A A A A A

Hupenyu: [Mufaro]


Mapisarema 37:4
Farikana muna Jehovha, uye iye achakupa zvinodikanwa nomwoyo wako.

Isaya 12:2-3
[2] Zvirokwazvo Mwari ndiye ruponeso rwangu; ndichavimba naye uye handingatyi. Jehovha, Jehovha ndiye simba rangu nerwiyo rwangu; ava ruponeso rwangu.”[3] Nomufaro muchachera mvura kubva mumatsime oruponeso.

VaRoma 5:2
watakawana naye mapindiro, nokutenda, munyasha idzi dzatakamira madziri zvino. Uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari.

2 VaKorinte 12:10-11
[10] Ndokusaka, nokuda kwaKristu ndichifara muutera, mukutukwa, mumatambudziko, nomunhamo, nomukuomerwa. Nokuti kana ndine utera, ipapo ndipo pandine simba.[11] Ndakazviita benzi, asi imi ndimi makandisundira ikoko. Ndaifanira kunge ndichirumbidzwa nemi, nokuti handisi muduku duku pakati pa“vapostori vanopfuura vamwe vose,” kunyange zvangu ndisiri chinhu.

Mateu 5:8
Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, nokuti vachaona Mwari.

1 Johani 3:18
Vana vanodikanwa, ngatiregerei kuda namashoko kana norurimi, asi namabasa uye nechokwadi.

1 Petro 4:13
Asi farai kuti munogovana naKristu mumatambudziko, kuitira kuti mufare kwazvo pakuonekwa kwokubwinya kwake.

Dheuteronomio 33:29-30
[29] Wakaropafadzwa, iwe Israeri! Ndiani akafanana newe, rudzi rwakaponeswa naJehovha? Ndiye nhoo nomubatsiri wako uye nomunondo wako unobwinya. Vavengi vako vachazviisa pasi pako, uye iwe uchatsikatsika nzvimbo dzavo dzakakwirira.”[30] Ipapo Mozisi akakwira mugomo reNebho kubva pamapani aMoabhu kusvika pamusoro pePisiga, mhiri uchibva kuJeriko. Ipapo Jehovha akamuratidza nyika yose, kubva kuGireadhi kusvika kuDhani.

2 Makoronike 9:7
Mufaro wakawanda sei unofanira kungova una vanhu venyu! Anofara sei machinda enyu anoramba amire pamberi penyu achinzwa uchenjeri hwenyu.

Jobho 5:17
“Akaropafadzwa munhu anorangwa naMwari; saka usazvidza kuranga kwoWamasimba Ose.

Zvirevo 16:20
Ani naani anoteerera kurayirwa achabudirira, uye akaropafadzwa uyo anovimba naJehovha.

Mapisarema 37:4-14
[4] Farikana muna Jehovha, uye iye achakupa zvinodikanwa nomwoyo wako.[5] Isa nzira yako kuna Jehovha; uvimbe naye uye iye achaita izvi;[6] achaita kuti kururama kwako kupenye samambakwedza, nokururamisirwa kwako sezuva ramasikati.[7] Nyarara pamberi paJehovha, umurindire unyerere; usava neshungu kana vanhu vachibudirira panzira dzavo, pavanoita mano avo akaipa avakaronga.[8] Rega kutsamwa, uzvidzore pahasha; usava neshungu zvinokutungamirira mune zvakaipa.[9] Nokuti vasakarurama vachagurwa, asi avo vanomirira Jehovha vachagara nhaka yenyika.[10] Chinguva chidukuduku, vakaipa havachazovapozve; kunyange ukavatsvaka, havazowanikwi.[11] Asi vanyoro vachagara nhaka yenyika, uye vachafarikana norugare rukuru.[12] Vakaipa vanofungira vakarurama mano akaipa, uye vanovarumanyira meno avo.[13] Asi Ishe anoseka vakaipa nokuti anoziva kuti zuva ravo riri kuuya.[14] Vakaipa vanovhomora munondo uye vanowembura uta kuti vawisire pasi varombo navanoshayiwa, kuti vauraye avo vane nzira dzakarurama.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®