A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuranga]


2 Timoti 1:7
Nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi mweya wesimba, noworudo nowokuzvidzora.

VaEfeso 6:4
Vanababa, regai kutsamwisa vana venyu; asi, muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe.

Zvirevo 10:17
Uyo anoteerera kurayira anoratidza nzira youpenyu, asi ani naani anozvidza kudzorwa anotsausa vamwe.

Zvirevo 12:1
Ani naani anoda kurayirwa anoda zivo, asi uyo anovenga kudzorwa ibenzi.

Zvirevo 13:1
Mwanakomana akachenjera anoteerera kurayira kwababa vake, asi mudadi haateereri kana achitsiurwa.

Zvirevo 13:24
Anorega kushandisa shamhu anovenga mwanakomana wake, asi uyo anomuda anochenjerera kumuranga.

Zvirevo 22:6
Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, uye kana achinge akura haazotsauki kubva pairi.

Zvirevo 22:15
Upenzi hwakasungirirwa mumwoyo momwana, asi shamhu yokuranga ichahudzingira kure naye.

Zvirevo 29:15-17
[15] Shamhu yokuranga inopa uchenjeri, asi mwana anosiyiwa akadaro achanyadzisa mai vake.[16] Kana vakaipa vachiwanda, nezvivi zvinowandawo, asi vakarurama vachaona kuwa kwavo.[17] Ranga mwanakomana wako, ipapo achakupa rugare; achauyisa mufaro kumweya wako.

Zvakazarurwa 3:19
Avo vandinoda ndinovatsiura uye ndinovaranga. Saka shingaira, uye utendeuke.

Tito 1:8
Asi anoitira vaeni rudo, munhu anoda zvakanaka, anozvidzora, akarurama, mutsvene uye anozvibata.

Zvirevo 23:13-14
[13] Usarega kuranga mwana; ukamuranga neshamhu, haafi.[14] Murange neshamhu ugoponesa mweya wake kubva parufu.

VaHebheru 12:10-11
[10] Madzibaba edu aitiranga kwenguva duku sezvavaifunga kuti zvakafanira; asi Mwari anotiranga kuti zvitibatsire, kuti tigogoverwa utsvene hwake.[11] Hakuna kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kuti kunorwadza. Asi, zvisinei, pashure kunobereka gohwo rokururama norugare kuna avo vakadzidziswa nako.

Jobho 5:17-18
[17] “Akaropafadzwa munhu anorangwa naMwari; saka usazvidza kuranga kwoWamasimba Ose.[18] Nokuti anokuvadza, asi achisungazve; anokuvadza, asi maoko ake anorapazve.

Zvirevo 3:11-12
[11] Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaJehovha, uye usatsamwira kutsiura kwake,[12] nokuti Jehovha anoranga avo vaanoda, sababa nomwanakomana wavanofarira.

Dheuteronomio 8:5-6
[5] Naizvozvo zvizive mumwoyo wako kuti Jehovha Mwari wako anokuranga, somunhu anoranga mwanakomana wake.[6] Chengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako, ufambe munzira dzake uye umukudze.

1 VaKorinte 9:25-27
[25] Munhu wose anopinda mumitambo anozvirovedza zvakaoma. Vanoita izvi kuti vawane korona isingagari; asi isu tinozviita kuti tiwane korona inogara nokusingaperi.[26] Naizvozvo handimhanyi somunhu asina chinangwa; handirwi somunhu anorova mhepo.[27] Kwete, ndinorovedzera muviri wangu uye ndinouita muranda wangu kuitira kuti mushure mokunge ndapedza kuparidzira vamwe, ini pachangu ndirege kushayiwa mubayiro.

2 VaKorinte 7:9-11
[9] asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa kukuru sezvaidiwa naMwari uye nokudaro hamuna kukuvadzwa nesu nenzira ipi zvayo.[10] Nokuti kusuwa kwouMwari kunouyisa kutendeuka uko kunotungamirira kuruponeso uye hakuuyisi kudemba, asi kusuwa kwenyika kunouyisa rufu.[11] Tarirai zvaitwa mamuri nokusuwa uku kwouMwari: kushinga kukuru kwakadii, ishungu dzakadii kuti muzvichenese, kutsamwa kwakadii nokutya kwakadii nechishuvo chakadii, nehanya yakadii, nokuda kuona kururamisira kuchiitwa kwakadii. Pazvinhu zvose mazviratidza kuti hamuna mhosva panyaya iyi.

Mapisarema 94:12-14
[12] Akaropafadzwa munhu anorangwa nemi, iyemi Jehovha, munhu wamunodzidzisa pamurayiro wenyu;[13] munomuzorodza pamazuva enhamo, kusvikira akaipa achererwa gomba.[14] Nokuti Jehovha haangarambi vanhu vake; haangambosiyi nhaka yake.

VaHebheru 12:5-9
[5] Uye makanganwa shoko rokukurudzira rinotaura kwamuri savanakomana richiti: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, usaora mwoyo kana uchirangwa naye,[6] nokuti Ishe anoranga uyo waanoda, uye anorova munhu wose waanogamuchira somwanakomana.”[7] Tsungai pamatambudziko sokurangwa; Mwari anokubatai imi savanakomana. Nokuti ndoupiko mwanakomana asingarangwi nababa vake?[8] Kana musingarangwi (uye vamwe vose vachirangwa), naizvozvo muri vana vasiri chaivo uye hamuzi vanakomana vechokwadi.[9] Uyezve, isu tose tina madzibaba edu epanyama anotiranga uye tinovakudza nokuda kwaizvozvo. Ko, hatingazviisi zvikuru pasi paBaba vemweya yedu uye tigororama!

VaEfeso 6:1-9
[1] Vana, teererai vabereki venyu muna She, nokuti ndizvo zvakanaka.[2] “Kudza baba namai vako,” ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa,[3] “kuti uitirwe zvakanaka uye kuti ugare upenyu hurefu panyika.”[4] Vanababa, regai kutsamwisa vana venyu; asi, muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe.[5] Varanda, teererai vatenzi venyu vapanyika noruremekedzo uye nokutya, uye nomwoyo wakatendeka, sokuteerera kwamunoita Kristu.[6] Musangovateerera kuti vakufarirei pavanenge vachikuonai chete, asi savaranda vaKristu, vanoita kuda kwaMwari zvichibva pamwoyo yavo.[7] Mushande nomwoyo wose, sokunge munoshandira Ishe, kwete munhu,[8] nokuti munoziva kuti Ishe achapa mubayiro mumwe nomumwe pane zvose zvakanaka zvaanoita, angava muranda kana akasununguka.[9] Uye imi vatenzi, mubate varanda venyu nenzira imwe cheteyo. Musavatyisa, sezvo muchiziva kuti Tenzi wavo nowenyu ari kudenga, uye haana rusaruro maari.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®