A A A A A

Kuwedzera: [Kubvisa]


Dhanyeri 11:31
“Mauto ake akapakata zvombo achasimuka kuti asvibise nhare yetemberi uye achadzivisa chibayiro chamazuva ose. Ipapo vachamisa chinonyangadza chinokonzera kuparadzwa.

Dhanyeri 12:11
“Kubva panguva ichadziviswa chibayiro chamazuva ose nokumiswa kwechinhu chinonyangadza chinouyisa kuparadzwa, pachava namazuva chiuru chine zana namakumi mapfumbamwe.

Dheuteronomio 22:5
Mukadzi haafaniri kupfeka nguo dzomurume, uye murume haafaniri kupfeka nguo dzomukadzi, nokuti Jehovha Mwari wenyu anonyangadzwa nomunhu anoita izvi.

Dheuteronomio 23:18
Hamufaniri kuuya nomubayiro wechifeve kana wemhombwe mumba maJehovha Mwari wenyu kuti mupike nawo. Nokuti zvose izvi zviri zviviri zvinonyangadza Jehovha Mwari wenyu.

Dheuteronomio 24:4
ipapo murume wake wokutanga, akambomuramba, haabvumirwi kumuwana zvakare mushure mokunge asvibiswa. Izvozvo zvinonyangadza pamberi paJehovha. Musauyisa chivi pamusoro penyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu senhaka.

Isaya 1:13
Regai kuuya nezvipiriso zvisina maturo! Zvinonhuwira zvenyu zvinondinyangadza. Nguva dzoKugara kwoMwedzi, maSabata nenguva dzekokorodzano, handigoni kufarira ungano dzenyu dzakaipa.

Revhitiko 7:18
Kana nyama yechipiriso chokuwadzana ikadyiwa nomusi wechitatu haizogamuchirwi. Hazvigamuchirwi panzvimbo yomunhu anenge azvipa nokuti hazvina kuchena, munhu achadya chikamu chipi chazvo achava nemhosva yacho.

Revhitiko 18:22
“ ‘Usavata nomurume somurume anovata nomukadzi; zvinonyangadza.

Zvirevo 11:1
Jehovha anovenga zviero zvinonyengera, asi zviero zvakakwana zvinomufadza.

Zvirevo 11:20
Jehovha anovenga vanhu vane mwoyo yakaipa, asi anofarira avo vane nzira dzisina chadzingapomerwa.

Zvirevo 12:22
Jehovha anovenga miromo inotaura nhema, asi anofadzwa navanhu vanotaura chokwadi.

Zvirevo 15:8
Jehovha anovenga chibayiro chowakaipa, asi munyengetero wokururama unomufadza.

Zvirevo 15:26
Jehovha anovenga pfungwa dzowakaipa, asi dzavakachena dzinomufadza.

Zvirevo 16:5
Jehovha anovenga vose vane mwoyo inozvikudza. Zvirokwazvo, havangaregi kurangwa.

Zvirevo 17:15
Kupembedza ane mhosva nokupomera asina mhaka, Jehovha anozvivenga zvose.

Zvirevo 20:10
Zviereso zvakasiyana nezvipimo zvakasiyana Jehovha anozvivenga zvose.

Zvirevo 20:23
Jehovha anovenga zviereso zvinosiyana, uye zviero zvinonyengera hazvimufadzi.

Zvirevo 28:9
Kana munhu akaramba kunzwa murayiro nenzeve dzake, kunyange minyengetero yake inonyangadza.

Zvakazarurwa 21:27
Hakuna chinhu chine tsvina chichazopinda imomo, uye kana upi zvake anoita zvinonyadzisa kana zvounyengeri, asi avo chete vana mazita akanyorwa mubhuku roupenyu reGwayana.

Mako 13:14
“Pamunenge moona nyangadzi yokuparadza yamira paisingafaniri, anoverenga ngaanzwisise, ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo.

Mateu 24:15
“Saka pamunoona ‘nyangadzi yokuparadza’ yakataurwa nomuprofita Dhanieri, imire panzvimbo tsvene, anoverenga nganzwisise,

VaRoma 1:26-27
[26] Nokuda kwaizvozvo, Mwari akavaisa pakuchiva kwavo kunonyadzisa. Kunyange navakadzi vavo vakashandura zvavakasikirwa kuti vaite, vakaita zvavasina kusikirwa.[27] Navarume vavo vakaitawo zvimwe chetezvo vakasiya zvavakasikirwa paukama hwavo navakadzi uye vakatsva noruchiva mumwe kuno mumwe murume. Varume vakaita zvisakafanira navamwe varume, uye vakazviwanira mukati mavo mubayiro wakafanira kurasika kwavo.

Revhitiko 20:12-13
[12] “ ‘Kana mumwe akavata nomuroora wake, vose vari vaviri vanofanira kuurayiwa, zvavaita kunyangadza kukuru; ropa ravo richava pamusoro pavo.[13] “ ‘Kana mumwe akavata nomurume seanovata nomukadzi vose vari vaviri vaita zvinonyangadza. Vanofanira kuurayiwa. Ropa ravo richava pamusoro pavo.

Zvirevo 6:16-20
[16] Pane zvinhu zvitanhatu zvakavengwa naJehovha, zvinomwe zvinomunyangadza zvinoti:[17] meso anozvikudza, rurimi runoreva nhema, maoko anodeura ropa risina mhosva,[18] mwoyo unoronga mano akaipa, tsoka dzinokurumidza kumhanyira muzvakaipa,[19] chapupu chenhema chinodurura nhema, uye munhu anomutsa kupesana pakati pehama.[20] Mwanakomana wangu, chengetedza mirayiro yababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®