A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ushingi / Bhutsu]


1 Makoronike 28:20
Dhavhidhi akatiwo kumwanakomana wake Soromoni, “Simba utsunge mwoyo, uye uite basa iri. Usatya kana kuora mwoyo, nokuti Jehovha Mwari, Mwari wangu anewe. Haachazokusiyi kana kukurasa, kusvikira basa rose rokushandira temberi yaJehovha rapera.

1 VaKorinte 15:58
Naizvozvo, hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba. Pashayiwe chinhu chingakuzungunusai. Muchishandira Ishe zvikuru nguva dzose, nokuti munoziva kuti kubata basa kwenyu muna She hakungavi pasina.

Dheuteronomio 31:6-8
[6] Simbai mutsunge mwoyo. Musatya kana kuvhundutswa nokuda kwavo, nokuti Jehovha Mwari wenyu achaenda nemi; haangakusiyei kana kukurasai.”[7] Ipapo Mozisi akadana Joshua akati kwaari, pamberi pavaIsraeri vose, “Simba utsunge mwoyo, nokuti unofanira kuenda navanhu ava munyika iyo Jehovha akapika kumadzitateguru avo kuti achavapa, uye unofanira kuigovera kwavari senhaka.[8] Jehovha pachake achakutungamirira uye achava newe; haangakusiyi kana kukurasa. Usatya kana kuora mwoyo.”

VaEfeso 6:10
Pakupedzisira, ivai nesimba muna She nomusimba rake guru.

Isaya 54:4
“Usatya hako: haunganyadziswi. Usatya kunyadziswa; haunganinipiswi. Uchakanganwa nyadzi dzapaudiki hwako, uye hauzorangaririzve kunyadzisa kwouchirikadzi hwako.

John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye musatya.

Mapisarema 27:1
Pisarema raDhavhidhi. [1] Jehovha ndiye chiedza changu noruponeso rwangu, ndichagotya aniko? Jehovha ndiye nhare youpenyu hwangu, ndianiko wandingatya?

Mapisarema 56:3-4
[3] Pandinenge ndotya, ndichavimba nemi.[4] Muna Mwari, iye ane shoko randinorumbidza, muna Mwari ndinovimba; handichazotyi. Ko, munhu anofa angandiitei?

2 Timoti 1:7
Nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi mweya wesimba, noworudo nowokuzvidzora.

Joshua 1:9-11
[9] Handina kukurayira here? Simba utsunge mwoyo. Usavhunduka; usaora mwoyo, nokuti Jehovha Mwari wako achava newe kwose kwaunoenda.”[10] Ipapo Joshua akarayira vatungamiri vavanhu achiti,[11] “Pindai mumusasa mutaurire vanhu kuti, ‘Gadzirirai mbuva yenyu. Mukati mamazuva matatu muchayambuka Jorodhani urwu kuti mupinde mutore nyika yamunopiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive yenyu.’ ”

Isaya 41:10-13
[10] Naizvozvo usatya, nokuti ndinewe; usavhunduka, nokuti ndini Mwari wako. Ndichakusimbisa uye ndichakubatsira; ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rwokururama.[11] “Vose vanokutsamwira zvirokwazvo vachanyadziswa uye vachanyara; vose vanokakavadzana newe vachava sechinhu chisipo uye vachaparara.[12] Kunyange ukatsvaka vavengi vako, hauzovawani. Avo vanorwa newe vachava sechinhu chisipo chose.[13] Nokuti ndini Jehovha, Mwari wako, anobata ruoko rwako rworudyi achiti kwauri, Usatya; ndichakubatsira.

1 VaKorinte 16:13
Rindai; mirai nesimba mukutenda; ivai varume vakashinga; ivai nesimba.

Mapisarema 27:14
Rindira Jehovha; iva nesimba, utsunge mwoyo ugomirira Jehovha.

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naJehovha nomwoyo wako wose urege kuzendamira panjere dzako;[6] munzira dzako dzose umutende, uye acharuramisa nzira dzako.

Mapisarema 23:1-4
[1] Pisarema raDhavhidhi. [1] Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa.[2] Anondivatisa pasi pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza,[3] anoponesa mweya wangu. Anondifambisa panzira dzakarurama nokuda kwezita rake.[4] Kunyange ndikafamba nomumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nokuti imi muneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

Mako 5:36
Asina hanya nezvavakanga vataura, Jesu akati kumukuru wesinagoge, “Usatya; tenda bedzi.”

VaFiripi 1:28
musingatyiswi nenzira ipi zvayo naavo vanopikisana nemi. Ichi ndicho chiratidzo kwavari kuti vachaparadzwa, uye kuti imi muchaponeswa, uye naiye Mwari.

Mapisarema 112:7
Haangatyi mashoko akaipa; mwoyo wake wakasimba, anovimba naJehovha.

Joshua 1:6
“Simba utsunge mwoyo, nokuti uchatungamirira vanhu ava kuti vatore nyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndivape senhaka yavo.

Mapisarema 31:24
Simbai uye mutsunge mwoyo, imi mose munorindira Jehovha.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®