A A A A A

Mwari: [Nguva]


2 VaKorinte 6:2
Nokuti iye anoti, “Ndakakunzwa panguva yenyasha dzangu, uye pazuva roruponeso ndakakubatsira.” Ndinokuudzai, zvino nguva yenyasha dzaMwari, zvino ndiyo nguva yoruponeso.

1 Johani 2:17
Nyika nokuchiva kwayo inopfuura, asi munhu anoita kuda kwaMwari anorarama nokusingaperi.

Muparidzi 3:11
Akaita chinhu chimwe nechimwe chakanaka nenguva yacho. Akaisawo zvisingaperi mumwoyo yavanhu; kunyange zvakadaro havangagoni kunzwisisa zvakaitwa naMwari kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziva urongwa hwandinahwo pamusoro penyu,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hunokupai tariro neramangwana rakanaka.

John 3:16
“Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

John 9:4
Kana achiri masikati kudai, tinofanira kubata basa raiye akandituma. Usiku huri kuuya, husina munhu angagona kushanda basa nahwo.

Zvirevo 16:9
Mumwoyo make munhu anoronga gwara rake, asi Jehovha ndiye anotonga kufamba kwake.

Zvirevo 21:5
Urongwa hwavanoshingaira hunouyisa zvizhinji, sezvo, zvirokwazvo, kukurumidzisa kuchiuyisa urombo.

Zvirevo 27:1
Usazvirumbidza pamusoro pezuva ramangwana, nokuti hauzivi zvingauyiswa nezuva.

Mapisarema 31:15
Nguva dzangu dziri mumaoko enyu; ndirwirei kuvavengi vangu nokuna avo vanonditeverera.

Mapisarema 90:12
Tidzidzisei kuverenga mazuva edu zvakanaka, kuti tiwane mwoyo wouchenjeri.

VaRoma 13:11
Uye itai izvi, muchinzwisisa nguva ino. Nguva yasvika zvino yokuti mupepuke kubva kuhope, nokuti ruponeso rwedu rwava pedyo zvino kupfuura zuva ratakatanga kutenda.

Esteri 4:14
Nokuti kana iwe ukanyarara panguva ino, kusunungurwa nokurwirwa kwavaJudha zvichabva kune imwe nzvimbo, asi iwe nemhuri yababa vako muchaparara. Zvino ndiani angaziva zvakaita kuti uve muimba youmambo nenguva yakaita seino?”

Mako 13:32-33
[32] “Hakuna munhu anoziva nezvezuva iro kana nguva iyo, kunyange vatumwa kudenga, kana Mwanakomana, asi Baba voga.[33] Rindai! Svinurai! Hamuzivi kuti nguva iyo inosvika rini.

2 Petro 3:8-9
[8] Asi musakanganwa chinhu chimwe chete ichi, hama dzangu, kuti: Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore chakaita sezuva rimwe chete.[9] Ishe haanonoki kuita zvaakavimbisa, sokunonoka kunonzwisiswa navamwe. Ane mwoyo murefu nemi, haadi kuti ani zvake arasike, asi kuti vose vatendeuke.

VaKorose 4:5-6
[5] Muve vakachenjera pamafambiro enyu kuna vari kunze; mungwarire nguva yenyu.[6] Kutaura kwenyu ngakugare kwakazara nenyasha nguva dzose, kwakarungwa nomunyu, kuitira kuti muzive mapinduriro amunoita vanhu vose.

VaEfeso 5:15-17
[15] Zvino, muchenjere kuti munorarama sei, kwete savasina kuchenjera asi savakachenjera,[16] muchishandisa mikana yose, nokuti mazuva akaipa.[17] Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaShe ndokupi.

1 VaTesaronika 5:1-3
[1] Zvino, hama, kana dziri nguva kana misi hatifaniri kuti tikunyorerei,[2] nokuti imi munoziva kwazvo kuti zuva raShe richauya sembavha usiku.[3] Vanhu pavanenge vachiti, “Rugare norunyararo,” kuparadzwa kuchasvika pamusoro pavo nokukurumidza, somukadzi ane mimba worwadziwa, uye havangapunyuki.

Zvirevo 6:6-8
[6] Enda kusvosve, iwe simbe; cherechedza nzira dzaro ugova wakachenjera![7] Harina mutungamiri, mutariri kana mutongi,[8] asi rinochengeta zvokudya zvaro muzhizha, uye rinounganidza zvokudya zvaro pakukohwa.

James 4:13-17
[13] Zvino teererai, imi munoti, “Nhasi kana mangwana tichaenda kuguta iri kana iro, tinopedza gore tiriko, tichiita basa uye tichiwana mari.”[14] Asi, imi hamutongozivi zvichaitika mangwana. Upenyu hwenyu chiiko? Muri mhute inoonekwa nguva duku uye ipapo yonyangarika.[15] Asi, munofanira kuti, “Kana Ishe achida, tichararama tigoita ichi nechocho.”[16] Asi zvino munozvikudza uye mune manyawi. Kuzvikudza kwakadaro kwakaipa.[17] Ani naani, zvino, anoziva zvakanaka zvaanofanira kuita uye akasazviita, ari kutadza.

Muparidzi 3:1-8
[1] Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho, uye basa rimwe nerimwe rine nguva yaro pasi pedenga:[2] nguva yokuberekwa nenguva yokufa, nguva yokusima nenguva yokudzura;[3] nguva yokuuraya nenguva yokuporesa, nguva yokuputsa nenguva yokuvaka;[4] nguva yokuchema nenguva yokuseka, nguva yokuungudza nenguva yokudzana;[5] nguva yokurasa mabwe nenguva yokuaunganidza pamwe chete, nguva yokumbundikira nenguva yokurega;[6] nguva yokutsvaka nenguva yokurega zvirasike, nguva yokuchengeta nenguva yokurasa;[7] nguva yokubvarura nenguva yokusona, nguva yokunyarara nenguva yokutaura;[8] nguva yokuda nenguva yokuvenga, nguva yehondo nenguva yorugare.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®