A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ngoni]


2 Samueri 24:14
Dhavhidhi akati kuna Gadhi, “Ndiri pakutambudzika kukuru. Ngatiwirei hedu mumaoko aJehovha, nokuti ngoni dzake ihuru; asi musandirega ndichiwira mumaoko avanhu.”

Mapisarema 86:5
Imi munokanganwira uye makanaka, imi Ishe, muzere norudo kuna vose vanodana kwamuri.

Mapisarema 145:9
Jehovha akanaka kuna vose; uye ane nyasha pamusoro pezvose zvaakaita.

Ruka 6:36
Ivai netsitsi sababa venyu vane tsitsi.

VaEfeso 2:4
Asi nokuda kworudo rwake rukuru kwatiri, Mwari, iye akapfuma pangoni,

Tito 3:5
akatiponesa, kwete nokuda kwezvinhu zvakarurama zvatakaita, asi nokuda kwetsitsi dzake. Akatiponesa kubudikidza nokuberekwa patsva nokuvandudzwa noMweya Mutsvene,

VaHebheru 4:16
Ngatiswederei tisingatyi pachigaro choushe chenyasha, kuitira kuti tigogamuchira ngoni uye tigowana nyasha, tibatsirwe panguva yokushayiwa.

1 Johani 1:3
Tinoparidza kwamuri zvatakaona nezvatakanzwa, kuti nemiwo mugowadzana nesu. Uye tinowadzana naBaba noMwanakomana wavo, Jesu Kristu.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®