita zvakanaka. Pakudzidzisa kwako udzidzise zvakakwana, uchirevesa[8] uye nokutaura kwakarurama kusingagoni kushorwa, kuitira kuti vaya vanokupikisa vanyadziswe nokuti havana chinhu chavangareva pamusoro pedu.

Zvirevo 3:1-12
[1] Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu, asi uchengete mirayiro yangu mumwoyo mako,[2] nokuti zvichawedzera makore mazhinji kuupenyu hwako, uye nokubudirira.[3] Rudo nokutendeka ngazvirege kukusiya; uzvisungirire pamutsipa wako, zvinyore pahwendefa yomwoyo wako.[4] Ipapo uchawana nyasha nezita rakanaka pamberi paMwari navanhu.[5] Vimba naJehovha nomwoyo wako wose urege kuzendamira panjere dzako;[6] munzira dzako dzose umutende, uye acharuramisa nzira dzako.[7] Usazviita munhu akachenjera pameso ako; itya Jehovha uvenge zvakaipa.[8] Izvi zvichava utano pamuviri wako nokusimbiswa kwamapfupa ako.[9] Kudza Jehovha nepfuma yako, zvokutanga zvezvirimwa zvako;[10] ipapo matura ako achazadzwa kusvikira pakufashukira, uye makate ako achazara kusvika pamusoro newaini itsva.[11] Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaJehovha, uye usatsamwira kutsiura kwake,[12] nokuti Jehovha anoranga avo vaanoda, sababa nomwanakomana wavanofarira.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®