A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kupusa]


VaKorose 3:17-23
[17] Uye zvose zvamunoita, mushoko kana mumabasa, itai zvose muzita raIshe Jesu, muchivonga Mwari ivo Baba kubudikidza naye.[18] Vakadzi, zviisei pasi pavarume venyu, sezvazvakafanira muna She.[19] Varume, idai vakadzi venyu musingavabati nehasha.[20] Vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza Ishe.[21] Madzibaba, musanetsa vana venyu, nokuti vanozoora mwoyo.[22] Varanda, teererai vatenzi venyu vapanyika muzvinhu zvose; uye muzviite, kwete kuti vakuonei chete uye kuti mudikanwe navo, asi nokutendeka kwomwoyo uye nokutya Ishe.[23] Zvose zvamunoita, itai zvose nomwoyo wose, savanhu vanoshandira Ishe, kwete munhu,

Muparidzi 9:10
Zvose zvinowanikwa noruoko rwako kuti ruzviite, zviite nesimba rako rose, nokuti muguva, mauri kuenda, hamuna kushanda kana kuronga, kana ruzivo kana uchenjeri.

1 Timoti 5:8
Kana munhu asingachengeti hama dzake, uye zvikuru sei veimba yake, arasa kutenda, uye akaipa kukunda asingatendi.

Genesisi 2:15
Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa mubindu reEdheni kuti aririme nokurichengeta.

Ruka 16:10
“Ani naani anogona kutendeka pane zvinhu zviduku anogonawo kutendeka pane zvakawanda, uye ani naani asina kutendeka pazvinhu zviduku duku achavawo asina kutendeka pane zvakawanda.

Zvirevo 10:4
Maoko ane usimbe anoita kuti munhu ave murombo, asi maoko anoshingaira anopfumisa.

Zvirevo 10:5
Uyo anounganidza zvirimwa muzhizha, mwanakomana akachenjera, asi uyo anorara munguva yokukohwa, mwanakomana anonyadzisa.

Zvirevo 12:11
Uyo anoshanda mumunda wake achava nezvokudya zvakawanda, asi uyo anongotevera zvisina maturo anoshayiwa zivo.

Zvirevo 12:24
Maoko anoshingaira achatonga, asi usimbe hunopedzisira mukushanda somuranda.

Zvirevo 13:4
Simbe inopanga asi igoshayiwa chinhu, asi zvishuvo zvavanoshingaira zvichazadziswa.

Zvirevo 14:23
Kushanda nesimba kwose kunopa mubayiro, asi kungotaura kunotungamirira kuurombo bedzi.

Zvirevo 19:15
Usimbe hunouyisa hope dzakadzama, uye munhu asingashandi achafa nenzara.

Zvirevo 20:4
Simbe hairimi mumwaka wokurima; saka panguva yokukohwa anotsvaka asi hapana chaanowana.

Zvirevo 6:6
Enda kusvosve, iwe simbe; cherechedza nzira dzaro ugova wakachenjera!

Zvirevo 26:15
Simbe inoisa ruoko rwayo mundiro; inoita usimbe hwokutadza kurudzosera kumuromo wayo.

VaEfeso 5:15-17
[15] Zvino, muchenjere kuti munorarama sei, kwete savasina kuchenjera asi savakachenjera,[16] muchishandisa mikana yose, nokuti mazuva akaipa.[17] Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaShe ndokupi.

Zvirevo 6:9-12
[9] Uchasvika riniko wakarara ipapo, iwe simbe? Uchamuka riniko kubva pahope dzako?[10] Kumbovata zvishomanana, kumbotsumwaira zvishomanana, kumbopeta maoko zvishomanana kuti ndizorore.[11] Naizvozvo urombo huchauya kwauri segororo, uye kushayiwa somurwi akashonga nhumbi dzokurwa.[12] Munhu asina maturo uye anoita zvakaipa, anofamba-famba achitaura zvakaora,

2 VaTesaronika 3:6-10
[6] Muzita raIshe Jesu Kristu, tinokurayirai hama, kuti mubve pahama imwe neimwe inoita zvousimbe uye isingararami maererano nedzidziso yamakagamuchira kubva kwatiri.[7] Nokuti imi pachenyu munoziva kuti munofanira kutevera sei muenzaniso wedu. Takanga tisiri simbe patakanga tinemi,[8] uye hatina kudya chokudya chomunhu tisingaripi. Asi, takashanda usiku namasikati, tichishanda zvikuru uye tichitambudzika kuitira kuti tirege kuva mutoro kwamuri.[9] Takaita izvi, kwete nokuda kwokuti hatina kodzero yokuti tibatsirwe pakadaro, asi kuitira kuti tive muenzaniso kwamuri wokuti mutevere.[10] Nokuti kunyange pataiva nemi, takakupai murayiro uyu wokuti: “Kana munhu asingashandi, ngaarege kudya.”

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndakapfuura napamunda wesimbe, ndikapfuura napamunda womuzambiringa womunhu asina njere;[31] minzwa yakanga yamera pose pose, munda wakanga wafukidzwa nesora, uye rusvingo rwamabwe rwakanga rwakoromoka.[32] Ndakafungisisa zvandakanga ndacherechedza ndikadzidza chidzidzo pane zvandakanga ndaona.[33] Kumbovata zvishomanana, kumbotsumwaira, kumbofungatira maoko kuti ndizorore,[34] ipapo urombo huchauya pauri segororo uye kushayiwa kuchauya somunhu akashonga nhumbi dzokurwa nadzo.

Mateu 25:24-29
[24] “Ipapo murume akanga apiwa tarenda rimwe chete akauya, akati, ‘Tenzi, ndakaziva kuti muri munhu akaoma, munokohwa pamusina kudyara uye munounganidza pamusina kukusha mbeu.[25] Nokudaro ndakatya ndikandocherera tarenda renyu muvhu. Tarirai, pfuma yenyu iyi.’[26] “Tenzi wake akapindura akati, ‘Iwe muranda akaipa, ano usimbe! Saka wakanga uchiziva zvako kuti ndinokohwa pandisina kudyara nokuunganidza pandisina kukusha mbeu?[27] Zvino ungadai wakachengetesa mari yangu kune vamabhangi kuitira kuti pakudzoka kwangu ndaizoiwana yabereka.[28] “ ‘Mutorerei tarenda iri mupe kune uyo ane matarenda gumi.[29] Nokuti wose anazvo achapiwa zvimwe, achava nezvakawanda. Ani naani asina, kunyange nezvaanazvo achazvitorerwa.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®