A A A A A

Mwari: [Kukomborera]


Ruka 6:38
Ipai, nemi mucapiwa; ʋacakupai pamaʋoko enyu ciyero cakanaka, cakatsikirirwa, cakazuŋguzirwa, cakaita mupfuŋga; nokuti neciyero camunoyera naco, mucayerwa ʋo naco.

Mateu 5:4
Ʋakaropafadzwa ʋanocema; nokuti ʋacanyaradzwa.

VaFiripi 4:19
Ɀino Mŋari waŋgu ucazadzisa kushaiwa kwenyu kwose pafuma yake, mukubginya, munaKristu Jesu.

Mapisarema 67:7
Mŋari ucatiropafadza; Nemigumo yose yapasi icamutya.

Numeri 6:24-25
[24] Jehova akuropafadze, akuceŋgete;[25] Jehova akuvenekere neciso cake, akunzwire nyasha;

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

James 1:17
Ɀipo ɀose ɀakanaka neɀipiwa ɀose ɀakakwana ɀinobva kumsoro, ɀiciɓuruka kunaƂaɓa ʋeɀiedza, uyo usina‐kupinduka kana mumvuri wokushanduka.

Jeremiya 17:7-8
[7] Wakaropafadzwa iye munhu unoʋimba naJehova, wakaita Jehova ciʋimbo cake.[8] Nokuti ucaʋa somuti wakasimŋa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usiŋgatyi kana kupisa kuciȿika, asi mashizha awo acaʋa matema; hauŋgaraŋgariri pagore rokusanaya kwemvura, kana kurega kuɓereka ɀiɓereko.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

John 1:16
Nokuti pakuzara kwake isu tose takapiwa nyasha pamsoro penyasha.

Genesisi 22:16-17
[16] akati: Ɀanzi naJehova: Ndakapika neni ndimene, ndiciti: Ɀawaita iɀoɀo, ukasandinyima mŋanakomana wako mumŋe cete;[17] ndicakuropafadza kwaɀo, ndicawanza ʋana ʋako kwaɀo senyeredzi dzokuɗeŋga, ʋuye sejeca riri pamhenderekedzo dzeguŋgwa; ʋano ʋako ʋacaʋa ʋaridzi ʋamasuʋo aʋaʋeŋgi ʋaʋo;

Genesisi 27:28-29
[28] Mŋari ŋgaakupe ɗoʋa rokuɗeŋga, Mafuta enyika, Neɀiyo newaini ɀakawanda.[29] Ʋanhu ŋgaʋakushumire, Marudzi ose ŋgaakufugamire; Uʋe ishe wehama dzako, Ʋanakomana ʋamai ʋako ŋgaʋakufugamire; Ʋose ʋanokutuka ŋgaʋatukwe, Ʋose ʋanokuropafadza ŋgaʋaropafadzwe.

Mapisarema 1:1-3
[1] Wakakomborerwa munhu usiŋgafambi panoraŋgana ʋakaipa, Usiŋgamiri panzira yaʋatadzi, Usiŋgagari panogara ʋaɗaɗi.[2] Asi unofarira murairo waJehova; Unofuŋgisisa murairo wake masikati noʋusiku.[3] Ucafanana nomuti wakasimŋa pahoʋa dzemvura, Unoɓereka micero yawo neŋguʋa yawo, Mashizha awo haaȿaʋi; Cinhu cipi necipi caanoita cicaendika.

Mapisarema 23:1-4
[1] Pisarema raDavidi. Jehova ndiye mufudzi waŋgu; Hapana‐candiŋgashaiwa.[2] Unondiʋatisa pasi pamafuro manyoro; Unondisesedza pamvura inozorodza.[3] Unoponesa mŋeya waŋgu; Unondifambisa panzira dzokururama nokuɗa kwezita rake.[4] Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.

2 Samueri 22:3-4
[3] Mŋari iɗombo raŋgu, ndicaʋimba naye; Nhoʋo yaŋgu, norunyaŋga rwokuponeswa kwaŋgu, shoŋgwe yaŋgu yakakwirira, noʋutiziro bgaŋgu. Muponesi waŋgu, munondiponesa pakumanikidzwa.[4] Ndicaɗana kunaJehova, iye unofanirwa nokurumbidzwa; Naiɀoɀo ndicaponeswa kunaʋaʋeŋgi ʋaŋgu.

1 Johani 5:18
Tinoziʋa kuti mumŋe nomumŋe wakaɓerekwa naMŋari haaiti ɀiʋi; asi wakaɓerekwa naMŋari unoceŋgetwa naye, wakaipa haaŋgamuɓati.

Mapisarema 138:7
Kana ndicifamba pakati penhamo, imi mucandiponesa; Mucatambanudza ruʋoko rwenyu kudziʋisa kutsamŋa kwaʋaʋeŋgi ʋaŋgu, Ruʋoko rwenyu rworudyi rucandiponesa.

2 VaKorinte 9:8
Mŋari unogona kukuwanzirai nyasha dzose kuti ŋguʋa dzose muʋe nokuriŋgana kwose paɀose, kuti muwanze maɓasa ose akanaka;

VaFiripi 4:7
Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018