A A A A A

Zvivi: [Gluttony]


1 VaKorinte 6:12
Ndakatenderwa ɀinhu ɀose; asi ɀinhu ɀose haɀindiɓatsiri. Ndakatenderwa ɀinhu ɀose, asi handiɗi kukundwa necinhu cimŋe.

1 VaKorinte 10:7
Imi regai kunamata ɀifananidzo, saʋamŋe ʋaʋo; seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Ʋanhu ʋakagara pasi pakudya nokunwa, ʋakamuka kuti ʋatambe.

1 VaKorinte 15:32
Kana ndakarwa neɀikara paEfeso somunhu ɀaindiɓatsireiko? Kana ʋakafa ʋasiŋgamutswi, ŋgatidye, ŋgatinwe, nokuti maŋgwana tinofa.

Dheuteronomio 21:20
ʋagoti kuʋakuru ʋeguta rake: Mŋanakomana weɗu uyu wakasindimara, unotimukira, haaɗi kuterera inzwi reɗu; unopedza fuma, nokunwa ɗoro.

Ezekieri 16:49
Tarira, ɀakaipa ɀomunuŋuna wako Sodoma heɀi: Kuɀikudza, ɀokudya ɀakawandisa, nokuzorora kusinehanya necinhu, ndiɀo ɀaakaŋga anaɀo naʋanasikana ʋake; haana‐kusimbisa ruʋoko rwaʋarombo naʋanoshaiwa.

Genesisi 3:6
Ɀino mukadzi wakati aciʋona kuti muti wakanaka kudyiwa, ʋuye kuti unofadza meso, ʋuye kuti muti unoɗikanwa kuŋgwadza munhu, akatora micero yawo, akadya, akapa ʋo murume wake, akadya naiye ʋo.

VaFiripi 3:19
kuguma kwaʋo ndiko kuparadzwa, mŋari waʋo iɗumbu raʋo, ʋanoɀirumbidza pamsoro peɀinonyadzisa ɀaʋo, ʋanofuŋga ɀenyika.

Zvirevo 23:2
Uɀigure huro dzako, Kana uri munhu wamadyo.

Zvirevo 23:21
Nokuti munwi nounamadyo ʋacaʋa ʋarombo; Hope dzicapfekedza munhu mamvemve.

Zvirevo 28:7
Unoceŋgeta murairo, mŋanakomana wakacenjera; Asi unofambidzana naʋanhu ʋanamadyo, unonyadzisa ɓaɓa ʋake.

Mapisarema 119:70
Mŋoyo waʋo wakakora samafuta; Asi ini ndinofarira murau wenyu kwaɀo.

VaRoma 13:14
Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatȿaka kufadza nyama pakuciʋa kwayo.

Tito 1:12
Mumŋe waʋo, muprofita wokwaʋo, wakati: ƲaKrete ʋanogara ʋacireʋa nhema, ɀikara ɀakaipa, naʋanokara ʋanoʋusimbe.

Zvirevo 23:20-21
[20] Usaʋa pakati paʋanokarira waini, Pakati paʋanokarira nyama.[21] Nokuti munwi nounamadyo ʋacaʋa ʋarombo; Hope dzicapfekedza munhu mamvemve.

1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

Mapisarema 115:4-8
[4] Ɀifananidzo ɀaʋo isirveri nendarama, Ƃasa ramaʋoko aʋanhu.[5] Ɀinemiromo, asi haɀitauri; Nameso ɀinawo, asi haɀiʋoni;[6] Ɀinenzeʋe, asi haɀinzwi; Nemhino ɀinadzo, asi haɀinhuwidzi;[7] Ɀinamaʋoko, asi haɀiɓati; Namakumbo ɀinawo, asi haɀifambi; Haɀitauri napahuro paɀo.[8] Iʋo ʋanoɀiita ʋacafanana naɀo; Ɀirokwaɀo, naʋose ʋanoʋimba naɀo.

VaRoma 14:13-17
[13] Naiɀoɀo ŋgatirege kuramba ticitoŋgana; asi ɀirinani kuti mutoŋge, kuti munhu arege kuisa cigumbuso kana cinopiŋganidza pamberi pehama yake.[14] Ndinoziʋa, nokuziʋisisa kwaɀo munaShe Jesu, kuti hakunecinhu cinetȿina cimeme; asi uyo unoti, cinetȿina, kwaari cinetȿina.[15] Nokuti kana hama yako iciȿiɓiswa mŋoyo nokuɗa kweɀokudya, iwe haucafambi noruɗo. Usaparadza neɀokudya ɀako uyo wakafirwa naKristu.[16] Naiɀoɀo kunaka kwenyu ŋgakurege kuɀidzwa.[17] Nokuti ʋushe bgaMŋari haɀizi ɀokudya kana ɀokunwa, asi kururama, norugare, nomufaro muMŋeya Mutȿene.

Mapisarema 78:26-31
[26] Wakaɓuɗisa mhepo yakabva mabvazuʋa, ikarira kuɗeŋga; Akafambisa mhepo yakabva nyasi nesimba rake.[27] Wakanisa ʋo nyama pamsoro paʋo ikaita seguruʋa, Neshiri, dzinamapapiro, dzikaita sejeca reguŋgwa;[28] Wakaɀiwisira pakati pemisasa yaʋo, Pose‐pose paʋakaŋga ʋagere.[29] Ipapo ʋakadya, ʋakaguta kwaɀo; Akaʋapa ɀaʋakaŋga ʋacikarira.[30] Ʋakaŋga ʋasati ʋanyaradza kukara kwaʋo, Ɀokudya ɀaʋo ɀakaŋga ɀiciri mumiromo yaʋo,[31] Kutsamŋa kwaMŋari kukaʋamukira, Akaʋuraya ʋakakoresa pakati paʋo, Akaparadza majaya aIsraeri.

2 Timoti 3:1-9
[1] Ɀino uziʋe cinhu ici, kuti namazuʋa okupedzisira ŋguʋa dzokutambudzika dzicaȿika.[2] Nokuti ʋanhu ʋacaʋa ʋanoɀiɗa, ʋanoɗa mari, ʋanoɀirumbidza, ʋanoɀikudza, ʋanotuka, ʋasiŋgatereri ʋaɓereki, ʋasiŋgaʋoŋgi, ʋasati ʋari ʋatȿene,[3] ʋasinoruɗo cairwo, ʋasiŋgaɗi kuyanana, ʋanocera ʋamŋe, ʋasiŋgaɀidzori, ʋanehasha, ʋasiŋgaɗi ɀinhu ɀakanaka,[4] ʋanonyeŋgera, ʋasiŋgaraŋgariri, ʋanoita manyawi, ʋanoɗa ɀinofadza ɀenyika kupfuʋura Mŋari;[5] ʋanomufananidzo ɓedzi wokunamata Mŋari, asi ʋakarasha simba rako; ufuratire ʋanhu iʋaʋa ʋo.[6] Nokuti pakati paʋo ʋari’po ʋanopinda mudzimba ʋaciʋereʋedza, ʋacitapa ɀikadzi ɀakaremedzwa neɀiʋi, ɀinokwebga nokuciʋa kuzhinji,[7] ɀinoŋgogara ɀicidzidza, asi haɀitoŋgogoni kuȿika pakuziʋa ɀokwaɗi.[8] Jane naJambre seɀaʋakadziʋisa Mosesi, saiɀoɀo iʋo ʋanodziʋisa ɀokwaɗi, ʋari ʋanhu ʋanendaŋgariro dzakaʋodzwa, ʋakarashika pakutenda.[9] Asi haʋacapfuʋuriri mberi, nokuti ʋupenzi bgaʋo bgucaʋonekwa naʋose, seɀakazoita bgaʋo.

Numeri 11:18-34
[18] Ɀino iwe uti kuʋanhu: Ɀinatsirei maŋgwana, nokuti mucadyenyama; nokuti makacema munzeʋe dzaJehova, muciti: Ndianiko ucatipe‐nyama, tidye? Nokuti takaŋga ticifara heɗu Egipita. Naiɀoɀo Jehova ucakupai nyama, mudye.[19] Hamuŋgadyi zuʋa rimŋe, kana mazuʋa maʋiri, kana mazuʋa mashanu, kana mazuʋa anegumi, kana mazuʋa anamakumi maʋiri;[20] asi mŋedzi wose, kuȿikira iciɓuɗa kumhino dzenyu, ikakusemesai; nokuti makarasha Jehova uri pakati penyu, mukacema pamberi pake, muciti: Takaɓuɗireiko Egipita?[21] Ɀino Mosesi akati: Ʋanhu aʋa, ʋandiri pakati paʋo, ʋanofamba namakumbo, ʋanoȿika ɀuru ɀinamazana matanhatu, ɀino moti: Ndicaʋape‐nyama, ʋaidye mŋedzi wose![22] Ko ʋacaɓayirwa makwai neŋombe, kuti ʋariŋgane here? Kana ʋaŋgaʋuŋganidzirwa hoʋe dzose dziri muguŋgwa, kuti ʋariŋgane here?[23] Ipapo Jehova akati kunaMosesi: Ko ruʋoko rwaJehova rwakafupiswa here? Ucaʋona hako ɀino kana shoko raŋgu riciitika kana risiŋgaitiki.[24] Ipapo Mosesi akaɓuɗa, akandoʋudza ʋanhu mashoko aJehova; akaʋuŋganidza ʋanhu ʋanamakumi manomŋe ʋaʋakuru ʋaʋanhu, akaʋapotedza Tente.[25] Ipapo Jehova akaɓuruka mugore, akataura naye, akatora pamŋeya wakaŋga uri pamsoro pake, akauisa pamsoro paʋakuru aʋo ʋanamakumi manomŋe; ɀino mŋeya wakati ucigara pamsoro paʋo, iʋo ʋakaprofita, asi haʋana‐kuzoita ɀe saiɀoɀo.[26] Asi ʋarume ʋaʋiri ʋakasara pamisasa, zita romumŋe rainzi Erdadi, nezita romumŋe Medadi; mŋeya ukagara pamsoro paʋo, nokuti ʋakaŋga ʋakanyorwa, asi haʋana‐kuɓuɗira kuTente; ʋakaprofita pamisasa.[27] Ɀino mumŋe mukomana wakamhanya, akandoʋudza Mosesi, akati: Erdadi naMedadi ʋanoprofita pamisasa.[28] Ipapo Joshua, mŋanakomana waNuni, muranda waMosesi kubva paʋujaya bgake, akapindura, akati: Ishe waŋgu, Mosesi, ʋadziʋisei.[29] Mosesi akati kwaari: Ko uneshuŋgu nokuɗa kwaŋgu here? Ƌai ʋanhu ʋose ʋaJehova ʋaiʋa ʋaprofita, Jehova akaisa mŋeya wake pamsoro paʋo![30] Ipapo Mosesi akaenda kumisasa, iye naʋakuru ʋaIsraeri.[31] Ɀino mhepo yakabva kunaJehova, ikaʋuyisa ɀihuta, ɀaibva kuguŋgwa, ikaɀikandira pamisasa kumatiʋi ose, ɀikaita rwendo rwezuʋa rimŋe kurutiʋi rumŋe, norwendo rwezuʋa rimŋe ɀe kunorumŋe rutiʋi rwemisasa, nomurwi wakakwirira makubiti maʋiri pamsoro penyika.[32] Ɀino ʋanhu ʋakasimuka zuʋa iro rose, noʋusiku ubgo bgose, neramaŋgwana rose, ʋakaʋuŋganidza ɀihuta. Wakaʋuŋganidza ɀishoma wakaʋuŋganidza mahomeri anegumi, ʋakaɀinika kumatiʋi ose emisasa.[33] Nyama yakaŋga iciri pakati pameno aʋo, isati yatseŋgwa, kutsamŋa kwaJehova kukamukira ʋanhu, Jehova akaroʋa ʋanhu nehosha yakaipa kwaɀo.[34] Naiɀoɀo nɀimbo iyo yakatumidzwa Kibroti‐hataʋa, nokuti ndipo paʋakaʋiga ʋanhu ʋakaŋga ʋafa nenhomba yenyama.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018