A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Mapenzi]


Mateu 5:22
Asi ini ndinokuudzai kuti ani naani anotsamwira hama yake achatongwa. Uyezve ani naani anoti, ‘Raka’ kuhama yake achamiswa pamberi pedare ravatongi. Asizve ani naani anoti kuhama yake, ‘Iwe benzi!’ achapara mhosva yokuti atongerwe moto wegehena.

Zvirevo 1:7
Kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo, asi mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa.

Zvirevo 3:35
Vakachenjera vanowana kukudzwa, asi mapenzi anozviwanira kunyadziswa.

Zvirevo 10:8
Akachenjera pamwoyo anogamuchira mirayiro, asi benzi rinotaura zvisina maturo richaparara.

Zvirevo 10:23
Benzi rinofadzwa nokuita zvakaipa, asi munhu anonzwisisa anofarira uchenjeri.

Zvirevo 12:16
Benzi rinoratidza kutsamwa pakarepo, asi munhu akachenjera anoshayira hanya kutukwa.

Zvirevo 13:20
Uyo anofamba navakachenjera achachenjerawo, asi shamwari yamapenzi ichakuvadzwa.

Zvirevo 17:28
Kunyange benzi, kana rakanyarara, rinonzi rakachenjera, uye rikabata muromo waro rinonzi rakangwara.

Zvirevo 18:2-7
[2] Benzi harifariri kunzwisisa, asi rinofarira kungotaura zvarinofunga chete.[3] Panosvika chakaipa, kuzvidzwa kunouyawo, uye kana nyadzi dzichisvika kusakudzwa kwasvikawo.[4] Mashoko omuromo womunhu imvura yakadzika, asi tsime rouchenjeri chitubu chinoyerera.[5] Hazvina kunaka kutsaura akaipa kana kusaruramisira asina mhosva.[6] Miromo yebenzi inoriunzira kukakavara, uye muromo wake unomukokera kurohwa.[7] Muromo webenzi ndiwo kuparadzwa kwaro, uye miromo yaro ndiwo musungo kumweya waro.

Zvirevo 20:3
Munhu achakudzwa kana akagara kure nokukakavara, asi benzi rimwe nerimwe rinokurumidza kupopota.

Zvirevo २३:९
Usataura nebenzi, nokuti richashora uchenjeri hwamashoko ako.

Zvirevo 26:19
ndizvo zvakaita munhu anonyengera muvakidzani wake uye achizoti, “Ndanga ndichiita zvangu je-e!”

Zvirevo 28:26
Uyo anovimba nesimba rake ibenzi, asi uyo anofamba muuchenjeri achachengetedzeka.

Zvirevo 29:9
Kana munhu akachenjera akaenda kumatare nebenzi, benzi rinotsamwa uye rigotuka, zvokuti hapangavi norugare.

Zvirevo 29:11
Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose, asi munhu akachenjera anozvibata.

Mapisarema 14:1
Kumutungamiri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi. [1] Benzi rinoti mumwoyo maro, “Hakuna Mwari.” Vakaora, mabasa avo akashata; hakuna anoita zvakanaka.

Zvirevo 14:16
Munhu akachenjera anotya Jehovha uye anovenga zvakaipa, asi benzi rina manyawi uye harina hanya.

Zvirevo 15:18
Munhu ane hasha anomutsa bopoto, asi munhu ane mwoyo murefu anonyaradza kukakavara.

Zvirevo 15:20-21
[20] Mwanakomana akachenjera anounzira baba vake mufaro, asi munhu benzi anozvidza mai vake.[21] Upenzi hunofadza munhu anoshayiwa njere, asi munhu anonzwisisa anochengetedza nzira yakarurama.

Zvirevo 14:7-9
[7] Gara kure nomunhu benzi, nokuti haungawani ruzivo kubva pamiromo yake.[8] Uchenjeri hwomunhu akangwara ndiko kunzwisisa nzira dzake, asi upenzi hwamapenzi ndihwo unyengeri.[9] Mapenzi anoseka kutendeuka pazvivi, asi kuita zvakanaka kunowanikwa pakati pavakarurama.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®