A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvininipisa]


VaKorose 3:12
Naizvozvo savasanangurwa vaMwari, vatsvene uye vanodikanwa kwazvo, zvifukidzei netsitsi, nounyoro, nokuzvininipisa, nokupfava uye nomwoyo murefu.

VaEfeso 4:2
Muzvininipise zvachose uye mupfave; muite mwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu murudo.

James 4:6-10
[6] Asi unotipa nyasha zhinji. Ndokusaka Rugwaro ruchiti: “Mwari anodzivisa vanozvikudza, asi anopa nyasha kuna vanozvininipisa.”[7] Zviisei zvino, pasi paMwari. Dzivisai dhiabhori, uye achatiza kwamuri.[8] Swederai kuna Mwari uye iye achaswedera kwamuri. Shambai maoko enyu, imi vatadzi, uye munatse mwoyo yenyu, imi vane mwoyo miviri.[9] Chemai, murire uye muungudze. Shandurai kuseka kwenyu kuve kuchema uye mufaro wenyu uve kusuwa.[10] Zvininipisei pamberi paIshe, agokusimudzirai.

1 Petro 5:5
Saizvozvo, imi majaya, muzviise pasi pavaya vari vakuru. Imi mose, pfekai kuzvininipisa kuno mumwe nomumwe, nokuti, “Mwari anodzivisa vanozvikudza asi anopa nyasha kuna vanozvininipisa.”

2 Makoronike 7:14
kana vanhu vangu vanodaidzwa nezita rangu, vakazvininipisa, vakanyengetera vakatsvaga chiso changu, vakatendeuka kubva panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichavanzwa kubva kudenga uye ndicharegerera chivi chavo uye ndichaporesa nyika yavo.

Ruka 14:11
Nokuti mumwe nomumwe anozvikudza achaninipiswa, uye uyo anozvininipisa achakudzwa.”

Mika 6:8
Akakuratidza, iwe munhu, kuti zvakanaka ndezvipi. Uye kuti ndezvipi zvinodiwa naJehovha kubva kwauri? Kuita zvakarurama uye kufarira kunzwira ngoni, nokufamba naMwari wako wakazvininipisa.

Zvirevo 3:3-4
[3] Rudo nokutendeka ngazvirege kukusiya; uzvisungirire pamutsipa wako, zvinyore pahwendefa yomwoyo wako.[4] Ipapo uchawana nyasha nezita rakanaka pamberi paMwari navanhu.

Zvirevo 11:2
Kana kuzvikudza kwasvika, ipapo kunyadziswa kwasvikawo, asi uchenjeri huri kune akazvininipisa.

Zvirevo 12:15
Nzira yebenzi inoita seyakanaka kwaari, asi munhu akachenjera anoteerera kurayira.

Zvirevo 15:33
Kutya Jehovha kunodzidzisa munhu uchenjeri, uye kuzvininipisa kunotanga, kukudzwa kwozotevera.

Zvirevo 18:12
Kuparadzwa kusati kwasvika, mwoyo womunhu unozvikudza, asi kuzvininipisa kunotangira kukudzwa.

Zvirevo 22:4
Kuzvininipisa nokutya Jehovha kunouyisa pfuma nokukudzwa uye noupenyu.

Zvirevo 27:2
Rega mumwe akurumbidze, kwete muromo wako; mumwe munhuwo zvake, kwete miromo yako iwe.

Mapisarema 25:9
Anotungamirira vanozvininipisa mune zvakarurama, uye anovadzidzisa nzira yake.

Mapisarema 149:4
Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake; vanozvininipisa anovashongedza korona noruponeso.

VaRoma 12:3
Nokuti nenyasha dzandakapiwa ndinoti kuno mumwe nomumwe wenyu: Usazviisa pamusoro kupfuura paunofanira kunge uri, asi ufunge nokufunga kwakachenjera, maererano nechiyero chokutenda chawakapiwa naMwari.

VaRoma 12:16
Garai zvakanaka mumwe nomumwe. Musazvikudza, asi muve nechido chokufambidzana navanhu vapasi pasi. Musazviita vakachenjera.

2 VaKorinte 12:9-10
[9] Asi iye akati kwandiri, “Nyasha dzangu dzakakukwanira, nokuti simba rangu rinozadziswa muutera.” Naizvozvo ndichanyanya kuzvirumbidza pamusoro poutera hwangu, kuitira kuti simba raKristu rigova pamusoro pangu.[10] Ndokusaka, nokuda kwaKristu ndichifara muutera, mukutukwa, mumatambudziko, nomunhamo, nomukuomerwa. Nokuti kana ndine utera, ipapo ndipo pandine simba.

VaFiripi 2:3-4
[3] Musaita chinhu nomwoyo wokuchiva kana kuzvikudza, asi mukuzvininipisa muchionawo vamwe kuti vari nani kupfuura imi.[4] Mumwe nomumwe wenyu ngaarege kungotsvaka zvake, asi zvavamwewo.

Mateu 23:10-12
[10] Uye musadaidzwa muchinzi ‘mudzidzisi’ nokuti muno Mudzidzisi mumwe chete iye Kristu.[11] Mukuru pakati penyu ndiye achava muranda wenyu.[12] Nokuti ani naani anozvikudza achaninipiswa uye ani naani anozvininipisa achakudzwa.

James 4:14-16
[14] Asi, imi hamutongozivi zvichaitika mangwana. Upenyu hwenyu chiiko? Muri mhute inoonekwa nguva duku uye ipapo yonyangarika.[15] Asi, munofanira kuti, “Kana Ishe achida, tichararama tigoita ichi nechocho.”[16] Asi zvino munozvikudza uye mune manyawi. Kuzvikudza kwakadaro kwakaipa.

VaFiripi 2:5-8
[5] Kufunga kwenyu ngakuve sokwaKristu Jesu:[6] Uyo, kunyange aiva Mwari chaiye, haana kufunga kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa,[7] asi akazviita chinhu pasina, akatora chimiro chomuranda chaiye, akaitwa somunhu.[8] Uye akati awanikwa ane chimiro chomunhu, akazvininipisa uye akateerera kusvikira pakufa, kunyange rufu pamuchinjikwa.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®