A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuonga]


VaKorose 4:2
Muzvipire pakunyengetera, makanyatsorinda uye muchivonga.

2 VaKorinte 2:14-15
[14] Asi Mwari ngaavongwe, anotikundisa nguva dzose pakufamba kwedu muna Kristu uye kubudikidza nesu anoratidza kwose kwose munhuwi woruzivo rwake.[15] Nokuti isu tiri munhuwi wakanaka waKristu kuna Mwari pakati paavo vari kuponeswa navari kuparara.

Jona 2:9
Asi ini, norwiyo rwokuvonga, ndichabayira kwamuri. Zvandakapika ndichazvizadzisa. Ruponeso runobva kuna Jehovha.”

1 VaTesaronika 5:18
vongai pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu.

VaKorose 3:15-17
[15] Rugare rwaKristu ngarutonge mumwoyo yenyu, sezvo senhengo dzomuviri mumwe makadanirwa kurugare. Uye munofanira kuvonga.[16] Shoko raKristu ngarigare zvakakwana mamuri pamunenge muchidzidzisana muchirayirana nouchenjeri hwose, uye muchiimba mapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya muchivonga Mwari mumwoyo yenyu.[17] Uye zvose zvamunoita, mushoko kana mumabasa, itai zvose muzita raIshe Jesu, muchivonga Mwari ivo Baba kubudikidza naye.

1 VaKorinte 15:57
Asi Mwari ngaavongwe! Anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.

Mapisarema 100:4
Pindai pamasuo ake nokuvonga nomuvanze dzake nokurumbidza; chimuvongai uye murumbidze zita rake.

1 Makoronike 16:34
Vongai Jehovha nokuti akanaka; rudo rwake runogara nokusingaperi.

VaRoma 1:21
Nokuti kunyange zvavo vaiziva Mwari, havana kumukudza saMwari kana kumuvonga, asi kufunga kwavo kwakava kusina maturo uye mwoyo yavo isina zivo yakasvibiswa.

VaFiripi 4:6
Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose, nomunyengetero uye nomukumbiro, nokuvonga, isai zvikumbiro kuna Mwari.

Mapisarema 69:30
Ndicharumbidza zita raMwari norwiyo, uye ndichamukudza nokuvonga.

2 VaKorinte 9:15
Mwari ngaavongwe nokuda kwechipo chake chisingagoni kurondedzerwa!

1 VaTesaronika 5:16-18
[16] Farai nguva dzose;[17] rambai muchinyengetera;[18] vongai pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose, nomunyengetero uye nomukumbiro, nokuvonga, isai zvikumbiro kuna Mwari.[7] Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kwose, rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu.

VaKorose 1:12
muchivonga ivo Baba, vakaita kuti mukodzere kugovana nhaka yavatsvene muumambo hwechiedza.

James 1:17
Chipo chose chakanaka uye chakakwana chinobva kudenga, chinoburuka chichibva kuna Baba wezviedza zvokudenga, asingashanduki semimvuri inopinduka.

VaEfeso 5:4
Uye kufunga kusina maturo, nokutaura kwoupenzi kana kunemera, izvo zvisina kufanira, asi zviri nani kuvonga.

Revhitiko 22:29
“Kana muchibayira Jehovha chibayiro chokuvonga, chibayirei nenzira inoita kuti chigogamuchirwa panzvimbo yenyu.

Mapisarema 103:2
Rumbidza Jehovha, iwe mweya wangu, uye urege kukanganwa mikomborero yake,

Dhanyeri 6:10
Zvino Dhanieri akati anzwa kuti chirevo chakanga chaziviswa, akaenda muimba yake yapamusoro yaiva namawindo akanga akatarira kuJerusarema. Akapfugama namabvi ake akanyengetera katatu pazuva, achivonga kuna Mwari wake, sezvaaisiita.

Mapisarema 107:1
Vongai Jehovha, nokuti akanaka; rudo rwake runogara nokusingaperi.

VaEfeso 5:20
muchivonga Mwari Baba pazvinhu zvose, muzita raIshe wedu Jesu Kristu.

Mapisarema 9:1
Kumutungamiri wokuimba namaimbiro o“Kufa Kwomwanakomana.” Pisarema raDhavhidhi. [1] Ndichakurumbidzai, imi Jehovha, nomwoyo wangu wose; ndichataura pamusoro pezvishamiso zvenyu zvose.

John 3:16
“Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

VaKorose 3:2
Isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete pazvinhu zvenyika.

VaKorose 3:16
Shoko raKristu ngarigare zvakakwana mamuri pamunenge muchidzidzisana muchirayirana nouchenjeri hwose, uye muchiimba mapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya muchivonga Mwari mumwoyo yenyu.

Mapisarema 107:8
Vanhu ngavavonge Jehovha nokuda kworudo rwake rusingaperi, uye nokuda kwamabasa anoshamisa aakavaitira,

Mapisarema 119:62
Ndinomuka pakati pousiku ndichikuvongai nokuda kwemirayiro yenyu yakarurama.

Zvakazarurwa 11:17
vachiti: “Tinokuvongai imi, Ishe Mwari Wamasimba Ose, Iye aripo uye akanga aripo, nokuti matora simba renyu guru uye matanga kutonga.

VaKorose 3:15-17
[15] Rugare rwaKristu ngarutonge mumwoyo yenyu, sezvo senhengo dzomuviri mumwe makadanirwa kurugare. Uye munofanira kuvonga.[16] Shoko raKristu ngarigare zvakakwana mamuri pamunenge muchidzidzisana muchirayirana nouchenjeri hwose, uye muchiimba mapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya muchivonga Mwari mumwoyo yenyu.[17] Uye zvose zvamunoita, mushoko kana mumabasa, itai zvose muzita raIshe Jesu, muchivonga Mwari ivo Baba kubudikidza naye.

Mapisarema 106:1
Rumbidzai Jehovha. Vongai Jehovha, nokuti akanaka; nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.

VaHebheru 12:28
Naizvozvo, zvatinogamuchira ushe husingagoni kuzungunuswa, ngativongei, uye tinamate Mwari zvinogamuchirika, tichimukudza uye tichimutya,

Mapisarema 107:1-2
[1] Vongai Jehovha, nokuti akanaka; rudo rwake runogara nokusingaperi.[2] Vakadzikinurwa naJehovha ngavadaro, vaakadzikinura muruoko rwomuvengi,

2 Samueri 22:49
anondisunungura kubva kuvavengi vangu. Imi makandikudza pamusoro pavavengi vangu; kubva kuvanhu vanoita nechisimba, makandinunura.

1 VaTesaronika 1:2
Tinogara tichivonga Mwari nokuda kwenyu mose, tichikutaurai muminyengetero yedu.

1 Timoti 2:1-2
[1] Naizvozvo, pakutanga kwezvose, ndinokurayirai kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe,[2] madzimambo uye navose vari vakuru, kuti tigare norugare uye norunyararo pakurarama muumwari hwose nomuutsvene.

John 11:41
Saka vakabvisa ibwe. Ipapo Jesu akatarisa kudenga akati, “Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa.

Mapisarema 118:1-18
[1] Vongai Jehovha, nokuti akanaka; rudo rwake runogara nokusingaperi.[2] Israeri ngaati, “Rudo rwake runogara nokusingaperi.”[3] Imba yaAroni ngaiti, “Rudo rwake runogara nokusingaperi.”[4] Avo vanotya Jehovha ngavati, “Rudo rwake runogara nokusingaperi.”[5] Mukurwadziwa kwangu ndakadana kuna Jehovha, uye akandipindura nokundisunungura.[6] Jehovha aneni; handingatyi. Munhu angandiiteiko?[7] Jehovha aneni; ndiye mubatsiri wangu. Ndichatarira vavengi vangu nokukunda.[8] Zviri nani kutizira kuna Jehovha pano kuvimba nomunhu.[9] Zviri nani kutizira kuna Jehovha pano kuvimba namachinda.[10] Ndudzi dzose dzakandikomba, asi ndakavaparadza muzita raJehovha.[11] Vakandikomba pamativi ose, asi ndakavaparadza muzita raJehovha.[12] Vakandimomotera senyuchi, asi vakakurumidza kufa seminzwa inotsva, ndakavaparadza muzita raJehovha.[13] Ndakasundidzirwa shure uye ndikada kuwa, asi Jehovha akandibatsira.[14] Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu; ndiye ava ruponeso rwangu.[15] Kupembera kwomufaro nokukunda kunonzwika mumatende avakarurama kuchiti: “Ruoko rworudyi rwaJehovha rwakaita zvinhu zvikuru![16] Ruoko rworudyi rwaJehovha rwakasimudzirwa kumusoro; ruoko rworudyi rwaJehovha rwakaita zvinhu zvikuru!”[17] Handingafi asi ndichararama, uye ndichaparidza zvakaitwa naJehovha.[18] Jehovha akandiranga kwazvo, asi haana kundiisa kurufu.

Mapisarema 20:4
Ngaakupe zvinodikanwa nomwoyo wako, uye aite kuti urongwa hwako hwose hubudirire.

Mapisarema 30:12
kuti mwoyo wangu ukuimbirei ugorega kunyarara. Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndichakuvongai nokusingaperi.

Mapisarema 95:2
Ngatisvikei pamberi pake nokuvonga uye timukudze nenziyo.

2 VaKorinte 9:11
Muchapfumiswa pane zvose kuti mugogona kupa panguva dzose, uye kubudikidza nesu kupa kwenyu kuchaita kuti Mwari avongwe.

2 VaKorinte 2:14
Asi Mwari ngaavongwe, anotikundisa nguva dzose pakufamba kwedu muna Kristu uye kubudikidza nesu anoratidza kwose kwose munhuwi woruzivo rwake.

VaFiripi 4:19
Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nokubwinya kwepfuma yake muna Kristu Jesu.

VaRoma 11:36
Nokuti zvose zvinobva kwaari uye zviripo kubudikidza naye uye zvose ndezvake. Ngaave nokubwinya nokusingaperi! Ameni.

Mapisarema 105:1
Vongai Jehovha, danai kuzita rake; zivisai zvaakaita pakati pendudzi.

Mabasa 16:40
Shure kwokubuda kwaPauro naSirasi mutorongo, vakaenda kumba kwaRidhia, kwavakandosangana nehama uye vakavakurudzira. Ipapo vakaenda havo.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®