A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kutenda]


Mateu २१:२२
Kana muchitenda, muchagamuchira zvose zvamunokumbira mukunyengetera.”

VaRoma 10:17
Naizvozvo, kutenda kunouya nokunzwa, uye kunzwa neshoko raKristu.

VaHebheru ११:१-६
[१] Zvino kutenda ndiko kuva nechokwadi chezvinhu zvatinotarisira, nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni.[२] Nokuti izvi ndizvo zvakaita kuti vanhu vekare vapupurirwe zvakanaka.[३] Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika yakaitwa nokurayira kwaMwari, zvokuti zvinhu zvinoonekwa zvakaitwa kubva pane zvinhu zvisingaonekwi.[४] Nokutenda Abheri akapa Mwari chibayiro chiri nani pane chaKaini. Nokutenda akapupurirwa kuti akanga ari munhu akarurama, Mwari paakataura zvakanaka pamusoro pezvipo zvake. Uye nokutenda achiri kutaura nazvino kunyange zvake akafa.[५] Nokutenda Enoki akatorwa kubva paupenyu huno, zvokuti haana kuona rufu; akasaonekwa, nokuti Mwari akanga amutora; nokuti asati atorwa, akanga achipupurirwa somunhu aifadza Mwari.[६] Uye pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari, nokuti ani naani anouya kwaari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaka nomwoyo wose mubayiro wavo.

Mako 11:22-24
[22] Jesu akapindura akati, “Ivai nokutenda muna Mwari.[23] Ndinokuudzai chokwadi, kana munhu akati kugomo iri, ‘Enda, uzvikande mugungwa,’ uye asingakahadziki nazvo mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaareva zvichaitika, achazviitirwa.[24] Naizvozvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunokumbira mukunyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, uye zvichava zvenyu.

James २:१९
Iwe unotenda kuti kuna Mwari mumwe. Zvakanaka! Kunyange madhimoni anotenda izvozvo, uye achidedera.

VaEfeso 2:8-9
[8] Nokuti makaponeswa nenyasha, kubudikidza nokutenda, uye izvi hazvibvi kwamuri, chipo chaMwari,[9] kwete namabasa, kuti parege kuva nomunhu anozvikudza.

Ruka 1:37
Nokuti hakuna chinhu chisingagonekwi naMwari.”

Zvirevo ३:५-६
[५] Vimba naJehovha nomwoyo wako wose urege kuzendamira panjere dzako;[६] munzira dzako dzose umutende, uye acharuramisa nzira dzako.

2 VaKorinte 5:7
Tinorarama nokutenda, kwete nokuona.

VaEfeso 2:8
Nokuti makaponeswa nenyasha, kubudikidza nokutenda, uye izvi hazvibvi kwamuri, chipo chaMwari,

1 VaKorinte २:५
kuti kutenda kwenyu kurege kuva kwouchenjeri hwavanhu, asi kuve kwesimba raMwari.

James 1:5-8
[5] Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa hake.[6] Asi paanokumbira, anofanira kutenda uye asinganyunyuti, nokuti uyo anonyunyuta akaita sefungu regungwa, rinosundwa uye richimutswa-mutswa nemhepo.[7] Munhu uyu ngaarege kufunga kuti achagamuchira chinhu chipi zvacho kubva kuna She;[8] munhu ane mwoyo miviri, anongoshanduka-shanduka mune zvose zvaanoita.

VaFiripi ४:१३
Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naiye anondipa simba.

James 1:5-8
[5] Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa hake.[6] Asi paanokumbira, anofanira kutenda uye asinganyunyuti, nokuti uyo anonyunyuta akaita sefungu regungwa, rinosundwa uye richimutswa-mutswa nemhepo.[7] Munhu uyu ngaarege kufunga kuti achagamuchira chinhu chipi zvacho kubva kuna She;[8] munhu ane mwoyo miviri, anongoshanduka-shanduka mune zvose zvaanoita.

VaFiripi ४:१३
Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naiye anondipa simba.

James 2:24
Unoona kuti munhu anoshayirwa mhosva nokuda kwezvaanoita, kwete nokutenda bedzi.

Ruka १७:५
Vapostori vakati kuna She, “Tiwedzereiwo kutenda kwedu!”

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®