A A A A A

Mwari: [Kuda kwaMwari]


Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziva urongwa hwandinahwo pamusoro penyu,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hunokupai tariro neramangwana rakanaka.

1 Timoti 2:3-4
[3] Izvi zvakanaka uye zvinofadza Mwari muponesi wedu.[4] Anoda kuti vanhu vose vaponeswe uye kuti vazive chokwadi.

1 VaTesaronika 5:18
vongai pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu.

1 VaTesaronika 4:3
Kuda kwaMwari kuti muitwe vatsvene:

VaHebheru 13:20-21
[20] Mwari worugare, akadzosa kubva kuvakafa Ishe wedu Jesu iye mufudzi mukuru wamakwai, kubudikidza neropa resungano isingaperi,[21] ngaakukwanisei nezvinhu zvose zvakanaka kuti muite kuda kwake, uye ngaaite mukati medu zvinhu zvinomufadza, nokuna Kristu Jesu, ngaave nokubwinya nokusingaperi-peri. Ameni.

Ruka 9:23
Ipapo akati kwavari vose, “Kana munhu achida kunditevera, anofanira kuzviramba atore muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe agonditevera.

Mapisarema 119:105
Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, nechiedza chenzira yangu.

James 1:5
Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa hake.

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naJehovha nomwoyo wako wose urege kuzendamira panjere dzako;[6] munzira dzako dzose umutende, uye acharuramisa nzira dzako.

1 Petro 2:15
Nokuti kuda kwaMwari kuti, nokuita zvakanaka, muchanyaradza kusaziva kwamapenzi.

Mateu 6:10
umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga.

VaEfeso 5:15-20
[15] Zvino, muchenjere kuti munorarama sei, kwete savasina kuchenjera asi savakachenjera,[16] muchishandisa mikana yose, nokuti mazuva akaipa.[17] Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaShe ndokupi.[18] Musadhakwa newaini, nokuti ndipo pano kusazvidzora. Asi, muzadzwe noMweya.[19] Mutaure kuno mumwe nomumwe namapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya. Muimbe uye muridzire Ishe mimhanzi mumwoyo yenyu,[20] muchivonga Mwari Baba pazvinhu zvose, muzita raIshe wedu Jesu Kristu.

2 Petro 3:9
Ishe haanonoki kuita zvaakavimbisa, sokunonoka kunonzwisiswa navamwe. Ane mwoyo murefu nemi, haadi kuti ani zvake arasike, asi kuti vose vatendeuke.

1 Johani 1:9
Kana tichireurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama, uye achatikanganwira zvivi zvedu agotinatsa pakusarurama kwose.

1 Timoti 2:4
Anoda kuti vanhu vose vaponeswe uye kuti vazive chokwadi.

Mika 6:8
Akakuratidza, iwe munhu, kuti zvakanaka ndezvipi. Uye kuti ndezvipi zvinodiwa naJehovha kubva kwauri? Kuita zvakarurama uye kufarira kunzwira ngoni, nokufamba naMwari wako wakazvininipisa.

Zvirevo 16:4
Jehovha anoitira zvinhu zvose magumo azvo; kunyange akaipa anomuitira zuva renjodzi.

VaHebheru 10:36
Munofanira kutsungirira kuitira kuti kana maita kuda kwaMwari mugogamuchira zvaakavimbisa.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®