A A A A A

Hupenyu: [Hutano]


1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene, ari mamuri, uyo wamakagamuchira kubva kuna Mwari? Hamuzi venyu;[20] makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nomuviri wenyu.

3 Johani 1:2
Mudikani shamwari, ndinonyengetera kuti uve noutano hwakanaka uye kuti zvose zvikunakire kunyange sokufara kwomweya wako.

1 VaKorinte 10:31
Naizvozvo, kunyange muchidya kana kunwa, chinhu chipi nechipi chamungaita, itai zvose kuti Mwari agokudzwa.

1 Timoti 4:8
Nokuti kurovedza muviri kunobatsira zvishoma hako asi umwari hunokosha pazvinhu zvose, hune vimbiso kune zvose muupenyu huno uye nomuupenyu hunouya.

Zvirevo 17:22
Mwoyo wakafara mushonga wakanaka, asi mweya wakaputsika unoomesa mapfupa.

Zvirevo 31:17
Anoita basa rake nesimba; kuti aite maoko ake akasimba mabasa ake.

VaEfeso 5:18
Musadhakwa newaini, nokuti ndipo pano kusazvidzora. Asi, muzadzwe noMweya.

Zvirevo 20:1
Waini museki uye doro mupopoti; ani naani anotsauswa nazvo haana kuchenjera.

Dheuteronomio 7:12-15
[12] Kana mukanyatsoteerera mirayiro iyi uye mukachenjerera kuti muitevere, ipapo Jehovha Mwari wenyu achachengeta sungano yake yorudo nemi, sezvaakapika kumadzitateguru enyu.[13] Achakudai uye achakuropafadzai uye achakuwedzerai uwandu hwenyu. Acharopafadza zvibereko zvomuviri wako, zvirimwa zvomunda wako, zviyo zvako, waini itsva namafuta, mhuru dzemombe uye makwayana amapoka ako munyika iyo yaakapikira madzitateguru enyu, kuti achakupai.[14] Mucharopafadzwa kupfuura mamwe marudzi ose, hapangavi nomurume kana mukadzi asingabereki, kana chipfuwo chipi zvacho chisingabereki.[15] Jehovha achakuchengetedzai kubva pahosha dzose. Haangaisi pamusoro penyu hosha dzakaipisa dzamaiziva muIjipiti, asi achadziisa pamusoro paavo vose vanokuvengai.

Jeremiya 33:6
“ ‘Kunyange zvakadaro hazvo, ndicharivigira utano nokurapwa; ndicharapa vanhu vangu uye ndichaita kuti vave norugare rwakawanda nokuchengetedzeka.

Mabasa 27:34
Zvino ndinokukurudzirai kuti mudye. Munofanira kudya kuti murarame. Hakuna mumwe pakati penyu acharasikirwa nebvudzi romusoro wake.”

Dheuteronomio 28:53
Nokuda kwokutambudzwa nomuvengi panguva yaachakukombai, muchadya zvibereko zvezvizvaro zvenyu, nyama yavanakomana navanasikana vamakapiwa naJehovha.

Revhitiko 11:1-4
[1] Jehovha akati kuna Mozisi naAroni,[2] “Taurai kuvaIsraeri muti, ‘Pamhuka dzose dzinofamba panyika, idzi ndidzo dzamunogona kudya:[3] Munogona kudya mhuka ipi zvayo ina mahwanda, akapararana zvachose, uye inozeya zvokudya.[4] “ ‘Asi kune dzimwe dzinongozeya kudya chete, kana kuti dzimwe dzine mahwanda akaparadzana chete, idzi hamufaniri kudzidya. Ngamera, kunyange ichizeya zvokudya, haina mahwanda akapatsanuka; haina kuchena kwamuri.

Zvakazarurwa 14:12
Izvi zvinoda kutsungirira kwavatsvene vanoteerera mirayiro yaMwari uye vachiramba vakatendeka kuna Jesu.

Zvirevo 16:24
Mashoko anofadza akafanana nezinga rouchi, anozipa kumweya, anoporesa mapfupa.

Zvirevo 4:20-22
[20] Mwanakomana wangu, nyatsoteerera zvandinotaura; teereresa kumashoko angu.[21] Usaite kuti abve pameso ako, achengete pakati pomwoyo wako;[22] nokuti upenyu kuna avo vanoawana uye noutano kumuviri wose womunhu.

Zvirevo 3:7-8
[7] Usazviita munhu akachenjera pameso ako; itya Jehovha uvenge zvakaipa.[8] Izvi zvichava utano pamuviri wako nokusimbiswa kwamapfupa ako.

Ekisodho 15:26
Akati, “Kana mukanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu uye mukaita zvakarurama pamberi pake, kana mukarerekera nzeve dzenyu kumirayiro yake uye mukachengeta mitemo yose, haangauyisi pamusoro penyu zvirwere zvose zvandakauyisa pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha anokuporesai.”

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®