A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuvimbika]


Zvirevo 11:3
Unhu hwakanaka hwavakarurama unovatungamirira, asi vasina kutendeka vanoparadzwa nokunyengera kwavo.

Zvirevo 28:6
Zviri nani kuva murombo ane mafambiro akarurama pane mupfumi ane nzira dzakatsauka.

1 Petro 3:16
muchichengeta hana yakachena, kuitira kuti vaya vanotaura zvakaipa pamusoro pamafambiro enyu akanaka muna Kristu vanyadziswe pakureva kwavo.

Zvirevo 12:22
Jehovha anovenga miromo inotaura nhema, asi anofadzwa navanhu vanotaura chokwadi.

Zvirevo 21:3
Kuita zvakarurama nokururamisira zvinonyanya kufadza Jehovha kupfuura chibayiro.

2 VaKorinte 8:21
Nokuti tiri kuedza kwazvo kuita zvakanaka, kwete pamberi paShe chete asiwo pamberi penyu.

John 14:6
Jesu akapindura akati, “Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hakuna munhu angauya kuna Baba kana asina kupfuura napandiri.

Zvirevo 4:25-27
[25] Meso ako ngaatarire mberi bedzi, ramba wakatarira mberi kwako.[26] Gadzirira tsoka dzako gwara ugofamba munzira dzakasimba chete.[27] Usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe; chengetedza rutsoka rwako kuti rusaende pane zvakaipa.

VaHebheru 13:18
Tinyengeterereiwo. Tine chokwadi chokuti tine hana yakanaka uye tinoda kufamba zvakanaka pazvinhu zvose.

Ruka 6:31
Itira vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo iwe.

Mapisarema 41:11-12
[11] Ndinoziva kuti munofadzwa neni, nokuti muvengi wangu haandikundi.[12] Munonditsigira pakutendeka kwangu, uye munondiisa pamberi penyu nokusingaperi.

VaFiripi 4:8
Pakupedzisira hama, zvose zvechokwadi, zvose zvinokudzwa, zvose zvakarurama, zvose zvakachena, zvose zvinodikanwa, zvose zvinoyevedza, kana paine chinhu chakaisvonaka kana chinorumbidzwa, fungai pamusoro pezvinhu izvi zvakadai.

Isaya 26:7
Nzira yavakarurama yakati chechetere; imi Akarurama, munoita kuti nzira yavakarurama iti chechetere.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®